Skip to main content

TEXT 18

VERŠ 18

Text

Verš

yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ
yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ

Synonyms

Synonyma

yasmāt — weil; kṣaram — zu den Fehlbaren; atītaḥ — transzendental; aham — Ich bin; akṣarāt — jenseits der Unfehlbaren; api — auch; ca — und; uttamaḥ — der Beste; ataḥ — deshalb; asmi — Ich bin; loke — in der Welt; vede — in der vedischen Literatur; ca — und; prathitaḥ — berühmt; puruṣa-uttamaḥ — als die Höchste Persönlichkeit.

yasmāt — pretože; kṣaram — nad omylným; atītaḥ — transcendentálny; aham — Ja som; akṣarāt — nad neomylným; api — tiež; ca — a; uttamaḥ — najlepší; ataḥ — preto; asmi — som; loke — vo svete; vede — vo Vedach; ca — a; prathitaḥ — velebený; puruṣa-uttamaḥ — ako Najvyššia Osobnosť.

Translation

Překlad

Weil Ich transzendental bin zu den Fehlbaren und Unfehlbaren und weil Ich der Größte bin, bin Ich sowohl in der Welt als auch in den Veden als die Höchste Person berühmt.

Pretože som transcendentálny a stojím nad omylným aj neomylným, a pretože som najväčší, som velebený vo svete i vo Vedach ako Najvyššia Osobnosť.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Niemand kann die Höchste Persönlichkeit Gottes, Kṛṣṇa, übertreffen – weder die bedingte Seele noch die befreite Seele. Folglich ist Er die größte aller Persönlichkeiten. Aus diesem Vers geht nun eindeutig hervor, daß die Lebewesen und die Höchste Persönlichkeit Gottes Individuen sind. Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, daß die Lebewesen, sowohl im bedingten als auch im befreiten Zustand, die unermeßlichen Energien der Höchsten Persönlichkeit Gottes niemals quantitativ übertreffen können. Es ist falsch anzunehmen, der Höchste Herr und die Lebewesen befänden sich auf der gleichen Ebene oder seien in jeder Hinsicht gleich. Was ihre Persönlichkeit betrifft, so muß man immer zwischen ihrer übergeordneten und untergeordneten Stellung unterscheiden. Das Wort uttama ist hier von großer Bedeutung. Niemand kann die Höchste Persönlichkeit Gottes übertreffen.

Ani podmienená, ani oslobodená duša nemôže prekonať Najvyššiu Božskú Osobnosť, Śrī Kṛṣṇu. Kṛṣṇa je preto najmocnejšia zo všetkých osobností. Z tohoto verša jasne vyplýva, že ako živé bytosti, tak i Najvyššia Božská Osobnosť, sú individuálne osoby. Rozdiel medzi nimi je ten, že ani podmienená, ani oslobodená duša nemôže nikdy premôcť neuveriteľnú moc Najvyššej Božskej Osobnosti. Bolo by nesprávne považovať Najvyššieho Pána a živé bytosti za rovnocenných. V ich vzťahu neustále panuje nadradenosť a podriadenosť. Slovo uttama (najlepší, najvyšší) je veľmi dôležité. Nik nemôže prevýšiť Najvyššiu Božskú Osobnosť.

Das Wort loke bedeutet „in der pauruṣa āgama (den smṛti-Schriften)“. Im Nirukti-Wörterbuch wird bestätigt: lokyate vedārtho ’nena. „Der Sinn der Veden wird von den smṛti-Schriften erklärt.“

Slovo loke znamená „v pauruṣa āgama ( písma, zvané smṛti).“ Ako potvrdzuje slovník Nirukti: lokyate vedārtho`nena: „Zmysel Ved vysvetľujú smṛti.“

Der Höchste Herr wird in Seinem lokalisierten Paramātmā-Aspekt ebenfalls direkt in den Veden beschrieben. Der folgende Vers erscheint in den Veden (Chāndogya Upaniṣad 8.12.3): tāvad eṣa sampra-sādo ’smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. „Wenn die Überseele aus dem Körper kommt, geht Sie in das unpersönliche brahmajyoti ein; dann behält Sie in Ihrer Form Ihre spirituelle Identität bei. Dieser Höchste wird als die Höchste Persönlichkeit bezeichnet.“ Dies bedeutet, daß die Höchste Persönlichkeit Ihre spirituelle Ausstrahlung aussendet und verbreitet, die die höchste Quelle allen Lichts darstellt. Diese Höchste Persönlichkeit hat auch einen lokalisierten Aspekt, den Paramātmā. In Seiner Inkarnation als Vyāsadeva, der Sohn Satyavatīs und Parāśaras, erklärt Er das vedische Wissen.

Paramātmā, lokalizovaný aspekt Najvyššieho Pána, je vo Vedach popísaný nasledovne: tāvad eṣa samprasādo`smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ (Chāndogya Upaniṣad 8.12.3). „Keď Nadduša opustí telo, vstúpi do neosobného brahmajyoti, kde si ponechá Svoju duchovnú identitu a podobu. Táto zvrchovaná bytosť je Najvyššia Osoba.“ To znamená, že Najvyššia Božská Osobnosť prejavuje a šíri Svoju duchovnú žiaru, ktorá je pôvodným svetlom. Najvyššia Osobnosť má aj lokalizovaný aspekt, známy ako Paramātmā. Vo Svojej inkarnácii Vyāsadevu, syna Satyavatī a Parāśaru, vysvetľuje vedske poznanie.