Skip to main content

TEXT 12

제12절

Devanagari

데바나가리 문자

तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
सिंहनादं विनद्योच्च‍ैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

Text

원문

tasya sañjanayan harṣaṁ
kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ
siṁha-nādaṁ vinadyoccaiḥ
śaṅkhaṁ dadhmau pratāpavān
따샤 산자나얀 하르샴 tasya sañjanayan harṣaṁ
꾸루-브릳다 삐따마하하 kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ
심하-나담 비나둇짜이히 siṁha-nādaṁ vinadyoccaiḥ
샹캄 닫마우 쁘라따빠반 śaṅkhaṁ dadhmau pratāpavān

Synonyms

동의어

tasya — his; sañjanayan — increasing; harṣam — cheerfulness; kuru-vṛddhaḥ — the grandsire of the Kuru dynasty (Bhīṣma); pitāmahaḥ — the grandfather; siṁha-nādam — roaring sound, like that of a lion; vinadya — vibrating; uccaiḥ — very loudly; śaṅkham — conchshell; dadhmau — blew; pratāpa-vān — the valiant.

따샤: 그의, 산자나얀: 증가하는, 하르샴: 쾌활함, 꾸루-브릳다하: 꾸루 왕조의 조부(비쉬마), 삐따마하: 할아버지, 심하-나담: 사자의 포효 소리 같은, 비나댜: 울려 퍼지는: 웃짜이, 아주 크게, 샹캄: 소라 나팔, 닷마우: 불었다, 쁘라따빠-반: 용감한 자.

Translation

번역

Then Bhīṣma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conchshell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy.

그런 다음 꾸루 왕조의 위대하고 용감한 조부, 모든 장수의 수장 비쉬마가 마치 사자가 포효하는 듯 그의 소라 나팔을 크게 불자 듀로다나가 기뻐했습니다.

Purport

주석

The grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana, and out of his natural compassion for him he tried to cheer him by blowing his conchshell very loudly, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of the conchshell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle, because the Supreme Lord Kṛṣṇa was on the other side. But still, it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spared in that connection.

꾸루 왕조의 수장인 비쉬마는 그의 손자 듀로다나의 속마음을 알아차리고 당연한 연민에, 사자 같은 본인의 위치에 합당한 소라 나팔을 크게 불어 듀로다나의 기운을 북돋우려 했다. 간접적으로 기죽은 자기 손자 듀로다나에게 소라 나팔 상징을 통해 지고한 주 끄리쉬나가 반대편에 계시기 때문에 전쟁에서 승리할 가능성이 없다는 것을 알리고 있다. 하지만 전쟁을 하는 것은 비쉬마의 의무였고 이와 관련된 어떠한 고통도 피할 수 없을 것이다.