Skip to main content

TEXT 33

VERŠ 33

Text

Verš

sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ
prakṛter jñānavān api
prakṛtiṁ yānti bhūtāni
nigrahaḥ kiṁ kariṣyati
sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ
prakṛter jñānavān api
prakṛtiṁ yānti bhūtāni
nigrahaḥ kiṁ kariṣyati

Synonyms

Synonyma

sadṛśaṁ — entsprechend; ceṣṭate — versucht; svasyāḥ — von seinen eigenen; prakṛteḥ — Erscheinungsweisen der Natur; jñāna-vān — Mensch mit Wissen; api — obwohl; prakṛtim — Natur; yānti — unterziehen sich; bhūtāni — alle Lebewesen; nigrahaḥ — Verdrängung; kim — was; kariṣyati — kann ausrichten.

sadṛśam — podľa; ceṣṭate — pričiňuje sa; svasyāḥ — vlastní; prakṛteḥ — kvalít hmotnej prírody; jñāna-vān — múdry; api — aj keď; prakṛtim — povahy; yānti — podrobujú sa; bhūtāni — všetky živé bytosti; nigrahaḥ — potlačovanie; kim — čo; kariṣyati — zmôže.

Translation

Překlad

Selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß, denn jeder folgt der Natur, die er entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat. Was kann Verdrängung ausrichten?

Aj múdry človek koná podľa svojej prirodzenosti, lebo všetci sa riadia svojou povahou, ktorú získali vplyvom kvalít hmotnej prírody. Čo zmôže potlačovanie?

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Solange man sich nicht auf der transzendentalen Ebene des Kṛṣṇa-Bewußtseins befindet, kann man nicht vom Einfluß der Erscheinungsweisen der materiellen Natur frei werden, wie vom Herrn im Siebten Kapitel (7.14) bestätigt wird. Daher ist es selbst dem gebildetsten Menschen auf der weltlichen Ebene unmöglich, bloß durch theoretisches Wissen oder durch die Unterscheidung der Seele vom Körper der Verstrickung māyās zu entkommen. Es gibt viele sogenannte Spiritualisten, die nach außen hin so tun, als seien sie in dieser Wissenschaft fortgeschritten, die aber innerlich oder im privaten Bereich völlig unter dem Einfluß der Erscheinungsweisen der Natur stehen, die sie nicht überwinden können. Man mag akademisch sehr gebildet sein, doch aufgrund der langen Gemeinschaft mit der materiellen Natur lebt man in Gefangenschaft. Kṛṣṇa-Bewußtsein hilft einem, sich aus der materiellen Verstrickung zu lösen, auch wenn man im materiellen Leben weiter seinen vorgeschriebenen Pflichten nachgeht. Deshalb sollte niemand, ohne völlig Kṛṣṇa-bewußt zu sein, plötzlich seine vorgeschriebenen Pflichten aufgeben und künstlich ein sogenannter yogī oder Transzendentalist werden. Es ist besser, in seiner Stellung zu bleiben und zu versuchen, unter höherer Anleitung Kṛṣṇa-Bewußtsein zu erreichen. So kann man aus der Gewalt von Kṛṣṇas māyā befreit werden.

Pokým s láskou a oddanosťou neslúžime Śrī Kṛṣṇovi, nemôžeme sa zbaviť vplyvu kvalít hmotnej prírody; to potvrdzuje aj štrnásty verš siedmej kapitoly. Ani človek s vysokým hmotným vzdelaním sa nedokáže vymaniť zo zajatia hmotnej energie iba pomocou teoretických vedomostí o duši a o tele. Je veľa takzvaných spiritualistov, ktorí navonok predstierajú, že sú vzdelaní v tejto vede, ale v skutočnosti sú celkom ovplyvnení kvalitami hmotnej prírody, ktoré nie sú schopní prekonať. Človek môže mať akademické vzdelanie, ale pretože bol tak dlho v styku s hmotnou prírodou, je spútaný. Oddaná služba s mysľou uprenou na Kṛṣṇu pomáha človeku vyslobodiť sa z hmotného zapletenia, aj keď vykonáva svoje predpísané povinnosti. Bez takého vedomia by nikto nemal zrazu zanechať svoje povinnosti a stať sa falošným yogīnom alebo pseudotranscendentalistom. Je lepšie zotrvať vo svojom terajšom postavení a snažiť sa oddane slúžiť Kṛṣṇovi pod vedením vyššej autority. Tak sa človek môže vyslobodiť z okov māyi — Kṛṣṇovej iluzórnej energie.