Skip to main content

TEXT 12

TEXT 12

Devanagari

Devanagari

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

Text

Tekstas

śreyo hi jñānam abhyāsāj
jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas
tyāgāc chāntir anantaram
śreyo hi jñānam abhyāsāj
jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas
tyāgāc chāntir anantaram

Synonyms

Synonyms

śreyaḥ — better; hi — certainly; jñānam — knowledge; abhyāsāt — than practice; jñānāt — than knowledge; dhyānam — meditation; viśiṣyate — is considered better; dhyānāt — than meditation; karma-phala-tyāgaḥ — renunciation of the results of fruitive action; tyāgāt — by such renunciation; śāntiḥ — peace; anantaram — thereafter.

śreyaḥ — geriau; hi — tikrai; jñānam — pažinimas; abhyāsāt — negu praktika; jñānāt — negu pažinimas; dhyānam — meditacija; viśiṣyate — laikoma geresne; dhyānāt — už meditaciją; karma-phala-tyagāḥ — karminės veiklos rezultatų atsižadėjimas; tyāgāt — iš tokio atsižadėjimo; śāntiḥ — ramybė; anantaram — paskui.

Translation

Translation

If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind.

Jei ir to neįstengi, tai gilink žinojimą. Vis dėlto, meditacija – geriau negu pažinimas, o už meditaciją geriau – veiklos vaisių atsižadėjimas, nes jų atsižadėjus, pasiekiama proto ramybė.

Purport

Purport

As mentioned in the previous verses, there are two kinds of devotional service: the way of regulative principles and the way of full attachment in love to the Supreme Personality of Godhead. For those who are actually not able to follow the principles of Kṛṣṇa consciousness it is better to cultivate knowledge, because by knowledge one can be able to understand his real position. Gradually knowledge will develop to the point of meditation. By meditation one can be able to understand the Supreme Personality of Godhead by a gradual process. In the cultivation of knowledge there are processes which make one understand that one himself is the Supreme, and that sort of meditation is preferred if one is unable to engage in devotional service. If one is not able to meditate in such a way, then there are prescribed duties, as enjoined in the Vedic literature, for the brāhmaṇas, kṣatriyas, vaiśyas and śūdras, which we shall find in the last chapter of Bhagavad-gītā. But in all cases, one should give up the result or fruits of labor; this means to employ the result of karma for some good cause.

KOMENTARAS: Kaip jau minėta ankstesniuose posmuose, yra du pasiaukojimo tarnystės būdai: reguliuojamų principų laikymasis ir visiško potraukio Aukščiausiajam Dievo Asmeniui išsiugdymas per meilę. Tiems, kurie nesugeba laikytis Kṛṣṇos sąmonės principų, geriau gilinti žinojimą, nes žinojimas padės suvokti savo tikrąją padėtį. Ilgainiui žinojimas peraugs į meditaciją, kurios dėka žmogus tolydžio suvoks Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Esama procesų, kuriuose medituotojas ima tapatinti save su Aukščiausiuoju, bet jei jis nepajėgia atsidėti pasiaukojimo tarnystei, pirmenybė teiktina net ir tokiai meditacijos rūšiai. Jei jis negali medituoti, Vedų raštai rekomenduoja vykdyti pareigas, nurodytas brahmanams, kṣatriyams, vaiśyams ir śūdroms, apie kurias pasakoja paskutinis „Bhagavad-gītos“ skyrius. Tačiau bet kuriuo atveju būtina atsisakyti savo darbo rezultatų, ar vaisių. Tai reiškia, kad karmos rezultatus reikia panaudoti kokiam nors kilniam tikslui.

In summary, to reach the Supreme Personality of Godhead, the highest goal, there are two processes: one process is by gradual development, and the other process is direct. Devotional service in Kṛṣṇa consciousness is the direct method, and the other method involves renouncing the fruits of one’s activities. Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, then to the stage of understanding the Supersoul, and then to the stage of the Supreme Personality of Godhead. One may take either the step-by-step process or the direct path. The direct process is not possible for everyone; therefore the indirect process is also good. It is, however, to be understood that the indirect process is not recommended for Arjuna, because he is already at the stage of loving devotional service to the Supreme Lord. It is for others, who are not at this stage; for them the gradual process of renunciation, knowledge, meditation and realization of the Supersoul and Brahman should be followed. But as far as Bhagavad-gītā is concerned, it is the direct method that is stressed. Everyone is advised to take to the direct method and surrender unto the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad yra du keliai Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, aukščiausiam tikslui, pasiekti. Vienas – nuoseklaus tobulėjimo kelias, kitas – tiesioginis. Tiesioginis kelias – tai Kṛṣṇai skirta pasiaukojimo tarnystė. Kitas metodas – veiklos vaisių atsižadėjimas. Taip prieinamas žinojimo lygis, dar tolesnis žingsnis – meditacija, paskui – Supersielos, ir pagaliau – Aukščiausiojo Dievo Asmens suvokimo lygis. Galima pasirinkti ir nuoseklų, ir tiesioginį kelią. Tiesioginis procesas ne visiems įgyvendinamas, todėl netiesioginis procesas irgi tinka. Tačiau turėtų būti aišku, kad netiesioginis kelias nerekomenduojamas Arjunai, nes jis jau pasiekė meilės ir atsidavimo Aukščiausiajam Viešpačiui lygį. Aplinkinis kelias skirtas nepasiekusiems meilės Aukščiausiajam Viešpačiui lygio. Jiems siūlomas nuoseklus procesas: atsižadėjimas, žinojimo gilinimas, meditacija, Supersielos ir Brahmano pažinimas. Tačiau pirmenybę „Bhagavad-gītā“ teikia tiesioginiam metodui. Visiems patariama pasirinkti tiesioginį metodą ir atsiduoti Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, Kṛṣṇai.