Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Text

Verš

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyms

Synonyma

mayā — von Mir; tatam — durchdrungen; idam — diese; sarvam — gesamte; jagat — kosmische Manifestation; avyakta-mūrtinā — durch die unmanifestierte Form; mat-sthāni — in Mir; sarva-bhūtāni — alle Lebewesen; na — nicht; ca — auch; aham — Ich; teṣu — in ihnen; avasthitaḥ — befindlich.

mayā — Mnou; tatam — prostoupený; idam — tento; sarvam — celý; jagat — vesmírný projev; avyakta-mūrtinā — neprojevenou podobou; mat-sthāni — ve Mně; sarva-bhūtāni — všechny živé bytosti; na — ne; ca — také; aham — Já; teṣu — v nich; avasthitaḥ — spočívající.

Translation

Překlad

Von Mir, in Meiner unmanifestierten Form, wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in Mir, doch Ich bin nicht in ihnen.

Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Die Höchste Persönlichkeit Gottes ist nicht durch die grobstofflichen materiellen Sinne wahrnehmbar. Im Bhakti-rasāmṛta- sindhu (1.2.234) heißt es:

Nejvyšší Osobnost Božství nelze vnímat hrubohmotnými smysly. Je řečeno:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Śrī Kṛṣṇas Name, Sein Ruhm, Seine Spiele usw. können nicht durch materielle Sinne verstanden werden. Nur jemandem, der unter der richtigen Führung im reinen hingebungsvollen Dienst tätig ist, offenbart Sich der Herr. In der Brahma-saṁhitā (5.38) findet man die folgende Aussage: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. Man kann die Höchste Persönlichkeit Gottes, Govinda, immer innerhalb und außerhalb von sich selbst sehen, wenn man dem Herrn gegenüber eine transzendentale liebevolle Haltung entwickelt hat. Daher ist Er für gewöhnliche Menschen nicht sichtbar. Hier wird gesagt, daß Er, obwohl alldurchdringend und allgegenwärtig, für die materiellen Sinne nicht wahrnehmbar ist. Dies wird durch das Wort avyakta-mūrtinā ausgedrückt. Aber obwohl wir Ihn nicht sehen können, ruht alles in Ihm. Wie wir bereits im Siebten Kapitel besprochen haben, ist die gesamte materielle kosmische Manifestation nichts als eine Zusammensetzung Seiner beiden Energien: der höheren, spirituellen Energie und der niederen, materiellen Energie. Wie die Sonnenstrahlen überall im Universum verbreitet sind, so ist die Energie des Herrn über die ganze Schöpfung verbreitet, und alles ruht in dieser Energie.

Kṛṣṇovo jméno, slávu, zábavy a podobně nelze vnímat pomocí hmotných smyslů. Pán se zjeví pouze tomu, kdo Mu prokazuje čistou oddanou službu pod správným vedením. V Brahma-saṁhitě (5.38) stojí: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti — jestliže někdo vyvinul ke Govindovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, transcendentální láskyplný vztah, může Ho neustále vidět ve svém nitru i vně. Pro naprostou většinu lidí tedy Pán zůstává neviditelný. V tomto verši říká, že i když je všeprostupující — přítomný všude — hmotnými smysly Ho nelze vnímat. To je vyjádřeno slovem avyakta-mūrtinā. Přestože Ho však nemůžeme vidět, všechno v Něm spočívá. V sedmé kapitole jsme si vyjasňovali, že hmotný vesmírný projev je pouze kombinací Jeho dvou různých energií — vyšší neboli duchovní a nižší neboli hmotné. Tak jako se sluneční svit rozprostírá po celém vesmíru, rozpíná se Pánova energie po celém stvoření a vše v ní spočívá.

Die Tatsache, daß Er überall verbreitet ist, sollte einen jedoch nicht zur Schlußfolgerung bringen, daß Er Seine persönliche Existenz verloren habe. Um ein solches Argument zu widerlegen, sagt der Herr: „Ich bin überall, und alles ist in Mir, aber dennoch bin Ich weit entfernt von allem.“ Ein König zum Beispiel führt eine Regierung, die nichts anderes als eine Manifestation seiner Energie ist; die verschiedenen Regierungsabteilungen sind nichts anderes als die Energien des Königs, und jede Abteilung beruht auf seiner Macht. Aber dennoch kann man nicht erwarten, daß der König in jeder Abteilung persönlich anwesend ist. Das ist ein grobes Beispiel. In ähnlicher Weise beruhen alle Manifestationen, die wir sehen, und alles Existierende, sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt, auf der Energie der Höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Schöpfung findet durch die Verbreitung der verschiedenen Energien des Herrn statt, und wie in der Bhagavad-gītā erklärt wird (viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam), ist Er durch Seine persönliche Repräsentation, die Ausbreitung Seiner verschiedenen Energien, überall gegenwärtig.

Přesto bychom neměli dojít k závěru, že když se Nejvyšší rozpíná všude, ztratil svou osobnost. Aby vyvrátil takový argument, sám říká: “Jsem všude, vše je ve Mně, a přesto jsem stranou všeho.” Král například stojí v čele vlády, která není ničím jiným než projevem jeho energie — její různá oddělení jsou energiemi krále a každé z nich je postaveno na jeho moci. Přesto nelze očekávat, že bude v každém osobně přítomen. To je vzdálený příklad. Všechny viditelné projevy a vše, co existuje v hmotném i duchovním světě, spočívá v energii Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Ke stvoření dochází rozšířením Jeho různých energií. A jak uvádí Bhagavad-gītā (10.42): viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam — prostřednictvím svého osobního zastoupení, rozšíření svých energií, je přítomný všude.