Skip to main content

TEXT 49

TEXT 49

Devanagari

Dévanágarí

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्‍ममेदम् ।
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

Text

Verš

mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo
dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam
vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaṁ
tad eva me rūpam idaṁ prapaśya
mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo
dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam
vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaṁ
tad eva me rūpam idaṁ prapaśya

Synonyms

Synonyma

— let it not be; te — unto you; vyathā — trouble; — let it not be; ca — also; vimūḍha-bhāvaḥ — bewilderment; dṛṣṭvā — by seeing; rūpam — form; ghoram — horrible; īdṛk — as it is; mama — My; idam — this; vyapeta-bhīḥ — free from all fear; prīta-manāḥ — pleased in mind; punaḥ — again; tvam — you; tat — that; eva — thus; me — My; rūpam — form; idam — this; prapaśya — just see.

— ať není; te — tobě; vyathā — potíž; — ať není; ca — rovněž; vimūḍha-bhāvaḥ — zmatenost; dṛṣṭvā — z pohledu na; rūpam — podobu; ghoram — strašlivou; īdṛk — takovouto; mama — Mou; idam — tuto; vyapeta-bhīḥ — zbavený všeho strachu; prīta-manāḥ — radostné mysli; punaḥ — znovu; tvam — ty; tat — tu; eva — takto; me — Mou; rūpam — podobu; idam — tuto; prapaśya — pohleď na.

Translation

Překlad

You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of Mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind you can now see the form you desire.

Pohled na Můj strašlivý projev Tě rozrušil a zmátl. Nyní ať zmizí. Můj oddaný, buď znovu prostý všeho nepokoje. S klidnou myslí teď můžeš hledět na podobu, po které toužíš.

Purport

Význam

In the beginning of Bhagavad-gītā Arjuna was worried about killing Bhīṣma and Droṇa, his worshipful grandfather and master. But Kṛṣṇa said that he need not be afraid of killing his grandfather. When the sons of Dhṛtarāṣṭra tried to disrobe Draupadī in the assembly of the Kurus, Bhīṣma and Droṇa were silent, and for such negligence of duty they should be killed. Kṛṣṇa showed His universal form to Arjuna just to show him that these people were already killed for their unlawful action. That scene was shown to Arjuna because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. The purpose of the revelation of the universal form was shown; now Arjuna wanted to see the four-armed form, and Kṛṣṇa showed him. A devotee is not much interested in the universal form, for it does not enable one to reciprocate loving feelings. Either a devotee wants to offer his respectful worshipful feelings, or he wants to see the two-handed Kṛṣṇa form so that he can reciprocate in loving service with the Supreme Personality of Godhead.

Arjuna se původně bál zabít svého úctyhodného děda Bhīṣmu a učitele Droṇu. Kṛṣṇa mu však řekl, že nemusí mít strach. Když se Dhṛtarāṣṭrovi synové ve shromáždění Kuruovců pokoušeli obnažit Draupadī, Bhīṣma i Droṇa mlčeli, a za takové zanedbání povinnosti si zasloužili smrt. Kṛṣṇa vyjevil Arjunovi svou vesmírnou podobu, aby mu ukázal, že tito lidé již byli za své nezákonné jednání zabiti. Tento výjev odhalil před Arjunovýma očima také z toho důvodu, že oddaní jsou přirozeně mírumilovní a nejsou takových strašných činů schopni. Účel zjevení vesmírné podoby byl tedy splněn; nyní chtěl Arjuna vidět čtyřrukou podobu a Kṛṣṇa mu ji vyjevil. Vesmírná podoba oddaného příliš nezajímá, neboť neumožňuje opětování láskyplných citů. Oddaný chce buď Pánovi věnovat své city plné úcty, nebo vidět dvourukou podobu Kṛṣṇy, aby mohl jednat na úrovni láskyplné služby ve vzájemném vztahu s Nejvyšší Osobností Božství.