Skip to main content

TEXT 2

TEXT 2

Devanagari

Dévanágarí

श्रीभगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ २ ॥

Text

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ
śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; mayi — upon Me; āveśya — fixing; manaḥ — the mind; ye — those who; mām — Me; nitya — always; yuktāḥ — engaged; upāsate — worship; śraddhayā — with faith; parayā — transcendental; upetāḥ — endowed; te — they; me — by Me; yukta-tamāḥ — most perfect in yoga; matāḥ — are considered.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; mayi — na Mě; āveśya — upírající; manaḥ — mysl; ye — ti, kdo; mām — Mě; nitya — vždy; yuktāḥ — zaměstnaní; upāsate — uctívají; śraddhayā — vírou; parayā — transcendentální; upetāḥ — vybavení; te — oni; me — Mnou; yukta-tamāḥ — za nanejvýš dokonalé v yoze; matāḥ — jsou považováni.

Translation

Překlad

The Supreme Personality of Godhead said: Those who fix their minds on My personal form and are always engaged in worshiping Me with great and transcendental faith are considered by Me to be most perfect.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ty, kdo upírají mysl na Mou osobní podobu a neustále Mě uctívají s velkou, transcendentální vírou, považuji za nanejvýš dokonalé.

Purport

Význam

In answer to Arjuna’s question, Kṛṣṇa clearly says that he who concentrates upon His personal form and who worships Him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. For one in such Kṛṣṇa consciousness there are no material activities, because everything is done for Kṛṣṇa. A pure devotee is constantly engaged. Sometimes he chants, sometimes he hears or reads books about Kṛṣṇa, or sometimes he cooks prasādam or goes to the marketplace to purchase something for Kṛṣṇa, or sometimes he washes the temple or the dishes – whatever he does, he does not let a single moment pass without devoting his activities to Kṛṣṇa. Such action is in full samādhi.

Jako odpověď na Arjunovu otázku Kṛṣṇa jasně říká, že ten, kdo se soustředí na Jeho osobní podobu a uctívá Ho s vírou a oddaností, má být považován za nanejvýš dokonalého v yoze. U osoby s tímto vědomím Kṛṣṇy nepřipadají v úvahu žádné hmotné činnosti, protože všechno dělá pro Kṛṣṇu. Čistý oddaný je stále činný. Někdy zpívá, jindy poslouchá opěvování nebo čte knihy o Kṛṣṇovi, někdy vaří prasādam nebo jde na trh koupit něco pro Kṛṣṇu, jindy vytírá chrám nebo myje nádobí — ať dělá cokoliv, nenechá uplynout ani okamžik, kdy by jeho činnosti nebyly zasvěceny Kṛṣṇovi. Toto jednání je na úrovni dokonalého samādhi.