Skip to main content

TEXT 39

ТЕКСТ 39

Devanagari

Деванагари (азбука)

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ३९ ॥

Text

Текст

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta
кула-кш̣айе пран̣ашянти
кула-дхарма̄х̣ сана̄тана̄х̣
дхарме наш̣т̣е кулам кр̣тснам
адхармо 'бхибхаватй ута

Synonyms

Дума по дума

kula-kṣaye — in destroying the family; praṇaśyanti — become vanquished; kula-dharmāḥ — the family traditions; sanātanāḥ — eternal; dharme — religion; naṣṭe — being destroyed; kulam — family; kṛtsnam — whole; adharmaḥ — irreligion; abhibhavati — transforms; uta — it is said.

кула-кш̣айе – с разрушаване на семейството; пран̣ашянти – изчезват; кула-дхарма̄х̣ – семейните традиции; сана̄тана̄х̣ – вечен; дхарме – религия; наш̣т̣е – е унищожено; кулам – семейство; кр̣тснам – цялото; адхармах̣ – нерелигиозност; абхибхавати – се превръща; ута – казано е.

Translation

Превод

With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion.

С унищожението на рода се разрушава извечната семейна традиция и тогава останалата част от семейството е въвлечена в нерелигиозност.

Purport

Коментар

In the system of the varṇāśrama institution there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain.

Обществената система варн̣а̄шрама е основана на религиозни принципи и традиции, които насърчават правилно възпитание и развиване на духовни ценности у членовете на семейството. В обществото по-възрастните отговарят за съблюдаване на пречистващите обреди от раждането до смъртта. Ако възрастните умрат, тези семейни традиции се прекъсват и следващото поколение развива греховни навици, лишавайки се от възможността за духовно спасение. Ето защо в никакъв случай не трябва да се убиват възрастните членове на семейството.