Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Devanagari

Dévanágarí

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ३९ ॥

Text

Verš

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta
kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyms

Synonyma

kula-kṣaye — in destroying the family; praṇaśyanti — become vanquished; kula-dharmāḥ — the family traditions; sanātanāḥ — eternal; dharme — religion; naṣṭe — being destroyed; kulam — family; kṛtsnam — whole; adharmaḥ — irreligion; abhibhavati — transforms; uta — it is said.

kula-kṣaye — když dojde ke zničení rodu; praṇaśyanti — jsou zničeny; kula-dharmāḥ — rodové tradice; sanātanāḥ — věčné; dharme — náboženství; naṣṭe — když je zničené; kulam — rodina; kṛtsnam — celá; adharmaḥ — bezbožnost; abhibhavati — změní se; uta — je řečeno.

Translation

Překlad

With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion.

Se zničením dynastie zaniká věčná rodová tradice, a zbytek rodiny tak propadá bezbožnosti.

Purport

Význam

In the system of the varṇāśrama institution there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain.

Součástí společenského zřízení zvaného varṇāśrama je mnoho postupů tvořících náboženskou tradici, které mají napomáhat tomu, aby se všichni v rodině správně vyvíjeli a docílili duchovních hodnot. Za zachování takových očistných obřadů, které začínají zrozením a končí smrtí, zodpovídají starší členové rodiny. Když však zemřou, hrozí nebezpečí, že tyto rodinné tradice očisty budou přerušeny a zbývající mladší členové rodiny si osvojí bezbožné návyky, čímž pozbydou naděje na duchovní osvobození. Starší členové rodiny proto nesmí být za žádných okolností zabiti.