Skip to main content

TEXT 43

VERŠ 43

Text

Verš

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva
pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva

Synonyms

Synonyma

pitā — der Vater; asi — Du bist; lokasya — der gesamten Welt; cara — sich bewegend; acarasya — und sich nicht bewegend; tvam — Du bist; asya — von diesem; pūjyaḥ — verehrenswert; ca — auch; guruḥ — Meister; garīyān — ruhmreich; na — niemals; tvat-samaḥ — Dir gleich; asti — es gibt; abhyadhikaḥ — größer; kutaḥ — wie ist es möglich; anyaḥ — anderer; loka- traye — in den drei Planetensystemen; api — auch; apratima-prabhāva — o grenzenlose Macht.

pitā — otec; asi — si; lokasya — celého sveta; cara — pohyblivého; acarasya — nehybného; tvam — si; asya — z toho; pūjyaḥ — hodný úcty; ca — a; guruḥ — učiteľ; garīyān — slávny; na — nikdy; tvat-samaḥ — roven Tebe; asti — je; abhyadhikaḥ — väčší; kutaḥ — ako je možné; anyaḥ — iní; loka-traye — v troch planetárnych sústavách; api — tiež; apratima-prabhāva — nezmerateľná moc.

Translation

Překlad

Du bist der Vater der gesamten kosmischen Manifestation, des Beweglichen und des Unbeweglichen. Du bist ihr ehrwürdiges Oberhaupt, der höchste spirituelle Meister. Niemand ist größer als Du, und niemand kann eins mit Dir sein. Wie also könnte es in den drei Welten jemanden geben, der größer ist als Du, o Herr unermeßlicher Macht?

Si otcom celého vesmírneho stvorenia, pohyblivého i nehybného. Si jeho úctyhodným Pánom a najväčším duchovným učiteľom. Nikto sa Ti nevyrovná a nik nemôže byť ako Ty. Ako by Ťa niekto v týchto troch svetoch mohol prekonať, ó, Pane s nesmiernou mocou?

Purport

Význam

ERLÄUTERUNG: Kṛṣṇa, die Höchste Persönlichkeit Gottes, ist verehrenswert, genauso wie ein Vater für seinen Sohn verehrenswert ist. Er ist der spirituelle Meister, weil Er am Anfang die vedischen Lehren zu Brahmā herabreichte und sie auch jetzt, in Form der Bhagavad-gītā, Arjuna vermittelt. Deshalb ist Er der ursprüngliche spirituelle Meister, und jeder echte spirituelle Meister der heutigen Zeit muß in der Schülernachfolge stehen, die von Kṛṣṇa ausgeht. Ohne ein Repräsentant Kṛṣṇas zu sein, ist es nicht möglich, spiritueller Meister oder ein Lehrer transzendentaler Themen zu werden.

Śrī Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, je hodný toho, aby Ho uctievali všetky živé bytosti, tak ako je otec hodný úcty svojich synov. Kṛṣṇa je prvotným duchovným učiteľom, pretože pôvodne odovzdal vedske poznanie Brahmovi a teraz zvestuje múdrosť Bhagavad-gīty Arjunovi. V súčasnosti musí byť každý pravý duchovný učiteľ článkom duchovnej postupnosti, pochádzajúcej od Kṛṣṇu. Ak človek nie je Kṛṣṇovým predstaviteľom, nemôže byť učiteľom a duchovným majstrom v transcendentálnych záležitostiach.

Dem Herrn werden in jeder Hinsicht Ehrerbietungen dargebracht. Er ist von unermeßlicher Größe. Niemand kann größer sein als die Höchste Persönlichkeit Gottes, Kṛṣṇa, denn es gibt niemanden – ob in der spirituellen oder materiellen Welt –, der Kṛṣṇa gleichkommt oder Ihn übertrifft. Jeder ist Ihm untergeordnet. Niemand kann Ihn überragen. Hierzu heißt es in der Śvetāśvatara Upaniṣad (6.8):

Najvyšší Pán je velebený mnohorakými spôsobmi. Jeho veľkosť je nezmerateľná. Nikto nemôže byť väčší než Najvyššia Božská Osobnosť, Kṛṣṇa, lebo nik v celom vesmíre, či už v hmotnom alebo duchovnom, Mu nie je roven, nie to ešte väčší než On. Všetci sú Mu podriadení a nik sa Mu nevyrovná. To je potvrdené vo Śvetāśvatara Upaniṣade (6.8):

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate

Der Höchste Herr, Kṛṣṇa, hat Sinne und einen Körper wie der gewöhnliche Mensch, doch für Ihn besteht kein Unterschied zwischen Seinen Sinnen, Seinem Körper, Seinem Geist und Ihm Selbst. Törichte Menschen, die Ihn nicht vollkommen verstehen, behaupten, Kṛṣṇa sei von Seiner Seele, Seinem Geist, Seinem Herzen und allem anderen verschieden. Aber Kṛṣṇa ist absolut, und deshalb sind Seine Taten und Seine Kräfte ebenfalls absolut. In den Schriften heißt es auch, daß Seine Sinne zwar nicht wie die unseren sind, daß Er aber dennoch alle Sinnestätigkeiten ausführen kann; folglich sind Seine Sinne weder unvollkommen noch begrenzt. Niemand kann größer sein als Er, niemand kann Ihm gleichkommen, und jeder ist Ihm untergeordnet.

Śrī Kṛṣṇa má zmysly a telo ako obyčajný človek, no medzi Jeho zmyslami, Jeho mysľou a Ním samotným niet rozdielu. Hlupáci, ktorí nemajú dokonalé poznanie, hovoria, že Kṛṣṇa sa líši od Svojej duše, mysle, srdca atď. Kṛṣṇa je absolútny, a preto sú Jeho činnosti a možnosti rovnako absolútne ako On sám. Aj keď nemá zmysly ako my, môže vykonávať všetky zmyslové aktivity. To znamená, že Jeho zmysly nie sú nedokonalé alebo obmedzené. Nik nemôže byť väčší než Kṛṣṇa, nik Mu nemôže byť roven a všetci sú Mu podriadení.

Das Wissen, die Stärke und die Taten der Höchsten Persönlichkeit sind allesamt transzendental. Hierzu heißt es in der Bhagavad-gītā (4.9):

Všetky činnosti, vedomosti a moc Najvyššej Božskej Osobnosti sú transcendentálne. V Bhagavad-gīte (4.9) sa píše:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna
janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

Jeder, der Kṛṣṇas transzendentalen Körper, Seine Taten und Seine Vollkommenheit kennt, kehrt nach Verlassen des Körpers zu Ihm zurück und kommt nicht wieder in diese leidvolle Welt zurück. Daher sollte man sich darüber bewußt sein, daß Kṛṣṇas Taten von denen anderer Lebewesen verschieden sind. Das beste ist, den Prinzipien Kṛṣṇas zu folgen; das wird einen zur Vollkommenheit führen. Es steht auch geschrieben, daß es niemanden gibt, der Kṛṣṇas Meister ist; jeder ist Sein Diener. Dies wird im Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.142) bestätigt: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. Allein Kṛṣṇa ist Gott; jeder andere ist Sein Diener. Jeder fügt sich Seinen Anordnungen. Es gibt niemanden, der sich Seinen Anordnungen widersetzen könnte. Jeder handelt nach Seiner Weisung, da jeder Seiner Oberaufsicht untersteht. Wie es in der Brahma-saṁhitā heißt, ist Er die Ursache aller Ursachen.

Každý, kto má poznanie o Kṛṣṇovom transcendentálnom tele, Jeho činnostiach a dokonalosti, sa po opustení tela navráti k Nemu a nikdy viac sa nevráti do tohoto strastiplného sveta. Preto by sme mali pamätať na to, že Kṛṣṇove činnosti sú celkom iné než činnosti ostatných. Najlepšie je riadiť sa Kṛṣṇovými pokynmi, ktoré nás privedú k dokonalosti. Je tu tiež potvrdené, že nejestvuje nikto, kto by bol pánom Kṛṣṇu, všetci sú Jeho služobníkmi. V Caitanya-caritāmṛte (Ādi5.142) sa uvádza: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. Iba Kṛṣṇa je Boh a všetci ostatní sú Jeho služobníkmi, všetci poslúchajú Jeho pokyny, nik sa nemôže protiviť Jeho vôli. Každý musí konať podľa Jeho pokynov, pretože každý je pod Jeho dohľadom. V Brahma-saṁhite sa píše, že Kṛṣṇa je príčinou všetkých príčin.