Skip to main content

TEXT 22

TEXT 22

Text

Verš

puruṣaḥ sa paraḥ pārtha
bhaktyā labhyas tv ananyayā
yasyāntaḥ-sthāni bhūtāni
yena sarvam idaṁ tatam
puruṣaḥ sa paraḥ pārtha
bhaktyā labhyas tv ananyayā
yasyāntaḥ-sthāni bhūtāni
yena sarvam idaṁ tatam

Synonyms

Synonyma

puruṣaḥ — die Höchste Persönlichkeit; saḥ — Er; paraḥ — der Höchste, über dem es keinen Größeren gibt; pārtha — o Sohn Pṛthās; bhaktyā — durch hingebungsvollen Dienst; labhyaḥ — kann erreicht werden; tu — aber; ananyayā — ungetrübt, nicht abweichend; yasya — den; antaḥ- sthāni — innerhalb; bhūtāni — die gesamte materielle Manifestation; yena — von dem; sarvam — alles; idam — was auch immer wir sehen; tatam — wird durchdrungen.

puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost; saḥ — On; paraḥ — Nejvyšší, jehož nikdo nepřevyšuje; pārtha — ó synu Pṛthy; bhaktyā — oddanou službou; labhyaḥ — dosažitelný; tu — ale; ananyayā — čistou, bez odchýlení; yasya — Jeho; antaḥ-sthāni — uvnitř; bhūtāni — celý tento hmotný projev; yena — jímž; sarvam — vše; idam — co vidíme; tatam — je prostoupeno.

Translation

Překlad

Der Herr, die Höchste Persönlichkeit Gottes, der größer ist als alle, kann durch ungetrübte Hingabe erreicht werden. Obwohl Er Sich in Seinem Reich aufhält, ist Er alldurchdringend, und alles ruht in Ihm.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž převyšuje všechny, je dosažitelný čistou oddaností. Třebaže je ve svém sídle, prostupuje vším a vše spočívá v Něm, synu Pṛthy.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Hier wird eindeutig gesagt, daß der höchste Bestimmungsort, von dem es keine Rückkehr gibt, das Reich Kṛṣṇas, der Höchsten Person, ist. Die Brahma-saṁhitā beschreibt dieses höchste Reich als ānanda-cinmaya-rasa, einen Ort, an dem alles voll spiritueller Glückseligkeit ist. Alle Mannigfaltigkeit, die es dort gibt, weist die Eigenschaft spiritueller Glückseligkeit auf – nichts dort ist materiell. Diese Mannigfaltigkeit ist die spirituelle Erweiterung, die vom Höchsten Herrn Selbst ausgeht, denn alles, was dort existiert, ist eine Manifestation der spirituellen Energie, wie im Siebten Kapitel erklärt wurde. Aber obwohl der Herr ewiglich in diesem höchsten Reich weilt, ist Er gleichzeitig in der materiellen Welt – durch Seine materielle Energie – alldurchdringend. Auf diese Weise ist Er durch Seine materiellen und spirituellen Energien überall gegenwärtig, sowohl in der materiellen wie auch in der spirituellen Welt. Yasyāntaḥ-sthāni bedeutet, daß alles in Ihm ruht, entweder in Seiner spirituellen oder in Seiner materiellen Energie. Durch diese beiden Energien ist der Herr alldurchdringend.

Zde je jasně řečeno, že nejvyšším cílem a místem, odkud se již nikdo nevrací, je sídlo Kṛṣṇy, Nejvyšší Osoby. Brahma-saṁhitā líčí toto svrchované sídlo slovy ānanda-cinmaya-rasa — jako místo, kde vše oplývá duchovní blažeností. Veškerou rozmanitost, která se tam projevuje, charakterizuje duchovní blaženost; nic tam není hmotné. Tato rozmanitost je duchovní expanzí samotného Nejvyššího Pána, neboť—jak bylo vysvětleno v sedmé kapitole — vše je tam projevem duchovní energie. Co se týče hmotného světa, je skutečností, že Pán nikdy neopouští své svrchované sídlo, a přesto zde zároveň vše prostupuje hmotnou energií. Svou duchovní a hmotnou energií je tedy přítomen všude—v hmotných vesmírech i v duchovním světě. Yasyāntaḥ-sthāni znamená, že vše je udržováno v Něm; buď v Jeho duchovní, nebo hmotné energii. Prostřednictvím těchto dvou energií je Pán všeprostupující.

Kṛṣṇas höchstes Reich oder die unzähligen Vaikuṇṭha-Planeten zu erreichen ist nur durch bhakti, hingebungsvollen Dienst, möglich, wie hier durch das Wort bhaktyā deutlich wird. Kein anderer Vorgang kann einem helfen, in dieses höchste Reich zu gelangen. Dieses höchste Reich und die Höchste Persönlichkeit Gottes werden auch in den Veden (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.21) beschrieben. Eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇaḥ: In diesem Reich gibt es nur einen Herrn, eine Höchste Persönlichkeit Gottes, und Sein Name ist Kṛṣṇa. Er ist die höchste und barmherzigste Gottheit, und obwohl Er diese eine Höchste Person ist, hat Er Sich in Millionen und Abermillionen von vollständigen Erweiterungen manifestiert. Die Veden vergleichen den Herrn mit einem Baum, der still an einem Ort steht, jedoch eine Vielfalt von Früchten, Blüten und sich wandelnden Blättern hervorbringt. Die vollständigen Erweiterungen des Herrn, die über die Vaikuṇṭha-Planeten herrschen, sind vierarmig und tragen die verschiedensten Namen: Puruṣottama, Trivikrama, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Hṛṣīkeśa, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyaṇa, Vāmana, Padmanābha usw.

Dostat se do Kṛṣṇova svrchovaného sídla či na nesčetné vaikunthské planety je možné jedině díky bhakti, oddané službě, což je zde jasně naznačeno slovem bhaktyā. Žádný jiný proces nepomůže živé bytosti onoho cíle dosáhnout. Vedy (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 3.2) rovněž popisují svrchované sídlo a Nejvyšší Osobnost Božství. Eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇaḥ — v tomto sídle je jeden jediný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jehož jméno je Kṛṣṇa. Je nejmilostivějším Božstvem, a přestože je jeden, expanduje se do miliónů úplných expanzí. Vedy Ho přirovnávají ke stromu, jenž stojí tiše a bez hnutí, a přesto dává mnoho různých plodů a květů a mění listí. Úplné expanze Pána, vládnoucí na vaikunthských planetách, jsou čtyřruké a známé pod různými jmény — Puruṣottama, Trivikrama, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Hṛṣīkeśa, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyaṇa, Vāmana, Padmanābha a tak dále.

Die Brahma-saṁhitā (5.37) bestätigt diese Tatsache ebenfalls: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ. Der Herr weilt ewig in Seinem höchsten Reich, Goloka Vṛndāvana, aber gleichzeitig ist Er alldurchdringend, so daß alles seine Ordnung hat. In diesem Zusammenhang heißt es in den Veden (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8): parāsya śaktir vividhaiva śrūyate/ svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca. Seine Energien sind so umfassend, daß sie alles in der kosmischen Manifestation systematisch und fehlerfrei lenken, obwohl der Höchste Herr Selbst weit, weit entfernt ist.

Brahma-saṁhitā (5.37) rovněž dokládá, že i když je Pán stále ve svém svrchovaném sídle Goloce Vṛndāvaně, prostupuje vším, aby vše probíhalo tak, jak má (goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ). Ve Vedách (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8) stojí: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate / svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca — Jeho energie se tak rozpínají, že bezchybně a systematicky řídí vše ve vesmírném projevu, přestože samotný Nejvyšší Pán je nesmírně daleko.