Skip to main content

TEXT 6

VERŠ 6

Text

Verš

yathākāśa-sthito nityaṁ
vāyuḥ sarvatra-go mahān
tathā sarvāṇi bhūtāni
mat-sthānīty upadhāraya
yathākāśa-sthito nityaṁ
vāyuḥ sarvatra-go mahān
tathā sarvāṇi bhūtāni
mat-sthānīty upadhāraya

Synonyms

Synonyma

yathā — so wie; ākāśa-sthitaḥ — im Himmel befindlich; nityam — immer; vāyuḥ — der Wind; sarvatra-gaḥ — überall wehend; mahān — groß; tathā — in ähnlicher Weise; sarvāṇi bhūtāni — alle geschaffenen Wesen; mat-sthāni — in Mir befindlich; iti — so; upadhāraya — versuche zu verstehen.

yathā — tak ako; ākāśa-sthitaḥ — sídli v priestore; nityam — vždy; vāyuḥ — vietor; sarvatra-gaḥ — fúka všade; mahān — mocný; tathā — podobne; sarvāṇi bhūtāni — všetky stvorené bytosti; mat-sthāni — umiestnené vo Mne; iti — tak; upadhāraya — snaž sa pochopiť.

Translation

Překlad

Wisse, wie der mächtige Wind, der überall weht, sich immer innerhalb des Himmels befindet, befinden sich alle erschaffenen Wesen in Mir.

Vedz, že tak, ako mocný vietor stále sídli v priestore a fúka všetkými smermi, spočívajú vo Mne všetky stvorené bytosti.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Für den gewöhnlichen Menschen ist es praktisch unbegreiflich, wie die gewaltige materielle Schöpfung in Kṛṣṇa ruhen kann. Hier jedoch gibt Kṛṣṇa ein Beispiel, das uns zu einem besseren Verständnis verhelfen kann: Der Himmel ist die größte Manifestation, die wir erfassen können. Und in diesem Himmel ist der Wind oder die Luft die größte Manifestation. Die Bewegung der Luft beeinflußt die Bewegung von allem. Doch obwohl der Wind so groß ist, befindet er sich innerhalb des Himmels; der Wind ist nicht jenseits des Himmels. In ähnlicher Weise existieren all die wunderbaren kosmischen Manifestationen durch den höchsten Willen Gottes, und sie alle sind diesem höchsten Willen untergeordnet. Wie wir zu sagen pflegen, kann sich nicht einmal ein Grashalm ohne den Willen der Höchsten Persönlichkeit Gottes bewegen. Mit anderen Worten, alles bewegt sich nach Seinem Willen – durch Seinen Willen wird alles erschaffen, alles erhalten und alles vernichtet. Dennoch ist Er von allem unberührt, ebenso wie der Himmel immer von den Bewegungen des Windes unberührt bleibt.

Pre obyčajného človeka je takmer nemožné pochopiť, aké obrovské je hmotné stvorenie, ktoré spočíva na Kṛṣṇovi. Aby sme tomu porozumeli, dáva nám príklad. Priestor je najväčší výtvor, aký si dokážeme predstaviť. V priestore sa pohybuje vietor čiže vzduch, ktorý ovplyvňuje pohyb všetkého. No hoci je vzduch (vietor) taký veľký, nachádza sa v priestore, hranice ktorého nikdy neprekročí. Podobne jestvujú všetky vesmíry z najvyššej vôle Boha a sú pod Jeho mocou. Hovorí sa, že bez Božej vôle sa ani steblo trávy nepohne. Pri stvorení, udržiavaní a ničení sa všetko hýbe vďaka Jeho vôli, a napriek tomu je nad všetko povznesený, podobne ako je priestor nedotknutý činnosťou ovzdušia.

In den Upaniṣaden heißt es: yad-bhīṣā vātaḥ pavate. „Der Wind weht aus Furcht vor dem Höchsten Herrn.“ (Taittirīya Upaniṣad 2.8.1) In der Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad (3.8.9) heißt es: etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi sūrya-candramasau vidhṛtau tiṣṭhata etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi dyāv-āpṛthivyau vidhṛtau tiṣṭhataḥ. „Auf höchsten Befehl, unter der Oberaufsicht der Höchsten Persönlichkeit Gottes, bewegen sich der Mond, die Sonne und die anderen großen Planeten.“ Ebenso heißt es in der Brahma-saṁhitā (5.52):

V Upaniṣadach (Taittirīya Upaniṣad 2.8.1) sa uvádza: yad-bhīṣā vātaḥ pavate. „Vietor fúka zo strachu pred Najvyšším Pánom.“ V Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣade (3.8.9) sa hovorí: etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi sūrya-candramasau vidhṛtau tiṣṭhata etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi dyāv-āpṛthivyau vidhṛtau tiṣṭhataḥ. „Mesiac, Slnko a ostatné veľké planéty sa pohybujú pod dohľadom Najvyššieho Pána a na Jeho príkaz.“ V Brahma-saṁhite (5.52) sa tiež hovorí:

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Dies ist eine Beschreibung der Bewegung der Sonne. Es wird gesagt, daß die Sonne als eines der Augen des Höchsten Herrn angesehen wird und daß sie über unermeßliche Kraft verfügt, um Hitze und Licht zu verbreiten. Dennoch bewegt sie sich gemäß dem Befehl und dem höchsten Willen Govindas in ihrer vorgeschriebenen Bahn. Aus der vedischen Literatur geht also eindeutig hervor, daß die materielle Manifestation, die uns so wunderbar und groß erscheint, unter der vollständigen Herrschaft der Höchsten Persönlichkeit Gottes steht. Dies wird in den späteren Versen dieses Kapitels noch ausführlicher erklärt werden.

Slnko, ktoré má nesmiernu schopnosť šíriť svetlo a teplo, je považované za oko Najvyššieho Pána a pohybuje sa po svojej obežnej dráhe na rozkaz Govindy a vďaka Jeho vznešenej vôli. Vo vedskych písmach teda môžeme nájsť veľa dôkazov o tom, že hmotné stvorenie, ktoré sa nám javí tak úžasne obrovské, je pod úplným dohľadom Najvyššej Božskej Osobnosti. To bude podrobnejšie objasnené v nasledujúcich veršoch tejto kapitoly.