Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Text

Текст

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
майа̄ татам ідам̇ сарвам̇
джаґад авйакта-мӯртіна̄
мат-стга̄ні сарва-бгӯта̄ні
на ча̄хам̇ тешв авастгітах̣

Synonyms

Послівний переклад

mayā — von Mir; tatam — durchdrungen; idam — diese; sarvam — gesamte; jagat — kosmische Manifestation; avyakta-mūrtinā — durch die unmanifestierte Form; mat-sthāni — in Mir; sarva-bhūtāni — alle Lebewesen; na — nicht; ca — auch; aham — Ich; teṣu — in ihnen; avasthitaḥ — befindlich.

майа̄—Мною; татам—пронизано; ідам—це; сарвам—усе; джаґат — космічне проявлення; авйакта-мӯртіна̄ — непроявленою формою; мат-стга̄ні—в Мені; сарва-бгӯта̄ні—усі живі істоти; на—не; ча—також; ахам—Я; тешу—в них; авастгітах̣—розташований.

Translation

Переклад

Von Mir, in Meiner unmanifestierten Form, wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in Mir, doch Ich bin nicht in ihnen.

Я, в Своїй непроявленій формі, пронизую весь усесвіт. Всі істоти перебувають в Мені, але Я — не в них.

Purport

Коментар

ERLÄUTERUNG: Die Höchste Persönlichkeit Gottes ist nicht durch die grobstofflichen materiellen Sinne wahrnehmbar. Im Bhakti-rasāmṛta- sindhu (1.2.234) heißt es:

Верховного Бога-Особу не можна осягти за допомогою грубого матеріального чуття. В Бгакті-раса̄мр̣та-сіндгу 1.2.234) сказано:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
атах̣ ш́рı̄-кр̣шн̣а-на̄ма̄ді
на бгавед ґра̄хйам індрійаіх̣
севонмукге хі джіхва̄дау
свайам ева спгуратй адах̣

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

(Бгакті-раса̄мр̣та-сіндгу 1.2.234)

Śrī Kṛṣṇas Name, Sein Ruhm, Seine Spiele usw. können nicht durch materielle Sinne verstanden werden. Nur jemandem, der unter der richtigen Führung im reinen hingebungsvollen Dienst tätig ist, offenbart Sich der Herr. In der Brahma-saṁhitā (5.38) findet man die folgende Aussage: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. Man kann die Höchste Persönlichkeit Gottes, Govinda, immer innerhalb und außerhalb von sich selbst sehen, wenn man dem Herrn gegenüber eine transzendentale liebevolle Haltung entwickelt hat. Daher ist Er für gewöhnliche Menschen nicht sichtbar. Hier wird gesagt, daß Er, obwohl alldurchdringend und allgegenwärtig, für die materiellen Sinne nicht wahrnehmbar ist. Dies wird durch das Wort avyakta-mūrtinā ausgedrückt. Aber obwohl wir Ihn nicht sehen können, ruht alles in Ihm. Wie wir bereits im Siebten Kapitel besprochen haben, ist die gesamte materielle kosmische Manifestation nichts als eine Zusammensetzung Seiner beiden Energien: der höheren, spirituellen Energie und der niederen, materiellen Energie. Wie die Sonnenstrahlen überall im Universum verbreitet sind, so ist die Energie des Herrn über die ganze Schöpfung verbreitet, und alles ruht in dieser Energie.

Ім’я, слава, ігри, розваги й усе інше, що пов’язане з Господом Ш́рı̄ Кр̣шн̣ою, неможливо зрозуміти за допомогою матеріального чуття. Він відкривається лише тим відданим, які під відповідним керівництвом з любов’ю служать Йому. В Брахма-сам̇гіті (5.38) сказано: према̄н̃джана-ччгуріта-бгакті-вілочанена сантах̣ садаіва хр̣дайешу вілокайанті — «хто розвинув в собі почуття трансцендентної любові до Верховного Бога-Особи, Ґовінди, може постійно споглядати Його як у своєму серці, так і зовні. Він невидимий для загальної маси людей». Тут сказано, що, незважаючи на те, що Він — усепроникаючий та всюдисущий, Його не можна збагнути за допомогою матеріального чуття. Це описано тут словами авйакта-мӯртіна̄. Проте насправді, хоча ми й не можемо бачити Його, все перебуває в Ньому. Як ми вже довідались із сьомої глави, все матеріальне космічне проявлення являє собою лише поєднання двох Його різних енерґій — вищої, духовної і нижчої, матеріальної. Так само, як сонячне світло поширюється по всьому всесвіті, енерґія Господа пронизує все творіння, і все тримається на цій енерґії.

Die Tatsache, daß Er überall verbreitet ist, sollte einen jedoch nicht zur Schlußfolgerung bringen, daß Er Seine persönliche Existenz verloren habe. Um ein solches Argument zu widerlegen, sagt der Herr: „Ich bin überall, und alles ist in Mir, aber dennoch bin Ich weit entfernt von allem.“ Ein König zum Beispiel führt eine Regierung, die nichts anderes als eine Manifestation seiner Energie ist; die verschiedenen Regierungsabteilungen sind nichts anderes als die Energien des Königs, und jede Abteilung beruht auf seiner Macht. Aber dennoch kann man nicht erwarten, daß der König in jeder Abteilung persönlich anwesend ist. Das ist ein grobes Beispiel. In ähnlicher Weise beruhen alle Manifestationen, die wir sehen, und alles Existierende, sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt, auf der Energie der Höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Schöpfung findet durch die Verbreitung der verschiedenen Energien des Herrn statt, und wie in der Bhagavad-gītā erklärt wird (viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam), ist Er durch Seine persönliche Repräsentation, die Ausbreitung Seiner verschiedenen Energien, überall gegenwärtig.

Хтось може вважати, що Господь втратив Своє особистісне існування через те, що Він перебуває скрізь. Але така думка хибна, і, щоб спростувати її, Господь каже: «Я перебуваю скрізь, і все перебуває в Мені, і все ж таки Я стою осторонь». Так, наприклад, цар очолює уряд, який являє собою вияв його енерґії. Різні урядові заклади — це лише енерґії царя, і кожний з них спирається на владу царя. Однак, було б нерозумним чекати, щоб цар особисто був присутнім в кожній з установ. Це грубий приклад. Але таким самим способом усі проявлення, які ми бачимо, і все, що існує як в матеріальному, так і духовному світах — засновано на енерґії Верховного Бога-Особи. Творіння виникає завдяки поширенню Його різних енерґій, і, як запевняє Бгаґавад-ґı̄та̄: вішт̣абгйа̄хам ідам̇ кр̣тснам — «Він перебуває скрізь завдяки Своїм особистісним проявленням, поширюючи Себе в різноманітних енерґіях».