Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Tekst

Tekst

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyms

Synoniemen

mayā — af Mig; tatam — gennemstrømmes; idam — denne; sarvam — hele; jagat — kosmiske manifestation; avyakta-mūrtinā — af den umanifesterede form; mat-sthāni — i Mig; sarva-bhūtāni — alle levende væsener; na — ikke; ca — også; aham — Jeg; teṣu — i dem; avasthitaḥ — er situeret.

mayā — door Mij; tatam — doordrongen; idam — dit; sarvam — alles; jagat — kosmische manifestatie; avyakta-mūrtinā — door de ongemanifesteerde vorm; mat-sthāni — in Mij; sarva-bhūtāni — alle levende wezens; na — niet; ca — ook; aham — Ik; teṣu — in hen; avasthitaḥ — bevind me.

Translation

Vertaling

Hele dette univers gennemstrømmes af Mig i Min umanifesterede form. Alle levende væsener er i Mig, men Jeg er ikke i dem.

In Mijn ongemanifesteerde vorm doordring Ik dit hele universum. Alle wezens bevinden zich in Mij, maar Ik ben niet in hen.

Purport

Betekenisverklaring

FORKLARING: Guddommens Højeste Personlighed kan ikke opfattes med de grove materielle sanser. Der står skrevet:

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan niet worden waargenomen met de grofstoffelijke zintuigen. In de Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234 wordt gezegd:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Herren Śrī Kṛṣṇas navn, berømmelse, lege og så fremdeles kan ikke forstås med materielle sanser. Han åbenbares kun for den, der under dygtig vejledning er engageret i ren hengiven tjeneste. Der står i Brahma- saṁhitā (5.38), premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena, santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: Man kan altid se Guddommens Højeste Personlighed, Govinda, inden i sig selv såvel som uden for sig selv, når man har udviklet den transcendentale følelse af kærlighed til Ham. Derfor er Han ikke synlig for folk i almindelighed. Der står her, at selv om Han er altgennemtrængende og til stede overalt, kan Han ikke opfattes med de materielle sanser. Det angives med ordet avyakta-mūrtinā. Men skønt vi ikke kan se Ham, hviler alt i virkeligheden i Ham. Som vi har diskuteret det i kapitel 7, er hele den materielle kosmiske manifestation intet andet end en kombination af Hans to forskellige energier, den højere åndelige energi og den lavere materielle energi. Ligesom solskinnet spreder sig over hele universet, er Herrens energi spredt over hele skabelsen, og alt hviler i den energi.

De naam, gedaante, roem, het vermaak enz. van Heer Kṛṣṇa kunnen niet begrepen worden met behulp van de materiële zintuigen. Hij wordt alleen geopenbaard aan iemand die onder de juiste begeleiding zuivere devotionele dienst verricht. In de Brahma-saṁhitā (5.38) staat: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti — men kan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Govinda, altijd binnen en buiten zichzelf zien als men een transcendentale liefdevolle houding tegenover Hem ontwikkelt. Voor de gewone mensen is Hij dus onzichtbaar.

In dit vers wordt gezegd dat, hoewel Hij alomtegenwoordig is, men zich Hem niet met behulp van de materiële zintuigen kan voorstellen. Dit wordt hier aangeduid met het woord ‘avyakta-mūrtinā’. Maar hoewel we Hem niet kunnen zien, rust alles in Hem. Zoals we al in het zevende hoofdstuk besproken hebben, is de hele materiële kosmos enkel een combinatie van Zijn twee verschillende energieën, namelijk de hogere, spirituele energie en de lagere, materiële energie. Net zoals de zonneschijn over het hele universum is verspreid, zo is de energie van de Heer over de hele schepping verspreid en rust alles in die energie.

Trods det bør man ikke slutte, at fordi Han er udbredt overalt, har Han mistet Sin personlige eksistens. For at tilbagevise et sådant argument siger Herren: “Jeg er overalt, og alt er i Mig, men alligevel er Jeg hævet over alting.” For eksempel står en konge i spidsen for en regering, der er intet andet end en demonstration af kongens energi. Regeringens forskellige ministerier er intet andet end kongens energier, og hvert ministerium hviler på kongens magt. Men trods dette kan man ikke forvente, at kongen personligt er til stede i alle ministerierne. Det er et groft eksempel. På samme måde hviler alle de manifestationer, som vi ser, og alt, der findes i både denne materielle såvel som i den åndelige verden, på Guddommens Højeste Personligheds energi. Skabelsen finder sted som udbredelsen af Hans forskellige energier, for som der står i Bhagavad-gītā (10.42), viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: Han er til stede overalt gennem Sin personlige repræsentation, dvs. gennem udbredelsen af Hans forskellige energier.

Toch moet men uit het feit dat Hij overal verspreid is niet concluderen dat Hij Zijn persoonlijk bestaan verloren heeft. Om een dergelijk argument te weerleggen, zegt de Heer: ‘Ik ben overal en alles is in Mij, maar niettemin hou Ik Mij afzijdig.’ Een koning staat bijvoorbeeld aan het hoofd van een regering, die niet meer is dan een uiting van zijn energie; de verschillende ministeries zijn niets anders dan de energieën van de koning en ieder ministerie berust op de macht van de koning. Toch kan niemand verwachten dat de koning persoonlijk aanwezig is in ieder afzonderlijk ministerie. Dit is een globaal voorbeeld, maar op een soortgelijke manier rusten alle verschijnselen die we zien en alles wat bestaat, zowel in de materiële als in de spirituele wereld, op de energie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De schepping vindt plaats door de verspreiding vanZijn verschillende energieën, en zoals in de Bhagavad-gītā wordt gezegd:viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam — Hij is overal aanwezig door Zijn persoonlijke expansie, de Superziel, en door de verspreiding van Zijn verschillende energieën.