Skip to main content

TEXT 67

ТЕКСТ 67

Text

Текст

indriyāṇāṁ hi caratāṁ
yan mano ’nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ
vāyur nāvam ivāmbhasi
индрия̄н̣а̄м хи чарата̄м
ян мано 'нувидхӣяте
тад ася харати прагя̄м
ва̄юр на̄вам ива̄мбхаси

Synonyms

Дума по дума

indriyāṇām — der Sinne; hi — gewiß; caratām — während sie zerren; yat — mit dem; manaḥ — der Geist; anuvidhīyate — wird ständig beschäftigt; tat — dies; asya — seine; harati — trägt fort; prajñām — Intelligenz; vāyuḥ — Wind; nāvam — ein Boot; iva — wie; ambhasi — auf dem Wasser.

индрия̄н̣а̄м – на сетивата; хи – със сигурност; чарата̄м – докато блуждаят; ят – с които; манах̣ – умът; анувидхӣяте – става постоянно завладян; тат – това; ася – неговият; харати – отнема; прагя̄м – интелигентност; ва̄юх̣ – вятър; на̄вам – лодка; ива – като; амбхаси – по водата.

Translation

Превод

Gleich einem Boot auf dem Wasser, das von einem Sturm weggerissen wird, kann schon einer der ungezügelten Sinne, auf den sich der Geist richtet, die Intelligenz des Menschen forttragen.

Както силният вятър отнася лодката във водата, така дори само едно от блуждаещите сетива, върху което се съсредоточи умът, може да отнесе интелигентността на човека.

Purport

Коментар

ERLÄUTERUNG: Solange nicht alle Sinne im Dienst des Herrn beschäftigt sind, kann schon ein einziger von ihnen, der nach eigener Befriedigung trachtet, den Gottgeweihten vom Pfad des transzendentalen Fortschritts abbringen. Wie am Leben Mahārāja Ambarīṣas deutlich wurde, müssen alle Sinne im Kṛṣṇa-Bewußtsein beschäftigt sein, denn das ist die richtige Methode, den Geist zu beherrschen.

ПОЯСНЕНИЕ: Докато всички сетива на предания не бъдат заети със служене на Бога, дори само едно от тях, търсещо материални удоволствия, може да го отклони от пътя на духовния напредък. Както стана ясно от примера с живота на Маха̄ра̄джа Амбарӣш̣а, всички сетива трябва да бъдат заети в Кр̣ш̣н̣а съзнание, защото това е правилният метод за контрол над ума.