Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Text

Verš

yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ
yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ

Synonyms

Synonyma

yasmāt — weil; kṣaram — zu den Fehlbaren; atītaḥ — transzendental; aham — Ich bin; akṣarāt — jenseits der Unfehlbaren; api — auch; ca — und; uttamaḥ — der Beste; ataḥ — deshalb; asmi — Ich bin; loke — in der Welt; vede — in der vedischen Literatur; ca — und; prathitaḥ — berühmt; puruṣa-uttamaḥ — als die Höchste Persönlichkeit.

yasmāt — jelikož; kṣaram — k selhávajícím; atītaḥ — transcendentální; aham — Já jsem; akṣarāt — nad neselhávajícími; api — rovněž; ca — a; uttamaḥ — nejlepší; ataḥ — proto; asmi — jsem; loke — na světě; vede — ve védské literatuře; ca — a; prathitaḥ — oslavován; puruṣa-uttamaḥ — jako Nejvyšší Osobnost.

Translation

Překlad

Weil Ich transzendental bin zu den Fehlbaren und Unfehlbaren und weil Ich der Größte bin, bin Ich sowohl in der Welt als auch in den Veden als die Höchste Person berühmt.

Jelikož jsem transcendentální, nad selhávajícími i neselhávajícími, a jelikož jsem největší, jsem oslavován po světě i ve Vedách jako ona Nejvyšší Osoba.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Niemand kann die Höchste Persönlichkeit Gottes, Kṛṣṇa, übertreffen – weder die bedingte Seele noch die befreite Seele. Folglich ist Er die größte aller Persönlichkeiten. Aus diesem Vers geht nun eindeutig hervor, daß die Lebewesen und die Höchste Persönlichkeit Gottes Individuen sind. Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, daß die Lebewesen, sowohl im bedingten als auch im befreiten Zustand, die unermeßlichen Energien der Höchsten Persönlichkeit Gottes niemals quantitativ übertreffen können. Es ist falsch anzunehmen, der Höchste Herr und die Lebewesen befänden sich auf der gleichen Ebene oder seien in jeder Hinsicht gleich. Was ihre Persönlichkeit betrifft, so muß man immer zwischen ihrer übergeordneten und untergeordneten Stellung unterscheiden. Das Wort uttama ist hier von großer Bedeutung. Niemand kann die Höchste Persönlichkeit Gottes übertreffen.

Nikdo — ani podmíněná, ani osvobozená duše — nemůže předčit Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Kṛṣṇa je proto největší ze všech osobností. Je zřejmé, že živé bytosti a Nejvyšší Osobnost Božství jsou individuální osoby. Liší se tím, že živé bytosti — ať v podmíněném nebo v osvobozeném stavu — nemohou po kvantitativní stránce překonat nepochopitelné energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Je chybou si myslet, že Nejvyšší Pán a živé bytosti jsou na stejné úrovni či po všech stránkách rovnocenní. Vždy se liší vyšším a nižším postavením. Slovo uttama je velmi důležité — Nejvyšší Osobnost Božství nemůže nikdo překonat.

Das Wort loke bedeutet „in der pauruṣa āgama (den smṛti-Schriften)“. Im Nirukti-Wörterbuch wird bestätigt: lokyate vedārtho ’nena. „Der Sinn der Veden wird von den smṛti-Schriften erklärt.“

Slovo loke znamená “v písmech pauruṣa āgama (neboli smṛti)”. Ve slovníku Nirukti stojí: lokyate vedārtho 'nena — “Písma zvaná smṛti vysvětlují smysl Ved.

Der Höchste Herr wird in Seinem lokalisierten Paramātmā-Aspekt ebenfalls direkt in den Veden beschrieben. Der folgende Vers erscheint in den Veden (Chāndogya Upaniṣad 8.12.3): tāvad eṣa sampra-sādo ’smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. „Wenn die Überseele aus dem Körper kommt, geht Sie in das unpersönliche brahmajyoti ein; dann behält Sie in Ihrer Form Ihre spirituelle Identität bei. Dieser Höchste wird als die Höchste Persönlichkeit bezeichnet.“ Dies bedeutet, daß die Höchste Persönlichkeit Ihre spirituelle Ausstrahlung aussendet und verbreitet, die die höchste Quelle allen Lichts darstellt. Diese Höchste Persönlichkeit hat auch einen lokalisierten Aspekt, den Paramātmā. In Seiner Inkarnation als Vyāsadeva, der Sohn Satyavatīs und Parāśaras, erklärt Er das vedische Wissen.

Nejvyššího Pána v Jeho lokalizovaném aspektu Paramātmy popisují i samotné Vedy (Chāndogya Upaniṣad 8.12.3): tāvad eṣa samprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ — “Nadduše opouštějící tělo vstoupí do neosobní brahmajyoti a poté setrvá ve své podobě a zachová si svou duchovní totožnost. Tato svrchovaná bytost je nazývána Nejvyšší Osobností.” To znamená, že Nejvyšší Osobnost vydává a šíří duchovní záři, která je původním světlem. Nejvyšší Osobnost má také lokalizovaný aspekt. Když přichází v podobě inkarnace jménem Vyāsadeva, jako syn Satyavatī a Parāśary, rozšiřuje védské poznání.