Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Text

Verš

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyms

Synonyma

mama — Meine; yoniḥ — Quelle der Geburt; mahat — die gesamte materielle Existenz; brahma — höchste; tasmin — in dieser; garbham — Schwangerschaft; dadhāmi — erschaffe; aham — Ich; sambhavaḥ — die Möglichkeit; sarva-bhūtānām — aller Lebewesen; tataḥ — danach; bhavati — wird; bhārata — o Nachkomme Bharatas.

mama — Můj; yoniḥ — zdroj zrození; mahat — celková hmotná existence; brahma — nejvyšší; tasmin — v tom; garbham — těhotenství; dadhāmi — vytvářím; aham — Já; sambhavaḥ — možnost; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; tataḥ — potom; bhavati — stává se; bhārata — ó synu Bharaty.

Translation

Překlad

Die gesamte materielle Substanz, Brahman genannt, ist die Quelle der Geburt, und es ist dieses Brahman, das Ich befruchte, wodurch die Geburt aller Lebewesen ermöglicht wird, o Nachkomme Bharatas.

Celková hmotná podstata zvaná Brahman je zdrojem zrození. Tento Brahman oplodňuji a tím umožňuji zrození všech živých bytostí, synu Bharaty.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Dies ist eine Erklärung der Welt: Alles, was geschieht, ist auf die Verbindung von kṣetra und kṣetra-jña, dem Körper und der spirituellen Seele, zurückzuführen. Diese Verbindung der materiellen Natur und des Lebewesens wird vom Höchsten Herrn Selbst ermöglicht. Das mahat-tattva ist die Gesamtursache der gesamten kosmischen Manifestation, und diese Gesamtsubstanz der materiellen Ursache, in der sich die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur befinden, wird manchmal Brahman genannt. Die Höchste Persönlichkeit befruchtet diese Gesamtsubstanz, und auf diese Weise wird die Existenz unzähliger Universen ermöglicht. Diese gesamte materielle Substanz, das mahat-tattva, wird in der vedischen Literatur manchmal als Brahman beschrieben (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9): tasmād etad brahma nāma- rūpam annaṁ ca jāyate. Die Höchste Person befruchtet dieses Brahman mit Samen in Form der Lebewesen. Die vierundzwanzig Elemente, angefangen mit Erde, Wasser, Feuer und Luft, gehören alle zur materiellen Energie, und sie bilden das mahad brahma, das große Brahman, die materielle Natur. Wie im Siebten Kapitel erklärt wurde, gibt es jenseits davon eine andere, höhere Natur – das Lebewesen. Durch den Willen der Höchsten Persönlichkeit Gottes geht die höhere Natur in die materielle Natur ein, und daraufhin werden alle Lebewesen aus der materiellen Natur geboren.

Zde je vysvětlení podstaty světa: vše se děje díky spojení těla (kṣetra) a duše (kṣetra-jña). Toto spojení hmotné přírody a živé bytosti umožňuje sám Nejvyšší Pán. Mahat-tattva je souhrnnou příčinou celého vesmírného projevu a této celkové hmotné podstatě, jež obsahuje tři kvality přírody, se někdy říká Brahman. Nejvyšší Osobnost ji oplodňuje a tím může být uvedeno do chodu nespočetně mnoho vesmírů. Celková hmotná podstata je pod názvem Brahman uvedena ve védských spisech (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9): tasmād etad brahma nāma rūpam annaṁ ca jāyate. Nejvyšší Osoba oplodňuje tento Brahman živými bytostmi coby semeny. Dvacet čtyři prvků, počínaje zemí, vodou, ohněm a vzduchem, představuje hmotnou energii. Z nich se tedy skládá to, co se nazývá mahad brahma (velký Brahman) neboli hmotná příroda. Jak je vysvětleno v sedmé kapitole, mimo ni existuje jiná, vyšší přirozenost, a tou je živá bytost. Vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství je vyšší přirozenost spojena s hmotnou přírodou, z níž se potom rodí všechny živé bytosti.

Der Skorpion legt seine Eier in Reishaufen, und manchmal heißt es, der Skorpion werde aus dem Reis geboren. Doch der Reis ist nicht die Ursache des Skorpions: In Wirklichkeit wurden die Eier von der Mutter gelegt. In ähnlicher Weise ist die materielle Natur nicht die Ursache für die Geburt der Lebewesen. Der Same wird von der Höchsten Persönlichkeit Gottes gegeben, und es scheint bloß so, als seien die Lebewesen Produkte der materiellen Natur. Jedes Lebewesen bekommt gemäß seinen vergangenen Tätigkeiten einen bestimmten Körper, der von der materiellen Natur geschaffen wurde, so daß das Lebewesen je nach seinen vergangenen Taten Genuß oder Leid erfahren kann. So ist der Herr die Ursache der Manifestation aller verschiedenen Lebewesen in der materiellen Welt.

Štír klade do hromad rýže vajíčka, a někdy se proto říká, že se štíři rodí z rýže. Rýže ale není příčinou jejich zrození. Byl to štír, který do ní nakladl vajíčka. Stejně tak není hmotná příroda příčinou zrození živých bytostí. Semeno dává Nejvyšší Osobnost Božství a živé bytosti jsou výtvory hmotné přírody jen zdánlivě. Podle svých dřívějších činností má každá živá bytost určité tělo, vytvořené hmotnou přírodou, aby si v závislosti na těchto činech mohla užívat nebo trpět. Příčinou veškerých projevení živých bytostí v hmotném světě je Nejvyšší Pán.