Skip to main content

TEXT 43

TEXT 43

Text

Текст

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva
піта̄сі локасйа чара̄чарасйа
твам асйа пӯджйаш́ ча ґурур ґарı̄йа̄н
на тват-само ’стй абгйадгіках̣ куто ’нйо
лока-трайе ’пй апратіма-прабга̄ва

Synonyms

Послівний переклад

pitā — der Vater; asi — Du bist; lokasya — der gesamten Welt; cara — sich bewegend; acarasya — und sich nicht bewegend; tvam — Du bist; asya — von diesem; pūjyaḥ — verehrenswert; ca — auch; guruḥ — Meister; garīyān — ruhmreich; na — niemals; tvat-samaḥ — Dir gleich; asti — es gibt; abhyadhikaḥ — größer; kutaḥ — wie ist es möglich; anyaḥ — anderer; loka- traye — in den drei Planetensystemen; api — auch; apratima-prabhāva — o grenzenlose Macht.

піта̄—батько; асі—Ти є; локасйа—усього світу; чара—рухомого; ачарасйа—і нерухомого; твам—Ти є; асйа—цього; пӯджйах̣— шанований; ча—також; ґурух̣—учитель; ґарı̄йа̄н—славетний; на— ніколи; тват-самах̣—рівний Тобі; асті—є; абгйадгіках̣—величніший; кутах̣—як це можливо; анйах̣—інший; лока-трайе—у трьох планетних системах; апі—також; апратіма—незмірно; прабга̄ва— сила.

Translation

Переклад

Du bist der Vater der gesamten kosmischen Manifestation, des Beweglichen und des Unbeweglichen. Du bist ihr ehrwürdiges Oberhaupt, der höchste spirituelle Meister. Niemand ist größer als Du, und niemand kann eins mit Dir sein. Wie also könnte es in den drei Welten jemanden geben, der größer ist als Du, o Herr unermeßlicher Macht?

Ти — батько довершеного космічного прояву, рухомого й нерухомого. Ти — його глава, гідний поклоніння, вищий духовний учитель. Ніхто не може зрівнятись або стати єдиним з Тобою. Як же тоді може існувати хтось вищий від Тебе в трьох світах, о Володарю незмірної сили?

Purport

Коментар

ERLÄUTERUNG: Kṛṣṇa, die Höchste Persönlichkeit Gottes, ist verehrenswert, genauso wie ein Vater für seinen Sohn verehrenswert ist. Er ist der spirituelle Meister, weil Er am Anfang die vedischen Lehren zu Brahmā herabreichte und sie auch jetzt, in Form der Bhagavad-gītā, Arjuna vermittelt. Deshalb ist Er der ursprüngliche spirituelle Meister, und jeder echte spirituelle Meister der heutigen Zeit muß in der Schülernachfolge stehen, die von Kṛṣṇa ausgeht. Ohne ein Repräsentant Kṛṣṇas zu sein, ist es nicht möglich, spiritueller Meister oder ein Lehrer transzendentaler Themen zu werden.

Слід поклонятися Господу Кр̣шн̣і, як син поклоняється батькові. Кр̣шн̣а є духовний учитель, бо це Він з самого початку вклав ведичне знання в серце Брахми й тепер викладає Бгаґавад-ґı̄ту Арджуні. Тому Він — первинний духовний вчитель, і нині кожний істинний духовний вчитель повинен бути спадкоємцем в лінії учнівської послідовності, яка бере початок від Кр̣шн̣и. Не будучи представником Кр̣шн̣и, людина не може стати учителем або духовним наставником з питань трансцендентальної науки.

Dem Herrn werden in jeder Hinsicht Ehrerbietungen dargebracht. Er ist von unermeßlicher Größe. Niemand kann größer sein als die Höchste Persönlichkeit Gottes, Kṛṣṇa, denn es gibt niemanden – ob in der spirituellen oder materiellen Welt –, der Kṛṣṇa gleichkommt oder Ihn übertrifft. Jeder ist Ihm untergeordnet. Niemand kann Ihn überragen. Hierzu heißt es in der Śvetāśvatara Upaniṣad (6.8):

Господь гідний поклоніння з усякого погляду. Його велич незмірна. Ніхто не може перевершити величі Верховного Бога-Особи Кр̣шн̣и, бо нема нікого рівного Йому і ніхто не стоїть вище від Нього як в матеріальному творінні, так і в духовному царстві. Кожний перебуває нижче Нього. Ніхто не може перевершити Його. Про це в Ш́вета̄ш́ватара Упанішаді (6.8) сказано так:

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
на тасйа ка̄рйам̇ каран̣ам̇ ча відйате
на тат-самаш́ ча̄бгйадгікаш́ ча др̣ш́йате

Der Höchste Herr, Kṛṣṇa, hat Sinne und einen Körper wie der gewöhnliche Mensch, doch für Ihn besteht kein Unterschied zwischen Seinen Sinnen, Seinem Körper, Seinem Geist und Ihm Selbst. Törichte Menschen, die Ihn nicht vollkommen verstehen, behaupten, Kṛṣṇa sei von Seiner Seele, Seinem Geist, Seinem Herzen und allem anderen verschieden. Aber Kṛṣṇa ist absolut, und deshalb sind Seine Taten und Seine Kräfte ebenfalls absolut. In den Schriften heißt es auch, daß Seine Sinne zwar nicht wie die unseren sind, daß Er aber dennoch alle Sinnestätigkeiten ausführen kann; folglich sind Seine Sinne weder unvollkommen noch begrenzt. Niemand kann größer sein als Er, niemand kann Ihm gleichkommen, und jeder ist Ihm untergeordnet.

Як і звичайна людина, Верховний Господь Кр̣шн̣а має чуття й тіло, але для Нього немає різниці між Його чуттями, Його тілом, Його інтелектом і Ним Самим. Убогі розумом люди, які не знають Його, кажуть, що Кр̣шн̣а відмінний од Своєї душі, розуму, серця та всього іншого. Кр̣шн̣а абсолютний, і тому має найвищі потенції й чинить верховну діяльність. Відомо також, що його чуття відмінні від наших, вони досконалі й поле їхньої діяльності необмежене. Ніхто не може бути вищим од Нього, або дорівнювати Йому, але кожний — нижче Його.

Das Wissen, die Stärke und die Taten der Höchsten Persönlichkeit sind allesamt transzendental. Hierzu heißt es in der Bhagavad-gītā (4.9):

Знання, сила і діяльність Верховної Особи, — трансцендентні. У Бгаґавад-ґı̄ті (4.9) сказано:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna
джанма карма ча ме дівйам
евам̇ йо ветті таттватах̣
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наіті ма̄м еті со ’рджуна

Jeder, der Kṛṣṇas transzendentalen Körper, Seine Taten und Seine Vollkommenheit kennt, kehrt nach Verlassen des Körpers zu Ihm zurück und kommt nicht wieder in diese leidvolle Welt zurück. Daher sollte man sich darüber bewußt sein, daß Kṛṣṇas Taten von denen anderer Lebewesen verschieden sind. Das beste ist, den Prinzipien Kṛṣṇas zu folgen; das wird einen zur Vollkommenheit führen. Es steht auch geschrieben, daß es niemanden gibt, der Kṛṣṇas Meister ist; jeder ist Sein Diener. Dies wird im Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.142) bestätigt: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. Allein Kṛṣṇa ist Gott; jeder andere ist Sein Diener. Jeder fügt sich Seinen Anordnungen. Es gibt niemanden, der sich Seinen Anordnungen widersetzen könnte. Jeder handelt nach Seiner Weisung, da jeder Seiner Oberaufsicht untersteht. Wie es in der Brahma-saṁhitā heißt, ist Er die Ursache aller Ursachen.

Той, хто знає про трансцендентне тіло Кр̣шн̣и, Його вчинки і Його досконалість, той, залишивши теперішнє тіло, повертається до Нього і не приходить назад, в цей сповнений страждань світ. Таким чином, слід зрозуміти, що вчинки Кр̣шн̣и відрізняються од діяльності звичайних людей. Найкраще додержуватись принципів, які встановив Кр̣шн̣а, це допоможе людині стати досконалою. Сказано також, що ніхто не має влади над Кр̣шн̣ою, але всі — Його слуги. Чаітанйа-чаріта̄мр̣та (А̄ді 5.142) свідчить: екале ı̄ш́вара кр̣шн̣а, а̄ра саба бгр̣тйа — «лише Кр̣шн̣а — Бог, а будь-хто інший — Його слуга». Всі підкоряються Його наказам, і ніхто не може перечити Йому. Кожен діє під Його керівництвом і перебуває під Його наглядом. Як сказано в Брахма-сам̇гіті, Він — причина всіх причин.