Skip to main content

TEXT 4

ТЕКСТ 4

Devanagari

Деванагари (азбука)

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

Text

Текст

manyase yadi tac chakyaṁ
mayā draṣṭum iti prabho
yogeśvara tato me tvaṁ
darśayātmānam avyayam
манясе яди тач чхакям
мая̄ драш̣т̣ум ити прабхо
йогешвара тато ме твам
дарша
я̄тма̄нам авяям

Synonyms

Дума по дума

manyase — You think; yadi — if; tat — that; śakyam — is able; mayā — by me; draṣṭum — to be seen; iti — thus; prabho — O Lord; yoga-īśvara — O Lord of all mystic power; tataḥ — then; me — unto me; tvam — You; darśaya — show; ātmānam — Your Self; avyayam — eternal.

манясе – Ти мислиш; яди – ако; тат – че; шакям – е възможно; мая̄ – от мен; драш̣т̣ум – да бъде видяна; ити – така; прабхо – о, Господи; йога-ӣшвара – о, господарю на мистичните сили; татах̣ – тогава; ме – на мен; твам – Ти; даршая – покажи; а̄тма̄нам – твоето себе; авяям – вечно.

Translation

Превод

If You think that I am able to behold Your cosmic form, O my Lord, O master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal Self.

О, мой Господи, о, господарю на мистичните сили, ако мислиш, че мога да видя космичната ти форма, бъди милостив да ми покажеш това неограничено вселенско себе.

Purport

Коментар

It is said that one can neither see, hear, understand nor perceive the Supreme Lord, Kṛṣṇa, by the material senses. But if one is engaged in loving transcendental service to the Lord from the beginning, then one can see the Lord by revelation. Every living entity is only a spiritual spark; therefore it is not possible to see or to understand the Supreme Lord. Arjuna, as a devotee, does not depend on his speculative strength; rather, he admits his limitations as a living entity and acknowledges Kṛṣṇa’s inestimable position. Arjuna could understand that for a living entity it is not possible to understand the unlimited infinite. If the infinite reveals Himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of the infinite. The word yogeśvara is also very significant here because the Lord has inconceivable power. If He likes, He can reveal Himself by His grace, although He is unlimited. Therefore Arjuna pleads for the inconceivable grace of Kṛṣṇa. He does not give Kṛṣṇa orders. Kṛṣṇa is not obliged to reveal Himself unless one surrenders fully in Kṛṣṇa consciousness and engages in devotional service. Thus it is not possible for persons who depend on the strength of their mental speculations to see Kṛṣṇa.

ПОЯСНЕНИЕ: Казват, че човек не може да види, да чуе, да възприеме, нито да разбере Върховния Бог, Кр̣ш̣н̣а, с материалните си сетива. Но ако от самото начало се занимава с трансцендентално любовно служене, той би могъл да го види, ако Бог му се разкрие. Всяко живо същество е само духовна искра и няма как да види или да разбере Върховния. Преданият Арджуна не се уповава на мисловните си способности; нещо повече – признава ограничените си възможности на живо същество и съзнава непостижимото могъщество на Кр̣ш̣н̣а. Арджуна успява да проумее, че за живото същество е невъзможно да разбере неограничената безкрайност. Ако Безкрайният милостиво разкрие себе си, бихме могли да разберем природата му. Думата йогешвара е много важна, тя посочва невъобразимото могъщество на Бога. Той е безграничен, но ако поиска, може милостиво да разкрие себе си. Ето защо Арджуна моли за невъобразимата милост на Кр̣ш̣н̣а. Той не му нарежда. Кр̣ш̣н̣а не е длъжен да се разкрие, докато не му се отдадем напълно в Кр̣ш̣н̣а съзнание и не започнем да му служим. Затова е невъзможно личности, разчитащи на задълбочените си размишления, да видят Кр̣ш̣н̣а.