Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Devanagari

Dévanágarí

अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद: ।
गन्धर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥ २६ ॥

Text

Verš

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ
aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ

Synonyms

Synonyma

aśvatthaḥ — the banyan tree; sarva-vṛkṣāṇām — of all trees; deva-ṛṣīṇām — of all the sages amongst the demigods; ca — and; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — of the citizens of the Gandharva planet; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — of all those who are perfected; kapilaḥ muniḥ — Kapila Muni.

aśvatthaḥ — banyán; sarva-vṛkṣāṇām — ze všech stromů; deva-ṛṣīṇām — ze všech mudrců mezi polobohy; ca — a; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — z obyvatel Gandharvaloky; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — z dokonalých; kapilaḥ muniḥ — mudrc Kapila.

Translation

Překlad

Of all trees I am the banyan tree, and of the sages among the demigods I am Nārada. Of the Gandharvas I am Citraratha, and among perfected beings I am the sage Kapila.

Ze všech stromů jsem banyán a z mudrců mezi polobohy jsem Nārada. Z Gandharvů jsem Citraratha a z dokonalých bytostí Kapila Muni.

Purport

Význam

The banyan tree (aśvattha) is one of the highest and most beautiful trees, and people in India often worship it as one of their daily morning rituals. Amongst the demigods they also worship Nārada, who is considered the greatest devotee in the universe. Thus he is the representation of Kṛṣṇa as a devotee. The Gandharva planet is filled with entities who sing beautifully, and among them the best singer is Citraratha. Amongst the perfect living entities, Kapila, the son of Devahūti, is a representative of Kṛṣṇa. He is considered an incarnation of Kṛṣṇa, and His philosophy is mentioned in the Śrīmad-Bhāgavatam. Later on another Kapila became famous, but his philosophy was atheistic. Thus there is a gulf of difference between them.

Banyán (aśvattha) patří k nejvyšším a nejkrásnějším stromům a lidé v Indii ho často uctívají jako součást svých pravidelných ranních obřadů. Z polobohů uctívají rovněž Nāradu, který je považován za největšího oddaného ve vesmíru. Proto zastupuje Kṛṣṇu coby oddaný. Gandharvaloka je obydlena bytostmi, které krásně zpívají, a nejlepším zpěvákem je z nich Citraratha. Mezi dokonalými živými bytostmi je zástupcem Kṛṣṇy Kapila, syn Kardamy Muniho a Devahūti. Je Kṛṣṇovou inkarnací a Jeho filozofii najdeme ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Později se proslavil ještě jiný Kapila, který však hlásal ateistickou filozofii. Mezi nimi je tedy propastný rozdíl.