Skip to main content

TEXT 15

VERŠ 15

Devanagari

Dévanágarí

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय: ॥ १५ ॥

Text

Verš

yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ
yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ

Synonyms

Synonyma

yasmāt — from whom; na — never; udvijate — are agitated; lokaḥ — people; lokāt — from people; na — never; udvijate — is disturbed; ca — also; yaḥ — anyone who; harṣa — from happiness; amarṣa — distress; bhaya — fear; udvegaiḥ — and anxiety; muktaḥ — freed; yaḥ — who; saḥ — anyone; ca — also; me — to Me; priyaḥ — very dear.

yasmāt — pre ktorého; na — nikdy; udvijate — znepokojené; lokaḥ — ľudia; lokāt — ľudia; na — nikdy; udvijate — rozrušený; ca — tiež; yaḥ — tí, ktorí; harṣa — nešťastie; amarṣa — šťastie; bhaya — strach; udvegaiḥ — úzkosť; muktaḥ — vyslobodenie; yaḥ — tí, ktorí; saḥ — ktokoľvek; ca — tiež; me — Mne; priyaḥ — drahý.

Translation

Překlad

He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to Me.

Ten, kto nikoho neprivádza do ťažkostí, koho nikto nerozruší a kto zachováva pokoj ako v šťastí, tak i v nešťastí, strachu i strasti, je Mi veľmi drahý.

Purport

Význam

A few of a devotee’s qualifications are further being described. No one is put into difficulty, anxiety, fearfulness or dissatisfaction by such a devotee. Since a devotee is kind to everyone, he does not act in such a way as to put others into anxiety. At the same time, if others try to put a devotee into anxiety, he is not disturbed. It is by the grace of the Lord that he is so practiced that he is not disturbed by any outward disturbance. Actually because a devotee is always engrossed in Kṛṣṇa consciousness and engaged in devotional service, such material circumstances cannot move him. Generally a materialistic person becomes very happy when there is something for his sense gratification and his body, but when he sees that others have something for their sense gratification and he hasn’t, he is sorry and envious. When he is expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear, and when he cannot successfully execute something he becomes dejected. A devotee who is always transcendental to all these disturbances is very dear to Kṛṣṇa.

V tomto verši sa uvádzajú niektoré z ďalších vlastností oddaného. Oddaný nikoho neznepokojuje, neohrozuje a nikoho neprivádza do ťažkostí. Nikoho neznepokojuje, pretože je ku všetkým láskavý. Aj keby sa ho niekto snažil vyprovokovať, nerozruší ho to. Kṛṣṇovou milosťou sa dostane na takú úroveň, že ho vonkajšie popudy viac nedokážu znepokojiť. Žiadne hmotné okolnosti ho v skutočnosti nemôžu ovplyvniť, pretože je neustále zamestnaný v oddanej službe s mysľou upretou na Kṛṣṇu. Zato materialistu obyčajne potešia veci, ktoré uspokojujú jeho zmysly a telo, no len čo zistí, že druhí majú lepšie podmienky na zmyslový pôžitok než on, je nešťastný a závistivý. Má strach, keď očakáva pomstu od svojho nepriateľa, a je skľúčený, ak sa mu nedarí v práci. Oddaný sa však zachováva transcendentálne vo všetkých podobných situáciách, a preto je Kṛṣṇovi veľmi drahý.