Skip to main content

TEXT 4

4. VERS

Tekst

Szöveg

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyms

Szó szerinti jelentés

mayā — af Mig; tatam — gennemstrømmes; idam — denne; sarvam — hele; jagat — kosmiske manifestation; avyakta-mūrtinā — af den umanifesterede form; mat-sthāni — i Mig; sarva-bhūtāni — alle levende væsener; na — ikke; ca — også; aham — Jeg; teṣu — i dem; avasthitaḥ — er situeret.

mayā – Általam; tatam – áthatott; idam – ez; sarvam – az egész; jagat – kozmikus megnyilvánulás; avyakta-mūrtinā – a megnyilvánulatlan forma által; mat-sthāni – Bennem; sarva-bhūtāni – minden élőlény; na – nem; ca – is; aham – Én; teṣu – bennük; avasthitaḥ – lakozom.

Translation

Fordítás

Hele dette univers gennemstrømmes af Mig i Min umanifesterede form. Alle levende væsener er i Mig, men Jeg er ikke i dem.

Megnyilvánulatlan formámban ezt az egész univerzumot áthatom. Minden lény Bennem van, de Én nem vagyok bennük.

Purport

Magyarázat

FORKLARING: Guddommens Højeste Personlighed kan ikke opfattes med de grove materielle sanser. Der står skrevet:

Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét nem lehet durvafizikai érzékekkel felfogni. Az írások kijelentik:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Herren Śrī Kṛṣṇas navn, berømmelse, lege og så fremdeles kan ikke forstås med materielle sanser. Han åbenbares kun for den, der under dygtig vejledning er engageret i ren hengiven tjeneste. Der står i Brahma- saṁhitā (5.38), premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena, santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: Man kan altid se Guddommens Højeste Personlighed, Govinda, inden i sig selv såvel som uden for sig selv, når man har udviklet den transcendentale følelse af kærlighed til Ham. Derfor er Han ikke synlig for folk i almindelighed. Der står her, at selv om Han er altgennemtrængende og til stede overalt, kan Han ikke opfattes med de materielle sanser. Det angives med ordet avyakta-mūrtinā. Men skønt vi ikke kan se Ham, hviler alt i virkeligheden i Ham. Som vi har diskuteret det i kapitel 7, er hele den materielle kosmiske manifestation intet andet end en kombination af Hans to forskellige energier, den højere åndelige energi og den lavere materielle energi. Ligesom solskinnet spreder sig over hele universet, er Herrens energi spredt over hele skabelsen, og alt hviler i den energi.

Az Úr Śrī Kṛṣṇa nevét, dicsőségét, kedvteléseit stb. anyagi érzékekkel lehetetlen felfogni. Ő csak azok előtt tárja fel magát, akik megfelelő vezetés alatt tiszta odaadó szolgálatot végeznek Neki. A Brahma-saṁhitā (5.38) azt írja, premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: csak az láthatja mindig, testén belül és testén kívül is az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, Govindát, akiben transzcendentális szeretet ébredt Iránta. Az átlagemberek tehát nem láthatják Őt. E vers szerint az Úr mindent átható, tehát jelen van mindenhol, anyagi érzékekkel mégsem érzékelhető. Erre utal ebben a versben az avyakta-mūrtinā szó. Ám annak ellenére, hogy nem látjuk Őt, valójában minden Benne nyugszik. A hetedik fejezetben már szó esett arról, hogy az egész anyagi kozmikus megnyilvánulás csupán az Ő két energiájának, a felsőbbrendű, lelki és az alsóbbrendű, anyagi energiának a kombinációja. A napfényhez hasonlóan az Úr energiája is szétterjed az egész teremtésben, és minden ebben az energiában nyugszik.

Trods det bør man ikke slutte, at fordi Han er udbredt overalt, har Han mistet Sin personlige eksistens. For at tilbagevise et sådant argument siger Herren: “Jeg er overalt, og alt er i Mig, men alligevel er Jeg hævet over alting.” For eksempel står en konge i spidsen for en regering, der er intet andet end en demonstration af kongens energi. Regeringens forskellige ministerier er intet andet end kongens energier, og hvert ministerium hviler på kongens magt. Men trods dette kan man ikke forvente, at kongen personligt er til stede i alle ministerierne. Det er et groft eksempel. På samme måde hviler alle de manifestationer, som vi ser, og alt, der findes i både denne materielle såvel som i den åndelige verden, på Guddommens Højeste Personligheds energi. Skabelsen finder sted som udbredelsen af Hans forskellige energier, for som der står i Bhagavad-gītā (10.42), viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: Han er til stede overalt gennem Sin personlige repræsentation, dvs. gennem udbredelsen af Hans forskellige energier.

Nem szabad ugyanakkor arra a következtetésre jutnunk, hogy mivel áthatja az egész megnyilvánulást, elveszti személyes létét. Az Úr éppen ezt az értelmezést akarja megcáfolni, amikor így szól: „Én mindenhol jelen vagyok, és minden Bennem van, mégis különállóan létezem.” A király például kormányozza az államot, amely nem más, mint energiájának megnyilvánulása. Az államirányítás különféle részlegei különböző energiáit képviselik, ám mindegyikük teljes mértékben a király hatalmának van alárendelve. Senki sem várja azonban, hogy a király személyesen legyen jelen az államvezetés különféle területein. Ez egy nyers példa, ám ehhez hasonlóan minden, ami az anyagi és a lelki világban látható és létezik, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének energiáján nyugszik. A teremtés az Ő különféle energiáinak szétáradásával megy végbe, és ahogyan a Bhagavad-gītā is kifejti, viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: Ő mindenütt jelen van személyes képviselője, különféle energiáinak kiterjedése révén.