Skip to main content

TEXT 15

VERŠ 15

Text

Verš

sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca
sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca

Synonyms

Synonyma

sarva — aller; indriya — Sinne; guṇa — der Eigenschaften; ābhāsam — die ursprüngliche Quelle; sarva — alle; indriya — Sinne; vivarjitam — existierend ohne; asaktam — ohne Anhaftung; sarva-bhṛt — der Erhalter eines jeden; ca — auch; eva — gewiß; nirguṇam — ohne materielle Eigenschaften; guṇa-bhoktṛ — Herr der guṇas; ca — auch.

sarva — všetkých; indriya — zmyslov; guṇa — kvalít; ābhāsam — pôvodný zdroj; sarva — všetky; indriya — zmysly; vivarjitam — bez; asaktam — bez pripútanosti, sarva-bhṛt — udržovateľ všetkého; ca — tiež; eva — zaiste; nirguṇam — bez hmotných kvalít; guṇa-bhoktṛ — pán hmotných kvalít; ca — tiež.

Translation

Překlad

Die Überseele ist die ursprüngliche Quelle aller Sinne, doch Sie Selbst ist ohne Sinne. Sie ist unangehaftet, obwohl Sie der Erhalter aller Lebewesen ist. Sie steht über den Erscheinungsweisen der Natur, und gleichzeitig ist Sie der Herr aller Erscheinungsweisen der materiellen Natur.

Nadduša je pôvodným zdrojom všetkých zmyslov, hoci sama zmysly nemá. Nie je ničím pútaná, a predsa udržiava všetky živé bytosti. Je transcendentálna voči kvalitám hmotnej prírody a zároveň týmto kvalitám vládne.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Obwohl der Höchste Herr der Ursprung aller Sinne der Lebewesen ist, hat Er keine materiellen Sinne wie sie. Eigentlich haben die individuellen Seelen spirituelle Sinne, aber im bedingten Leben sind diese von den materiellen Elementen bedeckt, und deshalb werden die Tätigkeiten der Sinne durch Materie hindurch manifestiert. Die Sinne des Höchsten Herrn jedoch sind nicht bedeckt. Seine Sinne sind transzendental und werden daher nirguṇa genannt. Mit guṇa sind die materiellen Erscheinungsweisen gemeint, aber die Sinne des Herrn sind frei von materieller Bedeckung. Man sollte verstehen, daß Seine Sinne nicht wie die unseren sind. Obwohl Er die Quelle all unserer Sinnestätigkeiten ist, hat Er transzendentale Sinne, die nicht verunreinigt sind. Dies wird in der Śvetāśvatara Upaniṣad (3.19) sehr schön erklärt: apāṇi-pādo javano grahītā. Der Herr, die Höchste Persönlichkeit Gottes, hat keine Hände, die von Materie verunreinigt sind, aber Er hat Hände und nimmt mit ihnen alle Opfer an, die Ihm dargebracht werden. Das ist der Unterschied zwischen der individuellen Seele und der Überseele. Die Überseele hat keine materiellen Augen, aber dennoch hat Sie Augen – wie könnte Sie sonst sehen? Die Überseele sieht alles – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie befindet Sich im Herzen des Lebewesens, und Sie weiß, was wir in der Vergangenheit getan haben, was wir gegenwärtig tun und was uns in der Zukunft erwartet. Dies wird auch in der Bhagavad-gītā bestätigt: Der Höchste Herr kennt alles, doch Ihn kennt niemand. Es wird beschrieben, daß der Höchste Herr keine Beine hat wie wir, daß Er Sich aber durch den Raum bewegen kann, weil Er spirituelle Beine hat. Mit anderen Worten, der Herr ist nicht unpersönlich; Er hat Augen, Beine, Hände und alles andere, und weil wir Teile des Höchsten Herrn sind, haben wir dies alles auch. Aber Seine Hände, Seine Beine, Seine Augen und Seine Sinne sind nicht durch die materielle Natur verunreinigt.

Najvyšší Pán nemá hmotné zmysly ako živé bytosti, a predsa je zdrojom všetkých zmyslov. Individuálne duše majú v skutočnosti duchovné zmysly, ktoré sú v podmienenom stave zahalené hmotnými látkami, a preto ich činnosť prejavujú prostredníctvom hmoty. Zmysly Najvyššieho Pána takto pokryté nie sú. Jeho zmysly sú transcendentálne, a preto sa nazývajú nirguṇa. Slovo guṇa označuje hmotnú kvalitu, no Jeho zmysly nie sú zahalené hmotou. Musíme si uvedomiť, že Jeho zmysly sa ani v náznaku nepodobajú našim. Hoci Je zdrojom všetkých zmyslových aktivít, Má transcendentálne zmysly, ktoré sú nepoškvrnené. To je veľmi pekne vysvetlené vo Śvetāśvatara Upaniṣade (3.19): apāṇi-pādo javano grahītā. Najvyšší Pán nemá hmotné ruky, ale má Svoje ruky a prijíma nimi obete, ktoré Mu boli obetované. To je rozdiel medzi podmienenou dušou a Naddušou. Nemá hmotné oči, ale má Svoje oči; ako by inak mohol vidieť? Vidí všetko — minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Sídli v srdci všetkých živých tvorov a vie, čo sme vykonali v minulosti, čo robíme teraz a čo nás čaká v budúcnosti. To je potvrdené v Bhagavad-gīte. Najvyšší Pán vie všetko, no Jeho nepozná nik. Hovorí sa, že Najvyšší Pán nemá nohy ako my, a predsa sa môže pohybovať v priestore, pretože má duchovné nohy. Inými slovami, Boh nie je neosobný — má oči, nohy, ruky a všetko ostatné, a keďže sme Jeho čiastočkami, máme ich aj my. Jeho ruky, nohy, oči a zmysly však nie sú znečistené hmotnou prírodou.

Die Bhagavad-gītā bestätigt ebenfalls, daß der Herr, wenn Er erscheint, durch Seine innere Energie so erscheint, wie Er ist. Er wird von der materiellen Energie nicht verunreinigt, denn Er ist der Herr der materiellen Energie. Aus den vedischen Schriften erfahren wir, daß Seine ganze körperliche Gestalt spirituell ist. Seine Gestalt ist ewig und wird sac-cid-ānanda-vigraha genannt. Er besitzt alle Füllen in Vollkommenheit. Er ist der Eigentümer allen Reichtums und der Besitzer aller Energie. Er ist der Intelligenteste, und Er ist voller Wissen. Dies sind einige der Merkmale der Höchsten Persönlichkeit Gottes. Er ist der Erhalter aller Lebewesen und der Zeuge jeder Tätigkeit. Wie wir den vedischen Schriften entnehmen können, ist der Höchste Herr immer transzendental. Obwohl wir Seinen Kopf, Sein Gesicht, Seine Hände und Seine Beine nicht sehen können, sind sie da, und wenn wir auf die transzendentale Stufe erhoben werden, können wir die Gestalt des Herrn sehen. Aber weil unsere Sinne durch Materie verunreinigt sind, können wir Seine Gestalt nicht wahrnehmen. Deshalb können die Unpersönlichkeitsanhänger, die immer noch von der Materie beeinflußt werden, die Persönlichkeit Gottes nicht verstehen.

Bhagavad-gītā potvrdzuje, že keď sa Boh zjavuje, zjavuje sa taký, aký je, vďaka Svojej vnútornej energii. Nie je znečistený hmotnou energiou, pretože je jej Pánom. Vo Vedach sa píše, že celé Jeho telo je duchovné. Má večnú podobu, zvanú sac-cid-ānanda-vigraha. Má všetky vznešené vlastnosti a patrí Mu všetko bohatstvo a všetka energia. Je najinteligentnejší a plný poznania. To sú niektoré z vlastností Najvyššieho Pána. Je udržovateľom všetkých živých bytostí a svedkom všetkých skutkov. Podľa toho, čo môžeme vyrozumieť z Ved, je Najvyšší Pán vždy transcendentálny. Pán má hlavu, tvár, ruky a nohy, hoci ich nemôžeme vidieť. Jeho podobu však môžeme uzrieť, keď sa povýšime na transcendentálnu úroveň. Momentálne sú naše zmysly znečistené hmotou, a preto Ho vidieť nemôžeme. Hmotne ovplyvnení impersonalisti nemôžu pochopiť Osobnosť Božstva.