Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Devanagari

Dévanágarí

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

Text

Verš

manyase yadi tac chakyaṁ
mayā draṣṭum iti prabho
yogeśvara tato me tvaṁ
darśayātmānam avyayam
manyase yadi tac chakyaṁ
mayā draṣṭum iti prabho
yogeśvara tato me tvaṁ
darśayātmānam avyayam

Synonyms

Synonyma

manyase — You think; yadi — if; tat — that; śakyam — is able; mayā — by me; draṣṭum — to be seen; iti — thus; prabho — O Lord; yoga-īśvara — O Lord of all mystic power; tataḥ — then; me — unto me; tvam — You; darśaya — show; ātmānam — Your Self; avyayam — eternal.

manyase — myslíš; yadi — pokud; tat — to; śakyam — je možné; mayā — mnou; draṣṭum — být spatřena; iti — takto; prabho — ó Pane; yoga-īśvara — ó vládce veškeré mystické moci; tataḥ — pak; me — mně; tvam — Ty; darśaya — ukaž; ātmānam — své Já; avyayam — věčné.

Translation

Překlad

If You think that I am able to behold Your cosmic form, O my Lord, O master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal Self.

Ó můj Pane, vládce veškeré mystické moci! Myslíš-li si, že jsem schopen uzřít Tvou vesmírnou podobu, pak mi prosím ukaž toto neomezené vesmírné Já.

Purport

Význam

It is said that one can neither see, hear, understand nor perceive the Supreme Lord, Kṛṣṇa, by the material senses. But if one is engaged in loving transcendental service to the Lord from the beginning, then one can see the Lord by revelation. Every living entity is only a spiritual spark; therefore it is not possible to see or to understand the Supreme Lord. Arjuna, as a devotee, does not depend on his speculative strength; rather, he admits his limitations as a living entity and acknowledges Kṛṣṇa’s inestimable position. Arjuna could understand that for a living entity it is not possible to understand the unlimited infinite. If the infinite reveals Himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of the infinite. The word yogeśvara is also very significant here because the Lord has inconceivable power. If He likes, He can reveal Himself by His grace, although He is unlimited. Therefore Arjuna pleads for the inconceivable grace of Kṛṣṇa. He does not give Kṛṣṇa orders. Kṛṣṇa is not obliged to reveal Himself unless one surrenders fully in Kṛṣṇa consciousness and engages in devotional service. Thus it is not possible for persons who depend on the strength of their mental speculations to see Kṛṣṇa.

Je řečeno, že živá bytost nemůže vidět, slyšet, chápat ani jinak vnímat Nejvyššího Pána Kṛṣṇu pomocí hmotných smyslů. Pokud se však od samého začátku věnuje láskyplné transcendentální službě Pánu, může Ho spatřit tak, že se jí Pán zjeví. Každá živá bytost je pouhá duchovní jiskra, a proto sama nemůže uvidět či poznat Nejvyššího. Arjuna je oddaný a jako takový nezávisí na své schopnosti spekulovat; připouští, že jakožto živá bytost má svá omezení, a uznává Kṛṣṇovo nepostižitelné postavení. Uvědomoval si, že živá bytost nemůže pochopit neomezené nekonečno. Pokud se však Nekonečný sám zjeví, je takto Jeho milostí možné Jeho přirozené povaze porozumět. Velmi důležité je zde také slovo yogeśvara — Pán má nepředstavitelnou moc. Jestliže chce, může se ze své milosti zjevit, přestože je neomezený. Proto Arjuna prosí o Kṛṣṇovu nepochopitelnou milost. Nic Mu nepřikazuje. Pán se nemusí zjevit nikomu, kdo se Mu plně neodevzdal vědom si Kṛṣṇy a neprokazuje Mu oddanou službu. Ti, kteří závisí na síle své myšlenkové spekulace, tedy Kṛṣṇu vidět nemohou.