Skip to main content

TEXT 32

TEXT 32

Devanagari

Devanagari

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

Text

Tekst

sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham
sargāṇām ādir antaś ca
madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ
vādaḥ pravadatām aham

Synonyms

Synonyms

sargāṇām — of all creations; ādiḥ — the beginning; antaḥ — end; ca — and; madhyam — middle; ca — also; eva — certainly; aham — I am; arjuna — O Arjuna; adhyātma-vidyā — spiritual knowledge; vidyānām — of all education; vādaḥ — the natural conclusion; pravadatām — of arguments; aham — I am.

sargāṇām — kõikide loomete; ādiḥ — algus; antaḥ — lõpp; ca — ning; madhyam — keskmine osa; ca — samuti; eva — kindlasti; aham — Mina olen; arjuna — oo, Arjuna; adhyātma-vidyā — vaimsed teadmised; vidyānām — igasugusest haridusest; vādaḥ — loomulik järeldus; pravadatām — väidete; aham — Mina olen.

Translation

Translation

Of all creations I am the beginning and the end and also the middle, O Arjuna. Of all sciences I am the spiritual science of the self, and among logicians I am the conclusive truth.

Oo, Arjuna, Mina olen kõikide loomete algus, lõpp ja keskpaik. Kõikidest teadustest olen Ma vaimne teadus hinge tegelikust olemusest ning loogikute argumentide hulgas olen Ma lõplik tõde.

Purport

Purport

Among the created manifestations, the first is the creation of the total material elements. As explained before, the cosmic manifestation is created and conducted by Mahā-viṣṇu, Garbhodaka-śāyī Viṣṇu and Kṣīrodaka-śāyī Viṣṇu, and then again it is annihilated by Lord Śiva. Brahmā is a secondary creator. All these agents of creation, maintenance and annihilation are incarnations of the material qualities of the Supreme Lord. Therefore He is the beginning, the middle and the end of all creation.

Kõikide loome avaldumiste esimeseks etapiks on materiaalsete elementide kogumi loomine. Nagu selgitatud eespool, on kosmilise avaldumise loojateks ja juhtideks Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu ja Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, ning hävitajaks Śiva. Brahmā on teisejärguline looja. Kõik need loomise, alalhoidmise ja hävitamise juhid on Kõigekõrgema Jumala materiaalsete omaduste inkarnatsioonid. Seega on Kõigekõrgem Jumal kogu loome algus, keskpaik ja lõpp.

For advanced education there are various kinds of books of knowledge, such as the four Vedas, their six supplements, the Vedānta-sūtra, books of logic, books of religiosity and the Purāṇas. So all together there are fourteen divisions of books of education. Of these, the book which presents adhyātma-vidyā, spiritual knowledge – in particular, the Vedānta-sūtra – represents Kṛṣṇa.

Kõrgema hariduse saamiseks eksisteerib palju erinevaid tarku raamatuid nagu neli „Vedat", nende kuus lisa, „Vedānta-sūtra", raamatud loogikast, raamatud religioossetest põhimõtetest ja „Purāṇad". Kokku eksisteerib seega neliteist jaotust haridust jagavaid raamatuid. Ning kõikidest nendest harivatest raamatutest esindab Kṛṣṇat eriti adhyātma-vidyāt ehk vaimseid teadmisi jagav teos „Vedānta-sūtra".

Among logicians there are different kinds of argument. Supporting one’s argument with evidence that also supports the opposing side is called jalpa. Merely trying to defeat one’s opponent is called vitaṇḍā. But the actual conclusion is called vāda. This conclusive truth is a representation of Kṛṣṇa.

Loogikutel on palju erinevaid argumente. Oma argumentide kinnituseks toodud tõend, mis kinnitab ka vastaspoole argumente, kannab nime jalpa. Kui arutlus on suunatud üksnes vastaspoole alistamisele, siis nimetatakse seda vitaṇḍaks. Tegelikku järeldust nimetatakse aga vādaks. Selline lõplik tõde esindab Kṛṣṇat.