Skip to main content

TEXT 9

TEXT 9

Devanagari

Devanagari

अन्ये च बहवः श‍ूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

Text

Tekstas

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ
anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyms

Synonyms

anye — others; ca — also; bahavaḥ — in great numbers; śūrāḥ — heroes; mat-arthe — for my sake; tyakta-jīvitāḥ — prepared to risk life; nānā — many; śastra — weapons; praharaṇāḥ — equipped with; sarve — all of them; yuddha-viśāradāḥ — experienced in military science.

anye — kitų; ca — taip pat; bahavaḥ — labai daug; śūrāḥ — didvyrių; mat- arthe — dėl manęs; tyakta-jīvitāḥ — pasiryžę rizikuoti savo gyvybėmis; nānā — daugeliu; śastra — ginklų; praharaṇaḥ — apsiginklavę; sarve — visi jie; yuddha-viśāradāḥ — gerai išmano karo mokslą.

Translation

Translation

There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science.

Ten daug ir kitų didvyrių, pasiryžusių paguldyti už mane galvas. Visi jie puikiai apsiginklavę įvairiausiais ginklais ir gerai išmano karo mokslą.

Purport

Purport

As far as the others are concerned – like Jayadratha, Kṛtavarmā and Śalya – all are determined to lay down their lives for Duryodhana’s sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the Battle of Kurukṣetra for joining the party of the sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above-mentioned combined strength of his friends.

KOMENTARAS: O dėl kitų karžygių: Jayadrathos, Kṛtavarmos ar Śalyos, tai visi jie buvo kupini ryžto atiduoti gyvybę už Duryodhaną. Kitaip sakant, jiems lemta žūti Kurukṣetros mūšyje, nes stojo nusidėjėlio Duryodhanos pusėn. Duryodhana, be abejo, tiki pasieksiąs pergalę minėtų savo draugų suvienytomis pajėgomis.