Skip to main content

TEXT 17

VERŠ 17

Text

Verš

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ
sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ

Synonyms

Synonyma

sahasra — eintausend; yuga — Zeitalter; paryantam — einschließlich; ahaḥ — Tag; yat — derjenige, der; brahmaṇaḥ — Brahmās; viduḥ — sie wissen; rātrim — Nacht; yuga — Zeitalter; sahasra-antām — ebenso zu Ende nach eintausend; te — sie; ahaḥ-rātra — Tag und Nacht; vidaḥ — die verstehen; janāḥ — Menschen.

sahasra — tisíc; yuga — vekov; paryantam — vrátane; ahaḥ — deň; yat — ten; brahmaṇaḥ — Brahmu; viduḥ — oni poznajú; rātrim — noc; yuga — vekov; sahasra-antām — podobne na konci tisíca; te — oni; ahaḥ-rātra — deň a noc; vidaḥ — ktorí poznajú; janāḥ — ľudia.

Translation

Překlad

Nach menschlicher Zeitrechnung ergeben eintausend Zeitalter zusammengenommen die Dauer eines Tages im Leben Brahmās. Und ebensolange währt seine Nacht.

Tisíc ľudských vekov trvá Brahmov deň a po tisícoch vekoch končí jeho noc.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Das materielle Universum existiert nur für eine begrenzte Zeitspanne. Diese Zeitspanne unterteilt sich in Einheiten von kalpas. Ein kalpa ist ein Tag Brahmās, und ein Tag Brahmās besteht aus eintausend Zyklen von je vier yugas oder Zeitaltern: Satya, Tretā, Dvāpara und Kali. Das Zeitalter des Satya ist von Tugend, Weisheit und Religion charakterisiert; im Satya-yuga gibt es praktisch keine Unwissenheit und kein Laster, und dieses yuga dauert 1728000 Jahre. Im Tretā-yuga treten Laster auf, und dieses yuga dauert 1296000 Jahre. Im Dvāpara-yuga nehmen Tugend und Religion noch mehr ab, und die Laster nehmen zu; dieses yuga dauert 864000 Jahre. Und im Kali- yuga schließlich (dem yuga, das vor 5000 Jahren begonnen hat) nehmen Streit, Unwissenheit, Irreligion und Laster überhand, und wahre Tugend ist so gut wie nicht mehr vorhanden; dieses yuga dauert 432000 Jahre. Im Kali-yuga nimmt die Lasterhaftigkeit solche Ausmaße an, daß am Ende des yuga der Höchste Herr persönlich als Kalki-avatāra erscheint, die Dämonen vernichtet, Seine Geweihten rettet und ein neues Satya-yuga einleitet. Dann beginnt der gleiche Zyklus wieder von vorn. Tausend Zyklen dieser vier yugas stellen einen Tag Brahmās dar, und ebensolang dauert seine Nacht. Brahmā lebt einhundert solcher „Jahre“ und stirbt dann. Diese einhundert Jahre betragen nach unserer Zeitrechnung insgesamt 311 Billionen und 40 Milliarden Erdenjahre. Nach diesen Berechnungen scheint das Leben Brahmās phantastisch und unendlich lang zu sein, doch aus der Sicht der Ewigkeit ist es so kurz wie ein aufleuchtender Blitz. Im Ozean der Ursachen gibt es unzählige Brahmās, die wie Blasen im Atlantik entstehen und wieder vergehen. Brahmā und seine Schöpfung sind Teil des materiellen Universums, und daher befinden sie sich in ständigem Wandel.

Existencia hmotného vesmíru je obmedzená a prejavuje sa v obdobiach — kalpách. Kalpa je jeden Brahmov deň a tvorí ho tisíc mahā-yug — veľkých vekov. Každá mahā-yuga sa skladá zo štyroch vekov — yug: Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Počestnosť, múdrosť a náboženstvo sú charakteristické pre Satya-yugu, ktorá trvá 1 728 000 rokov. Neresti a nevedomosť v tejto dobe prakticky nejestvujú. V Tretā-yuge, ktorá trvá 1 296 000 rokov, sa začínajú objavovať neresti. Vo Dvāpara-yuge, trvajúcej 864 000 rokov, poklesávajú počestnosť a náboženstvo ešte viac a ohavnosti pribúdajú. A nakoniec Kali-yuga, ktorá začala pred päťtisíc rokmi, prináša so sebou veľa hádok, nevzdelanosti, neznabožstva a hriechu. Táto yuga trvá 432 000 rokov a pravej cnosti v nej takmer niet. V Kali-yuge dosahujú neresti takú mieru, že na jej konci zostúpi Najvyšší Pán ako Kalki avatāra, zničí démonov, zachráni oddaných a započne novú Satya-yugu. Potom začína nový vývojový cyklus. Tisíc týchto cyklov skladajúcich sa zo štyroch yug tvorí jeden deň a rovnako dlhá je aj noc tvorcu sveta, Brahmu. Brahmā sa dožíva „sto rokov“ (súčasný má 51 rokov) a na konci jeho života dochádza k spustošeniu celého vesmíru. Týchto „sto rokov“ je 311 triliónov 40 biliónov pozemských rokov. Podľa týchto výpočtov sa Brahmov vek zdá byť fantastický a nekonečný, ale z hľadiska večnosti je kratučký ako záblesk. V Oceáne príčin sa rodia a umierajú tisícky Brahmov ako bublinky v Atlantickom oceáne. Brahmā a jeho vesmír sú časťou hmotného stvorenia, a preto sa neustále mení.

Im materiellen Universum ist nicht einmal Brahmā von Geburt, Alter, Krankheit und Tod frei. Aber weil Brahmā direkt im Dienst des Höchsten Herrn, in der Verwaltung des Universums, tätig ist, erlangt er sogleich Befreiung. Fortgeschrittene sannyāsīs werden auf Brahmās Planeten, Brahmaloka, erhoben, der der höchste Planet im materiellen Universum ist und der alle Planeten im oberen Bereich des himmlischen Planetensystems überdauert; doch unter dem Einfluß des Gesetzes der materiellen Natur sind im Laufe der Zeit auch Brahmā und alle Bewohner von Brahmaloka dem Tod unterworfen.

Ani Brahmā v tomto hmotnom svete neunikne rodeniu sa, chorobám, starobe a smrti. Brahmā však priamo slúži Najvyššiemu Pánovi ako stvoriteľ tohto vesmíru, a preto okamžite dosiahne vyslobodenie. Duchovne pokročilí sannyāsīni sa povýšia na Brahmovu planétu, Brahma-loku, ktorá je najvyššou planétou v hmotnom vesmíre a ktorá prežije všetky nebeské planéty vyššej hviezdnej sústavy. No postupom času zanikne Brahmā aj všetci obyvatelia Brahmaloky, podľa zákonov hmotnej prírody.