Skip to main content

TEXTS 37-38

VERŠE 37-38

Devanagari

Dévanágarí

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३७ ॥
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुम् ।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भ‍िर्जनार्दन ॥ ३८ ॥

Text

Verš

yady apy ete na paśyanti
lobhopahata-cetasaḥ
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
mitra-drohe ca pātakam
yady apy ete na paśyanti
lobhopahata-cetasaḥ
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
mitra-drohe ca pātakam
kathaṁ na jñeyam asmābhiḥ
pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
prapaśyadbhir janārdana
kathaṁ na jñeyam asmābhiḥ
pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
prapaśyadbhir janārdana

Synonyms

Synonyma

yadi — if; api — even; ete — they; na — do not; paśyanti — see; lobha — by greed; upahata — overpowered; cetasaḥ — their hearts; kula-kṣaya — in killing the family; kṛtam — done; doṣam — fault; mitra-drohe — in quarreling with friends; ca — also; pātakam — sinful reactions; katham — why; na — should not; jñeyam — be known; asmābhiḥ — by us; pāpāt — from sins; asmāt — these; nivartitum — to cease; kula-kṣaya — in the destruction of a dynasty; kṛtam — done; doṣam — crime; prapaśyadbhiḥ — by those who can see; janārdana — O Kṛṣṇa.

yadi — ak; api — dokonca; ete — oni; na — nie; paśyanti — vidia; lobha — žiadostivosť; upahata — premožení; cetasaḥ — ich srdcia; kula-kṣaya — v zabití rodiny; kṛtam — urobiť; doṣam — chybu; mitra-drohe — hádky s priateľmi; ca — tiež; pātakam — hriešne následky; katham — prečo; na — nebudeme; jñeyam — vedieť to; asmābhiḥ — my; pāpāt — od hriechu; asmāt — tieto; nivartitum — zastaviť; kula-kṣaya — vyhladenie rodu; kṛtam — takto konať; doṣam — zločin; prapaśyadbhiḥ — tými, ktorí vidia; janārdana — ó, Kṛṣṇa.

Translation

Překlad

O Janārdana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one’s family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin?

Ó, Janārdana, hoci títo muži, ktorých srdcia premohla žiadostivosť, nevidia nič zlého v zabíjaní príslušníkov svojej rodiny a v hádkach so svojimi priateľmi, prečo by sme my, ktorí v zničení rodu vidíme zločin, mali konať takto hriešne?

Purport

Význam

A kṣatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is so invited by some rival party. Under such an obligation, Arjuna could not refuse to fight, because he had been challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjuna considered that the other party might be blind to the effects of such a challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight.

Kṣatriya nesmie odmietnuť bojovať, keď ho k tomu niekto vyzve. Nesmie dokonca odmietnuť, ani keď ho vyzvú k nejakej hre (v kocky a pod.) Arjuna teda nemohol boj odmietnuť, pretože ho vyzval Duryodhana. V tejto situácii však usudzoval, že Duryodhana bol zaslepený a nemohol predvídať následky svojej výzvy, zatiaľ čo Arjuna zlé následky takého činu predvídal, a preto výzvu prijať nechcel. Povinnosti sú záväzné iba vtedy, ak sú ich následky kladné, ináč nie. Po zvážení všetkých pre a proti sa Arjuna rozhodol, že bojovať nebude.