Skip to main content

TEXT 15

VERŠ 15

Text

Verš

jñāna-yajñena cāpy anye
yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena
bahudhā viśvato-mukham
jñāna-yajñena cāpy anye
yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena
bahudhā viśvato-mukham

Synonyms

Synonyma

jñāna-yajñena — durch Kultivierung von Wissen; ca — auch; api — gewiß; anye — andere; yajantaḥ — opfernd; mām — Mich; upāsate — verehren; ekatvena — in Einheit; pṛthaktvena — in Dualität; bahudhā — in Verschiedenheit; viśvataḥ-mukham — und in der universalen Form.

jñāna-yajñena — rozvíjaním poznania; ca — tiež; api — zaiste; anye — iní; yajantaḥ — obetujú; mām — Mňa; upāsate — uctievajú; ekatvena — ako celok; pṛthaktvena — v mnohých; bahudhā — častiach; viśvataḥ-mukham — a vo vesmírnej podobe.

Translation

Překlad

Andere, die Opfer ausführen, indem sie Wissen entwickeln, verehren den Höchsten Herrn als das Eine Ungeteilte, als den in viele Aufgeteilten und als die universale Form.

A iní, ktorí prinášajú obeť kultiváciou poznania, uctievajú Mňa, Najvyššieho Pána, ako celok, rozmanitosť v mnohých a vo vesmírnej podobe.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Dieser Vers ist die Zusammenfassung der vorangegangenen Verse. Der Herr teilt Arjuna mit, daß diejenigen, die völlig Kṛṣṇa-bewußt sind und nichts anderes als Kṛṣṇa kennen, mahātmās genannt werden; darüber hinaus gibt es Menschen, die zwar nicht unbedingt die Stellung eines mahātmā einnehmen, die aber ebenfalls Kṛṣṇa verehren, wenn auch auf andere Weise. Einige von ihnen wurden bereits beschrieben: die Notleidenden, die Mittellosen, die Neugierigen und diejenigen, die sich mit der Entwicklung von Wissen beschäftigen. Aber es gibt andere, die auf einer noch niedrigeren Stufe stehen, und diese werden in drei Gruppen unterteilt: (1) derjenige, der sich selbst verehrt, weil er denkt, er sei eins mit dem Höchsten Herrn, (2) derjenige, der sich eine Form des Höchsten Herrn ausdenkt und sie verehrt, und (3) derjenige, der die universale Form, die viśva-rūpa der Höchsten Persönlichkeit Gottes, verehrt. Von diesen dreien sind die Niedrigsten, nämlich diejenigen, die sich selbst als den Höchsten Herrn verehren und sich als Monisten bezeichnen, am häufigsten vertreten. Solche Menschen halten sich für den Höchsten Herrn, und in diesem Bewußtsein verehren sie sich selbst. Auch dies ist eine Form der Gottesverehrung, denn solche Menschen verstehen, daß sie nicht der materielle Körper, sondern spirituelle Seele sind; zumindest dieses Verständnis ist in ihnen vorhanden. Im allgemeinen verehren die Unpersönlichkeitsanhänger den Höchsten Herrn auf diese Weise. Zur zweiten Gruppe gehören die Verehrer der Halbgötter, diejenigen, die willkürlich irgendeine Form als die Form des Höchsten Herrn ansehen. Und zur dritten Gruppe zählen diejenigen, die sich nichts außerhalb der Manifestation des materiellen Universums vorstellen können. Sie betrachten das Universum als den höchsten Organismus, als das höchste, was es gibt, und verehren es daher. Das Universum ist ebenfalls eine Form des Herrn.

Tento verš je zhrnutím predchádzajúcich veršov. Śrī Kṛṣṇa povedal Arjunovi, že tí, ktorí majú plné vedomie Kṛṣṇu a nemyslia na nič iné, sa nazývajú mahātmovia. Existujú tiež ľudia, ktorí nie sú priamo na úrovni mahātmu, no rôznymi spôsobmi tiež uctievajú Kṛṣṇu. Niektorí z nich už boli opísaní ako trpiaci, túžiaci po bohatstve, zvedaví a rozvíjajúci poznanie. Pod nimi sú však ďalšie tri druhy ľudí: 1. tí, ktorí sa uctievajú, ako by boli totožní s Najvyšším Pánom; 2. tí, ktorí si vymýšľajú rôzne podoby Najvyššieho Pána a uctievajú ich; 3. tí, ktorí prijímajú vesmírnu podobu (viśvarūpa) Najvyššej Božskej Osobnosti a uctievajú ju. Z týchto troch sú najnižšími a najpočetnejšími monisti, čiže tí, ktorí sa uctievajú, akoby oni sami boli Najvyšším Pánom. Takí ľudia sa považujú za Najvyššieho Pána a s touto mentalitou sa uctievajú. Aj to je určitý druh uctievania Boha, pretože aspoň pochopili, že nie sú hmotné telá, ale že sú v skutočnosti živé duchovné bytosti. To je obvyklý spôsob, akým impersonalisti uctievajú Najvyššieho Pána. Do druhej skupiny patria uctievači polobohov a tí, ktorí považujú akúkoľvek fantáziou vytvorenú podobu za podobu Najvyššieho Pána. A tretiu skupinu tvoria ľudia, ktorí nemôžu vnímať nič vyššieho než hmotný vesmír. To je tiež podoba Najvyššieho Pána. Považujú vesmír za najvyšší organizmus a uctievajú ho.