Skip to main content

Forord

Передмова

Oprindeligt skrev jeg Bhagavad-gītā som den er i den form, der foreligger her. Under den første udgivelse blev det originale manuskript desværre skåret ned til under 400 sider uden illustrationer og uden forklaringer til de fleste af Śrīmad Bhagavad-gītās oprindelige vers. I alle mine andre bøger – Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Iśopaniṣad osv. – er systemet, at jeg først giver selve verset og derefter den engelske translitteration, ord-for-ord oversættelse fra sanskrit til engelsk, oversættelse og forklaring. Det gør bogen meget autoritativ og akademisk, og betydningen bliver selvindlysende. Det pinte mig derfor, da jeg måtte beskære mit originale manuskript. Men da efterspørgslen på Bhagavad-gītā som den er senere voksede betragteligt, opfordrede mange akademikere og hengivne mig til at trykke bogen i dens oprindelige form. Den udgave, der foreligger her, er således et forsøg på at udgive originalmanuskriptet til denne store kundskabsbog med fuldstændige paramparā-forklaringer for at give Kṛṣṇabevidstheds-bevægelsen et mere solidt og progressivt fundament.

Спочатку я написав Бгаґавад-ґı̄ту як вона є в тому вигляді, в якому ви бачите її зараз. Коли книгу було вперше надруковано, ориґінал, на жаль, було скорочено на чотириста сторінок, і видання не включало в себе ілюстрацій і пояснень до більшості санскритських текстів Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти. У всіх інших моїх книгах — Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам, Ш́рı̄ Īш́опанішаді тощо — я спочатку наводжу санскритський вірш, потім англійську транслітерацію цього віршу, послівний переклад, літературний переклад і, нарешті, коментарі. Такий спосіб дозволяє зберегти автентичність і науковість твору і робить його смисл очевидним, тому мене не дуже радувала необхідність скорочувати рукопис. Але згодом, коли попит на Бгаґавад-ґı̄ту як вона є значно зріс, різні фахівці, а також багато хто з моїх учнів попросили мене подати книгу в її первісному вигляді. Отже, тут ми пропонуємо читачеві ориґінал цієї великої книги знання з повними коментарями, що подають ведичну мудрість такою, якою вона передавалась ланками ланцюга учнівської послідовності. Це робиться з метою надати рухові свідомості Кр̣шн̣и ще більшого розмаху й глибини.

Vores Kṛṣṇabevidstheds-bevægelse er ægte og historisk autoriseret såvel som naturlig og transcendental, for den bygger på Bhagavad-gītā som den er. Den er gradvist ved at blive den mest populære bevægelse i hele verden, især blandt den yngre generation. Den vækker også mere og mere interesse blandt den ældre generation. Ældre mennesker viser interesse i så høj grad, at mine disciples forældre og bedsteforældre opmuntrer os ved at blive livsmedlemmer af vores selskab, Det Internationale Samfund for Kṛṣṇa-bevidsthed. I Los Angeles kom mange fædre og mødre og udtrykte deres taknemmelighed over, at jeg leder Kṛṣṇabevidstheds-bevægelsen over hele verden. Nogle af dem fortalte mig, at det er amerikanernes store held, at jeg har startet Kṛṣṇabevidstheds- bevægelsen i USA. Men i virkeligheden er den egentlige fader til denne bevægelse Herren Kṛṣṇa Selv, siden den blev startet for meget længe siden og er nedsteget til menneskeheden gennem discipelrækken. Hvis jeg har nogen ære i denne forbindelse, tilkommer den ikke mig personligt, men bør gå til min evige åndelige mester, Hans Guddommelige Nåde Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Наш рух свідомості Кр̣шн̣и має природний і духовний характер завдяки тому, що його засновано на вченні Бгаґавад-ґı̄ти, якою вона є. Поступово наш рух стає найпопулярнішим рухом у всьому сві ті — надто серед молоді, проте й у людей старшого віку цікавість до нього зростає дедалі більше, настільки, що батьки моїх учнів заохочують нас тим, що стають довічними членами нашого чудового Товариства, Міжнародного товариства свідомості Крішни. У Лос-Анжелесі багато з них приходили побачитися зі мною й висловити свою вдячність за те, що я поширюю цей рух по всьому світі, і деякі казали, що американцям дуже поталанило через те, що я розпочав рух свідомості Кр̣шн̣и саме в Америці. Але справжній засновник цього руху — Сам Господь Кр̣шн̣а, тому що рух цей було розпочато дуже й дуже давно, і передавався він людям ланками учнівської послідовності. Якщо мені й приписують деякі заслуги в його заснуванні, то насправді вони належать моєму вічному духовному вчителеві, Його Божественній Милості Ом̇ Вішн̣упа̄ду Парамахам̇сі Парівра̄джака̄ча̄рйі 108 Ш́рı̄ Ш́рı̄мад Бгактісіддга̄нта Сарасватı̄ Ґосва̄мı̄ Маха̄ра̄джі Прабгупа̄ді.

Hvis jeg overhovedet har nogen fortjeneste i dette forehavende, er det kun, at jeg uden forvanskninger har forsøgt at præsentere Bhagavad-gītā som den er. Før min udgave af Bhagavad-gītā som den er blev langt de fleste engelske versioner udgivet for at opfylde en eller andens personlige ambitioner. Men formålet med vores forsøg på at forklare Bhagavad-gītā som den er er at præsentere Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇas, mission. Vores mål er at videregive det, som Kṛṣṇa gerne vil have, og ikke det, som verdslige spekulanter som politikere, filosoffer eller videnskabsmænd mener, for de har meget lidt forstand på Kṛṣṇa på trods af den viden, de ellers måtte have. Når Kṛṣṇa siger, man-manā bhava mad-bhakto, mad-yājī māṁ namaskuru (Bg. 18.65), hævder vi ikke ligesom de såkaldte kloge, at Kṛṣṇa og Hans indre ånd er forskellige fra hinanden. Kṛṣṇa er absolut, så der er ingen forskel på Kṛṣṇas navn, Kṛṣṇas form, Kṛṣṇas egenskaber, Kṛṣṇas lege osv. Denne absolutte natur hos Kṛṣṇa er svær at forstå for dem, der ikke er Kṛṣṇas hengivne inden for paramparā-systemet (discipelrækken). Normalt forsøger de videnskabsmænd, politikere, filosoffer og svāmīer, der ikke har fuldkomment kendskab til Kṛṣṇa, at tilsidesætte Kṛṣṇa eller slå Ham ihjel, når de skriver kommentarer til Bhagavad-gītā. Sådanne uautoriserede Bhagavad-gītā-kommentarer kaldes māyāvāda-bhāṣya. Herren Caitanya har advaret os mod den slags uautoriserede personer. Herren Caitanya gør det klart, at alle, der prøver at forstå Bhagavad-gītā ud fra et māyāvādī-synspunkt, begår en stor fadæse. Resultatet, som en sådan vildledt læser af Bhagavad-gītā høster, vil være at fare vild på den åndelige vejlednings vej og helt sikkert ikke komme hjem, tilbage til Guddommen.

Якщо ж тут і є моя особиста заслуга, то вона полягає лише в тому, що я спробував подати Бгаґавад-ґı̄ту такою, якою вона є, без будь-яких змін. Досі практично всі видання Бгаґавад-ґı̄ти було написано на задоволення чиїхось шанолюбних прагнень, однак ми намагаємось подати місію Верховного Бога-Особи, Кр̣шн̣и. Наша задача — відобразити волю Кр̣шн̣и, а не якогось світського політика, філософа чи вченого, який має надто мало знань про Кр̣шн̣у, незважаючи на свою обізнаність в інших речах. Коли Кр̣шн̣а каже: ман-мана̄ бгава мад-бгакто мад-йа̄джı̄ ма̄м̇ намаскуру..., ми, на відміну од так званих «учених», не твердимо, що Кр̣шн̣а і Його внутрішній дух відмінні. Кр̣шн̣а абсолютний і нема різниці між ім’ям Кр̣шн̣и, формою Кр̣шн̣и, Його іграми тощо. Абсолютне становище Кр̣шн̣и важко усвідомити тому, хто не є Його відданим, і хто не належить до системи парампари (учнівської послідовності). Здебільшого так звані «вчені», політики, філософи та сва̄мı̄, не маючи досконалого знання про Кр̣шн̣у і роблячи спроби писати коментарі до Бгаґавад-ґı̄ти, намагаються вилучити Кр̣шн̣у, вбити Його. Такі неавторитетні коментарі відомі як ма̄йа̄ва̄дабга̄шйа і Господь Чаітанйа радив нам остерігатись їх несумлінних укладачів. Він ясно сказав, що кожен, хто намагається зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту з погляду ма̄йа̄ва̄дı̄, припускається серйозної помилки. Внаслідок такої грубої помилки введений в оману дослідник Бгаґавад-ґı̄ти неодмінно загубить стежку духовного провідництва і не зможе повернутися додому, назад до Бога.

Vores eneste formål med at præsentere Bhagavad-gītā som den er er at lede den betingede elev til formålet, for hvilket Kṛṣṇa nedstiger til denne planet én gang i Brahmās dag eller for hver 8.600.000.000 år. Dette formål bliver forklaret i Bhagavad-gītā, og vi er nødt til at acceptere det, som det er, ellers er der ingen grund til at forsøge at forstå Bhagavad-gītā og dens taler, Herren Kṛṣṇa. Herren Kṛṣṇa talte først Bhagavad-gītā til solguden for nogle hundrede millioner år siden. Den kendsgerning bliver vi nødt til at acceptere, og således kan vi på baggrund af Kṛṣṇas autoritet forstå Bhagavad-gītās historiske betydning uden forvanskning. At fortolke Bhagavad-gītā uden henvisning til Kṛṣṇas ønske er den største forseelse. Hvis man vil reddes fra denne forseelse, bliver man nødt til at forstå Herren som Guddommens Højeste Personlighed, sådan som Han direkte blev forstået af Arjuna, Herren Kṛṣṇas første discipel. En sådan forståelse af Bhagavad-gītā er autoriseret og kan virkelig gavne menneskesamfundet i dets bestræbelse på at erkende livets mission.

Наше єдине бажання — подати Бгаґавад-ґı̄ту такою, якою вона є, і направити обумовлені душі до мети, заради якої Кр̣шн̣а спускається на цю планету раз у день Брахми, тобто кожні 8 600 000 000 років. Цю мету сформульовано у Бгаґавад-ґı̄ті, і нам треба прийняти її такою, як вона є, в іншому випадку нема рації намагатися зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту та її оповідача, Господа Кр̣шн̣у. Спочатку Господь Кр̣шн̣а сповістив Бгаґавад-ґı̄ту богові Сонця сотні мільйонів років тому. Нам треба прийняти цей факт і таким чином усвідомити історичне значення Бгаґавад-ґı̄ти без оманного тлумачення її, цілковито покладаючись на авторитет Кр̣шн̣и. Тлумачити Бгаґавад-ґı̄ту, не посилаючись при цьому на волю Кр̣шн̣и — велика образа, і, щоб уникнути такої помилки, треба визнати Господа за Верховного Бога-Особу, саме так, як Його безпосередньо усвідомив Арджуна, перший учень Кр̣шн̣и. Таке розуміння Бгаґавад-ґı̄ти визнають авторитети, і воно принесе благо всім людям і по-справжньому сприятиме здійсненню призначення людського життя.

Kṛṣṇabevidstheds-bevægelsen er essentiel, da den stiller livets højeste fuldkommenhed til rådighed for menneskeheden. Hvordan dette er tilfældet, bliver forklaret til fulde i Bhagavad-gītā. Materialistiske kværulanter har desværre udnyttet Bhagavad-gītā til at fremme deres egne dæmoniske tendenser og lede folk på vildspor væk fra den rette forståelse af livets enkle og indlysende principper. Alle må forstå, hvordan Gud eller Kṛṣṇa er stor, og alle skal have kendskab til de levende væseners virkelige position. Alle bør vide, at et levende væsen for evigt er en tjener, og at medmindre man tjener Kṛṣṇa, tvinges man til at tjene den materielle verdens illusion i alle dens forskellige afskygninger i den materielle naturs tre kvaliteter og således bestandigt vandre i kredsløbet af fødsel og død. Selv de såkaldte befriede māyāvādī-spekulanter kan ikke undslippe denne proces. Denne kundskab udgør en stor videnskab, og det er for de levende væseners egen skyld, at de alle skal stifte bekendtskab med den.

Рух свідомості Кр̣шн̣и необхідний для людського суспільства, бо він пропонує вищу досконалість життя. Яким чином — це вичерпно пояснено в Бгаґавад-ґı̄ті. На жаль, світські сперечальники використовують Бгаґавад-ґı̄ту з метою реалізувати свої демонічні нахили і збити людей з вірного розуміння простих життєвих засад. Кожен повинен знати про велич Господа Кр̣шн̣и та про істинне становище живих істот. Кожен повинен знати, що жива істота вічно залишається слугою, і, якщо вона не служить Кр̣шн̣і, — вона служитиме ілюзії, підпорядкована різним поєднанням трьох ґун̣ матеріальної природи, вічно блукаючи колом народження й смерті. Навіть нібито «звільнені» споглядальники-ма̄йа̄ва̄дı̄ змушені підлягати цим законам. Знання, що його містить Бгаґавад-ґı̄та̄, є великою наукою і кожна жива істота повинна для власної ж користі оволодіти ним.

Folk i almindelighed, især i denne Kalis tidsalder, lader sig besnære af Kṛṣṇas ydre energi, og de tror fejlagtigt, at mennesket kan blive lykkeligt gennem udvikling af materielle bekvemmeligheder. De har ingen viden om, at den materielle eller ydre natur er meget stærk, for alle er de slavebundet af den materielle naturs strenge love. Et levende væsen er lykkeligt som en uadskillelig del af Herren, og derfor er det dets naturlige funktion at tjene Herren direkte. Men forblændet af illusion forsøger man i stedet at blive lykkelig ved at tjene sin personlige sansetilfredsstillelse på forskellige måder, der aldrig vil gøre én lykkelig. I stedet for at tilfredsstille sine egne materielle sanser bør man derfor tilfredsstille Herrens sanser. Det er livets højeste fuldkommenhed. Herren ønsker dette, og Han forlanger det. Man må forstå dette centrale punkt i Bhagavad- gītā. Vores Kṛṣṇabevidstheds-bevægelse lærer hele verden dette centrale punkt, og fordi vi ikke forvansker temaet i Bhagavad-gītā som den er, må alle, der for alvor er interesseret i at få fuldt udbytte af at læse Bhagavad- gītā, hente hjælp hos Kṛṣṇabevidstheds-bevægelsen for i praksis at kunne forstå Bhagavad-gītā under Herrens direkte vejledning. Vi håber derfor, at folk vil få den største gavn af at læse Bhagavad-gītā som den er, sådan som vi har fremlagt den her, og hvis blot ét eneste menneske bliver Herrens rene hengivne, vil vi anse vores bestræbelse for vellykket.

Люди, особливо в Калі-йуґу, здебільшого захоплені зовнішньою енерґією Кр̣шн̣и і помилково вважають, що вдосконалення матеріальних вигод зробить їх щасливими. Вони не відають, якою сильною є матеріальна, або зовнішня, енерґія, яка обплутує їх невблаганними законами матеріальної природи. Жива істота є щаслива невід’ємна частка Господня, і її природна функція — безпосередньо служити Йому. Людина, зачарована ілюзією, намагається стати щасливою шляхом різноманітного служіння своїм почуттям, але така діяльність ніколи не принесе щастя. Замість служити своїм власним чуттям, їй слід задовольняти почуття Господа. Це — вища досконалість життя. Цього бажає Господь і цього вимагає. Треба усвідомити цю провідну думку Бгаґавад-ґı̄ти. Наш рух свідомості Кр̣шн̣и намагається донести її основне положення до людей усього світу й через те, що ми не забруднюємо змісту Бгаґавад-ґı̄ти, якою вона є, кожному, хто серйозно бажає отримати користь від вивчення Бгаґавад-ґı̄ти, слід вдатись по допомогу до руху свідомості Кр̣шн̣и для дійового усвідомлення Бгаґавад-ґı̄ти під безпосереднім керівництвом Господа. Отже, ми сподіваємось, що вивчення Бгаґавад-ґı̄ти як вона є принесе людям найбільше благо, і якщо навіть одна людина стане істинно відданим слугою Господа, ми вважатимем нашу спробу успішною.

A. C. Bhaktivedanta Swami
Den 12. maj 1971
Sydney, Australien

А.Ч. Бгактіведанта Свамі
12 травня 1971 р.,
Сідней, Австралія