Skip to main content

TEXT 33

TEXT 33

Text

Verš

sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ
prakṛter jñānavān api
prakṛtiṁ yānti bhūtāni
nigrahaḥ kiṁ kariṣyati
sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ
prakṛter jñānavān api
prakṛtiṁ yānti bhūtāni
nigrahaḥ kiṁ kariṣyati

Synonyms

Synonyma

sadṛśaṁ — entsprechend; ceṣṭate — versucht; svasyāḥ — von seinen eigenen; prakṛteḥ — Erscheinungsweisen der Natur; jñāna-vān — Mensch mit Wissen; api — obwohl; prakṛtim — Natur; yānti — unterziehen sich; bhūtāni — alle Lebewesen; nigrahaḥ — Verdrängung; kim — was; kariṣyati — kann ausrichten.

sadṛśam — podle; ceṣṭate — snaží se; svasyāḥ — svými vlastními; prakṛteḥ — kvality přírody; jñāna-vān — učený; api — ačkoliv; prakṛtim — povaha; yānti — podrobují se; bhūtāni — všechny živé bytosti; nigrahaḥ — potlačování; kim — co; kariṣyati — zmůže.

Translation

Překlad

Selbst ein Mensch, der in Wissen gründet, handelt seiner Natur gemäß, denn jeder folgt der Natur, die er entsprechend den drei Erscheinungsweisen angenommen hat. Was kann Verdrängung ausrichten?

Dokonce i člověk oplývající poznáním jedná podle své povahy, neboť každý se řídí povahou, kterou získal ze tří kvalit. Co zmůže potlačování?

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Solange man sich nicht auf der transzendentalen Ebene des Kṛṣṇa-Bewußtseins befindet, kann man nicht vom Einfluß der Erscheinungsweisen der materiellen Natur frei werden, wie vom Herrn im Siebten Kapitel (7.14) bestätigt wird. Daher ist es selbst dem gebildetsten Menschen auf der weltlichen Ebene unmöglich, bloß durch theoretisches Wissen oder durch die Unterscheidung der Seele vom Körper der Verstrickung māyās zu entkommen. Es gibt viele sogenannte Spiritualisten, die nach außen hin so tun, als seien sie in dieser Wissenschaft fortgeschritten, die aber innerlich oder im privaten Bereich völlig unter dem Einfluß der Erscheinungsweisen der Natur stehen, die sie nicht überwinden können. Man mag akademisch sehr gebildet sein, doch aufgrund der langen Gemeinschaft mit der materiellen Natur lebt man in Gefangenschaft. Kṛṣṇa-Bewußtsein hilft einem, sich aus der materiellen Verstrickung zu lösen, auch wenn man im materiellen Leben weiter seinen vorgeschriebenen Pflichten nachgeht. Deshalb sollte niemand, ohne völlig Kṛṣṇa-bewußt zu sein, plötzlich seine vorgeschriebenen Pflichten aufgeben und künstlich ein sogenannter yogī oder Transzendentalist werden. Es ist besser, in seiner Stellung zu bleiben und zu versuchen, unter höherer Anleitung Kṛṣṇa-Bewußtsein zu erreichen. So kann man aus der Gewalt von Kṛṣṇas māyā befreit werden.

Nikdo se nemůže zbavit vlivu kvalit hmotné přírody, dokud nesetrvává na transcendentální úrovni vědomí Kṛṣṇy. Ve čtrnáctém verši sedmé kapitoly to potvrzuje samotný Pán. Ani ten největší světský vzdělanec se tedy nemůže vysvobodit ze zajetí māyi pomocí pouhého teoretického poznání neboli odlišení duše od těla. Je mnoho takzvaných spiritualistů, kteří se navenek staví jako pokročilí v transcendentální vědě, ale uvnitř či ve svém osobním životě jsou zcela pod vlivem určitých kvalit přírody, jež nejsou schopni překonat. Akademicky může být člověk vysoce vzdělaný, ale následkem dlouhotrvajícího styku s hmotnou přírodou je spoután. Vědomí Kṛṣṇy pomáhá živé bytosti uniknout z hmotného zajetí, i když koná své předepsané povinnosti týkající se hmotného života. Nikdo by se proto neměl zříkat svých pracovních povinností, aniž by si byl plně vědom Kṛṣṇy. Člověk by neměl znenadání zanechat plnění předepsaných povinností a nepřirozeně ze sebe dělat yogīna či transcendentalistu. Je lépe setrvat ve svém nynějším postavení a snažit se dosáhnout vědomí Kṛṣṇy pod vedením vyšší autority. Tak se lze vysvobodit ze zajetí Kṛṣṇovy māyi.