Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Text

Verš

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ
sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ

Synonyms

Synonyma

sahasra — eintausend; yuga — Zeitalter; paryantam — einschließlich; ahaḥ — Tag; yat — derjenige, der; brahmaṇaḥ — Brahmās; viduḥ — sie wissen; rātrim — Nacht; yuga — Zeitalter; sahasra-antām — ebenso zu Ende nach eintausend; te — sie; ahaḥ-rātra — Tag und Nacht; vidaḥ — die verstehen; janāḥ — Menschen.

sahasra — tisíc; yuga — věků; paryantam — zahrnující; ahaḥ — den; yat — to, co; brahmaṇaḥ — Brahmy; viduḥ — znají; rātrim — noc; yuga — věků; sahasra-antām — podobně, končící po tisíci; te — oni; ahaḥ-rātra — den a noc; vidaḥ — kteří znají; janāḥ — lidé.

Translation

Překlad

Nach menschlicher Zeitrechnung ergeben eintausend Zeitalter zusammengenommen die Dauer eines Tages im Leben Brahmās. Und ebensolange währt seine Nacht.

Tisíc věků podle lidských počtů je jeden Brahmův den a stejně dlouho trvá i jeho noc.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Das materielle Universum existiert nur für eine begrenzte Zeitspanne. Diese Zeitspanne unterteilt sich in Einheiten von kalpas. Ein kalpa ist ein Tag Brahmās, und ein Tag Brahmās besteht aus eintausend Zyklen von je vier yugas oder Zeitaltern: Satya, Tretā, Dvāpara und Kali. Das Zeitalter des Satya ist von Tugend, Weisheit und Religion charakterisiert; im Satya-yuga gibt es praktisch keine Unwissenheit und kein Laster, und dieses yuga dauert 1728000 Jahre. Im Tretā-yuga treten Laster auf, und dieses yuga dauert 1296000 Jahre. Im Dvāpara-yuga nehmen Tugend und Religion noch mehr ab, und die Laster nehmen zu; dieses yuga dauert 864000 Jahre. Und im Kali- yuga schließlich (dem yuga, das vor 5000 Jahren begonnen hat) nehmen Streit, Unwissenheit, Irreligion und Laster überhand, und wahre Tugend ist so gut wie nicht mehr vorhanden; dieses yuga dauert 432000 Jahre. Im Kali-yuga nimmt die Lasterhaftigkeit solche Ausmaße an, daß am Ende des yuga der Höchste Herr persönlich als Kalki-avatāra erscheint, die Dämonen vernichtet, Seine Geweihten rettet und ein neues Satya-yuga einleitet. Dann beginnt der gleiche Zyklus wieder von vorn. Tausend Zyklen dieser vier yugas stellen einen Tag Brahmās dar, und ebensolang dauert seine Nacht. Brahmā lebt einhundert solcher „Jahre“ und stirbt dann. Diese einhundert Jahre betragen nach unserer Zeitrechnung insgesamt 311 Billionen und 40 Milliarden Erdenjahre. Nach diesen Berechnungen scheint das Leben Brahmās phantastisch und unendlich lang zu sein, doch aus der Sicht der Ewigkeit ist es so kurz wie ein aufleuchtender Blitz. Im Ozean der Ursachen gibt es unzählige Brahmās, die wie Blasen im Atlantik entstehen und wieder vergehen. Brahmā und seine Schöpfung sind Teil des materiellen Universums, und daher befinden sie sich in ständigem Wandel.

Doba trvání hmotného vesmíru je omezená a projevuje se v cyklech kalp. Kalpa je jeden den Brahmy, který se skládá z tisíce cyklů čtyř yug neboli věků, zvaných Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Satya-yugu, která trvá 1 728 000 let, charakterizují ctnost, moudrost a náboženství, zatímco nevědomost a neřest v ní prakticky neexistují. V Tretā-yuze, která trvá 1 296 000 let, se začíná objevovat neřest. V Dvāpara-yuze, trvající 864 000 let, ještě více slábne ctnost a náboženství, zatímco neřesti přibývá. A konečně Kali-yuga (yuga, ve které žijeme nyní a která začala před více než pěti tisíci lety) s sebou nese přemíru sváru, nevědomosti, bezbožnosti a neřesti, přičemž skutečná ctnost se již téměř vytratila. Tato yuga trvá 432 000 let. V Kali-yuze přibývá neřesti do té míry, že na jejím konci se sám Nejvyšší Pán zjeví v podobě avatāra jménem Kalki, zničí démony, zachrání své oddané a započne další Satya-yugu. Pak začne koloběh nanovo. Když všechny čtyři yugy proběhnou tisíckrát, skončí jeden den Brahmy, a stejně dlouhá je jeho noc. Brahmā žije sto takových “roků” a potom umírá. Těchto “sto roků” tvoří podle našich počtů 311 biliónů 40 miliard let. Podle těchto čísel se život Brahmy zdá být neuvěřitelně dlouhý a nekonečný, ale z hlediska věčnosti je jako zablýsknutí. V Příčinném oceánu se objevuje a mizí bezpočet Brahmů jako bubliny v Atlantiku. Brahmā a jeho stvoření jsou částí hmotného vesmírného projevu, a proto se neustále mění.

Im materiellen Universum ist nicht einmal Brahmā von Geburt, Alter, Krankheit und Tod frei. Aber weil Brahmā direkt im Dienst des Höchsten Herrn, in der Verwaltung des Universums, tätig ist, erlangt er sogleich Befreiung. Fortgeschrittene sannyāsīs werden auf Brahmās Planeten, Brahmaloka, erhoben, der der höchste Planet im materiellen Universum ist und der alle Planeten im oberen Bereich des himmlischen Planetensystems überdauert; doch unter dem Einfluß des Gesetzes der materiellen Natur sind im Laufe der Zeit auch Brahmā und alle Bewohner von Brahmaloka dem Tod unterworfen.

Dokonce ani Brahmā neunikne zrození, stáří, nemoci a smrti. Jelikož však přímo slouží Nejvyššímu Pánu ve správě vesmíru, je okamžitě vysvobozen. Pokročilí sannyāsīni se dostávají na Brahmovu planetu Brahmaloku, která je nejvýše z planet hmotného vesmíru a existuje déle než všechny nebeské planety ve vyšší sféře planetárního systému, ale v patřičnou dobu i Brahmā a všichni obyvatelé Brahmaloky musí zemřít, jak velí zákon hmotné přírody.