Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Text

Verš

sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca
sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca

Synonyms

Synonyma

sarva — aller; indriya — Sinne; guṇa — der Eigenschaften; ābhāsam — die ursprüngliche Quelle; sarva — alle; indriya — Sinne; vivarjitam — existierend ohne; asaktam — ohne Anhaftung; sarva-bhṛt — der Erhalter eines jeden; ca — auch; eva — gewiß; nirguṇam — ohne materielle Eigenschaften; guṇa-bhoktṛ — Herr der guṇas; ca — auch.

sarva — všech; indriya — smyslů; guṇa — vlastností; ābhāsam — původní zdroj; sarva — všech; indriya — smyslů; vivarjitam — bez; asaktam — bez připoutanosti; sarva-bhṛt — udržující všechny při životě; ca — také; eva — jistě; nirguṇam — bez hmotných kvalit; guṇa-bhoktṛ — vládce guṇ; ca — také.

Translation

Překlad

Die Überseele ist die ursprüngliche Quelle aller Sinne, doch Sie Selbst ist ohne Sinne. Sie ist unangehaftet, obwohl Sie der Erhalter aller Lebewesen ist. Sie steht über den Erscheinungsweisen der Natur, und gleichzeitig ist Sie der Herr aller Erscheinungsweisen der materiellen Natur.

Je původním zdrojem všech smyslů, a přesto sama smysly nemá. Není poutána, třebaže udržuje při životě všechny živé bytosti. Je transcendentální vůči kvalitám přírody, a zároveň je jejich pánem.

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Obwohl der Höchste Herr der Ursprung aller Sinne der Lebewesen ist, hat Er keine materiellen Sinne wie sie. Eigentlich haben die individuellen Seelen spirituelle Sinne, aber im bedingten Leben sind diese von den materiellen Elementen bedeckt, und deshalb werden die Tätigkeiten der Sinne durch Materie hindurch manifestiert. Die Sinne des Höchsten Herrn jedoch sind nicht bedeckt. Seine Sinne sind transzendental und werden daher nirguṇa genannt. Mit guṇa sind die materiellen Erscheinungsweisen gemeint, aber die Sinne des Herrn sind frei von materieller Bedeckung. Man sollte verstehen, daß Seine Sinne nicht wie die unseren sind. Obwohl Er die Quelle all unserer Sinnestätigkeiten ist, hat Er transzendentale Sinne, die nicht verunreinigt sind. Dies wird in der Śvetāśvatara Upaniṣad (3.19) sehr schön erklärt: apāṇi-pādo javano grahītā. Der Herr, die Höchste Persönlichkeit Gottes, hat keine Hände, die von Materie verunreinigt sind, aber Er hat Hände und nimmt mit ihnen alle Opfer an, die Ihm dargebracht werden. Das ist der Unterschied zwischen der individuellen Seele und der Überseele. Die Überseele hat keine materiellen Augen, aber dennoch hat Sie Augen – wie könnte Sie sonst sehen? Die Überseele sieht alles – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie befindet Sich im Herzen des Lebewesens, und Sie weiß, was wir in der Vergangenheit getan haben, was wir gegenwärtig tun und was uns in der Zukunft erwartet. Dies wird auch in der Bhagavad-gītā bestätigt: Der Höchste Herr kennt alles, doch Ihn kennt niemand. Es wird beschrieben, daß der Höchste Herr keine Beine hat wie wir, daß Er Sich aber durch den Raum bewegen kann, weil Er spirituelle Beine hat. Mit anderen Worten, der Herr ist nicht unpersönlich; Er hat Augen, Beine, Hände und alles andere, und weil wir Teile des Höchsten Herrn sind, haben wir dies alles auch. Aber Seine Hände, Seine Beine, Seine Augen und Seine Sinne sind nicht durch die materielle Natur verunreinigt.

I když je Nejvyšší Pán zdrojem všech smyslů živých bytostí, sám nemá hmotné smysly jako ony. Individuální duše má ve skutečnosti duchovní smysly, ale ty jsou v podmíněném životě pokryty hmotnými prvky, a proto se jejich činnosti projevují skrze hmotu. Smysly Nejvyššího Pána takto pokryty nejsou. Jeho smysly jsou transcendentální, a z toho důvodu se nazývají nirguṇa. Guṇa je výraz pro hmotné kvality, ale Pánovy smysly nemají hmotný pokryv. Je třeba vědět, že Jeho smysly nejsou stejné jako naše. I když je zdrojem všech našich smyslových činností, sám má transcendentální, neznečištěné smysly. To je velice pěkně vyloženo ve Śvetāśvatara Upaniṣadě (3.19), ve verši apāṇi-pādo javano grahītā. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nemá hmotou znečištěné ruce, ale ruce má a jimi přijímá každou oběť, která Mu je nabídnuta. To je rozdíl mezi podmíněnou duší a Nadduší. Nejvyšší nemá hmotné oči, ale oči má, jak jinak by mohl vidět? Vidí vše — minulost, přítomnost i budoucnost. Dlí v srdci živé bytosti a ví, co jsme dělali v minulosti, co děláme nyní a co nás čeká v budoucnosti. To rovněž dokládá Bhagavad-gītā: On ví všechno, ale Jeho nezná nikdo. Je řečeno, že Nejvyšší Pán nemá nohy jako my, ale může cestovat prostorem, protože má duchovní nohy. Jinými slovy, Pán není neosobní. Má oči, nohy, ruce a všechno ostatní a my jakožto Jeho nedílné části máme toto všechno také. Jeho ruce, nohy, oči a další smysly však nejsou znečištěny hmotnou přírodou.

Die Bhagavad-gītā bestätigt ebenfalls, daß der Herr, wenn Er erscheint, durch Seine innere Energie so erscheint, wie Er ist. Er wird von der materiellen Energie nicht verunreinigt, denn Er ist der Herr der materiellen Energie. Aus den vedischen Schriften erfahren wir, daß Seine ganze körperliche Gestalt spirituell ist. Seine Gestalt ist ewig und wird sac-cid-ānanda-vigraha genannt. Er besitzt alle Füllen in Vollkommenheit. Er ist der Eigentümer allen Reichtums und der Besitzer aller Energie. Er ist der Intelligenteste, und Er ist voller Wissen. Dies sind einige der Merkmale der Höchsten Persönlichkeit Gottes. Er ist der Erhalter aller Lebewesen und der Zeuge jeder Tätigkeit. Wie wir den vedischen Schriften entnehmen können, ist der Höchste Herr immer transzendental. Obwohl wir Seinen Kopf, Sein Gesicht, Seine Hände und Seine Beine nicht sehen können, sind sie da, und wenn wir auf die transzendentale Stufe erhoben werden, können wir die Gestalt des Herrn sehen. Aber weil unsere Sinne durch Materie verunreinigt sind, können wir Seine Gestalt nicht wahrnehmen. Deshalb können die Unpersönlichkeitsanhänger, die immer noch von der Materie beeinflußt werden, die Persönlichkeit Gottes nicht verstehen.

Bhagavad-gītā také dokládá, že Pán se zjevuje takový, jaký je, prostřednictvím své vnitřní energie. Není znečištěn hmotnou energií, protože je jejím Pánem. Ve védské literatuře se můžeme dočíst, že celé Jeho tělo je duchovní. Nejvyšší má věčnou podobu, zvanou sac-cid-ānanda-vigraha. Oplývá všemi druhy bohatství — patří Mu všechno jmění a je vlastníkem veškeré energie. Je ze všech nejinteligentnější a oplývá poznáním. To jsou některé z charakteristických znaků Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán je také tím, kdo udržuje při životě všechny živé bytosti a kdo je svědkem všech činností. Z védské literatury víme, že je vždy transcendentální. I když nevidíme Jeho hlavu, tvář, ruce či nohy, Pán je má, a když dosáhneme transcendentální úrovně, budeme moci Jeho podobu spatřit. Nevidíme ji kvůli tomu, že máme smysly znečištěné hmotou. Impersonalisté jsou stále ještě hmotou ovlivněni, a proto nemohou Osobnost Božství poznat.