Skip to main content

TEXT 2

TEXT 2

Devanagari

Devanagari

न मे विदु: सुरगणा: प्रभवं न महर्षय: ।
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वश: ॥ २ ॥

Text

Tekst

na me viduḥ sura-gaṇāḥ
prabhavaṁ na maharṣayaḥ
aham ādir hi devānāṁ
maharṣīṇāṁ ca sarvaśaḥ
na me viduḥ sura-gaṇāḥ
prabhavaṁ na maharṣayaḥ
aham ādir hi devānāṁ
maharṣīṇāṁ ca sarvaśaḥ

Synonyms

Synonyms

na — never; me — My; viduḥ — know; sura-gaṇāḥ — the demigods; prabhavam — origin, opulences; na — never; mahā-ṛṣayaḥ — great sages; aham — I am; ādiḥ — the origin; hi — certainly; devānām — of the demigods; mahā-ṛṣīṇām — of the great sages; ca — also; sarvaśaḥ — in all respects.

na — never; me — My; viduḥ — know; sura-gaṇāḥ — the demigods; prabhavam — origin, opulences; na — never; mahā-ṛṣayaḥ — great sages; aham — I am; ādiḥ — the origin; hi — certainly; devānām — of the demigods; mahā-ṛṣīṇām — of the great sages; ca — also; sarvaśaḥ — in all respects.

Translation

Translation

Neither the hosts of demigods nor the great sages know My origin or opulences, for, in every respect, I am the source of the demigods and sages.

Hverken skaren af halvguder eller de store vismænd kender Min oprindelse eller overdådighed, for i alle henseender er Jeg oprindelsen til halvguderne og vismændene.

Purport

Purport

As stated in the Brahma-saṁhitā, Lord Kṛṣṇa is the Supreme Lord. No one is greater than Him; He is the cause of all causes. Here it is also stated by the Lord personally that He is the cause of all the demigods and sages. Even the demigods and great sages cannot understand Kṛṣṇa; they can understand neither His name nor His personality, so what is the position of the so-called scholars of this tiny planet? No one can understand why this Supreme God comes to earth as an ordinary human being and executes such wonderful, uncommon activities. One should know, then, that scholarship is not the qualification necessary to understand Kṛṣṇa. Even the demigods and the great sages have tried to understand Kṛṣṇa by their mental speculation, and they have failed to do so. In the Śrīmad-Bhāgavatam also it is clearly said that even the great demigods are not able to understand the Supreme Personality of Godhead. They can speculate to the limits of their imperfect senses and can reach the opposite conclusion of impersonalism, of something not manifested by the three qualities of material nature, or they can imagine something by mental speculation, but it is not possible to understand Kṛṣṇa by such foolish speculation.

FORKLARING: Som der står i Brahma-saṁhitā (5.1), er Herren Kṛṣṇa den Højeste Herre. Der findes ingen større end Ham. Han er alle årsagers årsag. Her erklærer Herren også Selv, at Han er ophav til alle halvguderne og vismændene. End ikke halvguderne og de store vismænd kan forstå Kṛṣṇa. De kan hverken forstå Hans navn eller Hans personlighed, så hvad kan man forvente af de såkaldte kloge mænd på denne lillebitte planet? Ingen kan forstå, hvorfor denne Højeste Gud kommer til Jorden som et almindeligt menneske og gør så mange fantastiske og usædvanlige ting. Man må således forstå, at lærdom ikke er den nødvendige kvalifikation for at forstå Kṛṣṇa. Selv halvguderne og de store vismænd har forsøgt at forstå Kṛṣṇa ved hjælp af deres intellektuelle spekulationer, og heller ikke for dem er det lykkedes. I Śrīmad-Bhāgavatam står der også klart og tydeligt, at end ikke de store halvguder er i stand til at forstå Guddommens Højeste Personlighed. De kan spekulere til den yderste grænse af deres uperfekte sanser og nå til den modsatte konklusion, den upersonlige forestilling om noget, der ikke er manifesteret af den materielle naturs tre kvaliteter, eller de kan tænke sig til et eller andet gennem deres intellektuelle spekulation, men det er ikke muligt at forstå Kṛṣṇa gennem den slags tåbelige grublerier.

Here the Lord indirectly says that if anyone wants to know the Absolute Truth, “Here I am present as the Supreme Personality of Godhead. I am the Supreme.” One should know this. Although one cannot understand the inconceivable Lord who is personally present, He nonetheless exists. We can actually understand Kṛṣṇa, who is eternal, full of bliss and knowledge, simply by studying His words in Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam. The conception of God as some ruling power or as the impersonal Brahman can be reached by persons who are in the inferior energy of the Lord, but the Personality of Godhead cannot be conceived unless one is in the transcendental position.

Her siger Herren indirekte til dem, der gerne vil forstå den Absolutte Sandhed: “Her er Jeg til stede foran jer som Guddommens Højeste Personlighed. Jeg er den Højeste.” Dette må man forstå. Selv om man ikke kan forstå den ufattelige Gud, der personligt er til stede, eksisterer Han ikke desto mindre. Vi kan faktisk forstå Kṛṣṇa, der er evig og fuld af lyksalighed og viden, blot ved at studere Hans ord i Bhagavad- gītā og Śrīmad-Bhāgavatam. Forestillingen om Gud som en herskende kraft eller som den upersonlige Brahman er inden for rækkevidden af personer, der befinder sig i Herrens lavere energi, men Guddommens Personlighed kan man ikke forstå, hvis man ikke befinder sig på det transcendentale plan.

Because most men cannot understand Kṛṣṇa in His actual situation, out of His causeless mercy He descends to show favor to such speculators. Yet despite the Supreme Lord’s uncommon activities, these speculators, due to contamination in the material energy, still think that the impersonal Brahman is the Supreme. Only the devotees who are fully surrendered unto the Supreme Lord can understand, by the grace of the Supreme Personality, that He is Kṛṣṇa. The devotees of the Lord do not bother about the impersonal Brahman conception of God; their faith and devotion bring them to surrender immediately unto the Supreme Lord, and out of the causeless mercy of Kṛṣṇa they can understand Kṛṣṇa. No one else can understand Him. So even great sages agree: What is ātmā, what is the Supreme? It is He whom we have to worship.

Da de fleste mennesker ikke kan forstå Kṛṣṇa i Hans faktiske situation, stiger Han gennem Sin årsagsløse nåde ned for at begunstige sådanne spekulanter. Men på grund af forureningen fra den materielle energi tror disse spekulanter på trods af den Højeste Herres usædvanlige aktiviteter stadigvæk, at den upersonlige Brahman er den Højeste. Kun de hengivne, der helt har overgivet sig til den Højeste Herre, kan ved den Højeste Personligheds nåde forstå, at Han er Kṛṣṇa. Herrens hengivne ulejliger sig ikke med den upersonlige Brahman-opfattelse af Gud. Deres tro og hengivenhed får dem øjeblikkeligt til at overgive sig til den Højeste Herre, og gennem Kṛṣṇas årsagsløse nåde kan de forstå Kṛṣṇa. Der er ingen andre, der kan forstå Ham. Derfor er selv de store vismænd enige: Hvad er ātmā, hvad er den Højeste? Det er Ham, vi skal tilbede.