Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Tekst

Text

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyms

Synonyms

mayā — af Mig; tatam — gennemstrømmes; idam — denne; sarvam — hele; jagat — kosmiske manifestation; avyakta-mūrtinā — af den umanifesterede form; mat-sthāni — i Mig; sarva-bhūtāni — alle levende væsener; na — ikke; ca — også; aham — Jeg; teṣu — i dem; avasthitaḥ — er situeret.

mayā — by Me; tatam — pervaded; idam — this; sarvam — all; jagat — cosmic manifestation; avyakta-mūrtinā — by the unmanifested form; mat-sthāni — in Me; sarva-bhūtāni — all living entities; na — not; ca — also; aham — I; teṣu — in them; avasthitaḥ — situated.

Translation

Translation

Hele dette univers gennemstrømmes af Mig i Min umanifesterede form. Alle levende væsener er i Mig, men Jeg er ikke i dem.

By Me, in My unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in Me, but I am not in them.

Purport

Purport

FORKLARING: Guddommens Højeste Personlighed kan ikke opfattes med de grove materielle sanser. Der står skrevet:

The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. It is said,

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Herren Śrī Kṛṣṇas navn, berømmelse, lege og så fremdeles kan ikke forstås med materielle sanser. Han åbenbares kun for den, der under dygtig vejledning er engageret i ren hengiven tjeneste. Der står i Brahma- saṁhitā (5.38), premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena, santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: Man kan altid se Guddommens Højeste Personlighed, Govinda, inden i sig selv såvel som uden for sig selv, når man har udviklet den transcendentale følelse af kærlighed til Ham. Derfor er Han ikke synlig for folk i almindelighed. Der står her, at selv om Han er altgennemtrængende og til stede overalt, kan Han ikke opfattes med de materielle sanser. Det angives med ordet avyakta-mūrtinā. Men skønt vi ikke kan se Ham, hviler alt i virkeligheden i Ham. Som vi har diskuteret det i kapitel 7, er hele den materielle kosmiske manifestation intet andet end en kombination af Hans to forskellige energier, den højere åndelige energi og den lavere materielle energi. Ligesom solskinnet spreder sig over hele universet, er Herrens energi spredt over hele skabelsen, og alt hviler i den energi.

Lord Śrī Kṛṣṇa’s name, fame, pastimes, etc., cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is He revealed. In the Brahma-saṁhitā (5.38) it is stated, premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: one can see the Supreme Personality of Godhead, Govinda, always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards Him. Thus for people in general He is not visible. Here it is said that although He is all-pervading, everywhere present, He is not conceivable by the material senses. This is indicated here by the word avyakta-mūrtinā. But actually, although we cannot see Him, everything is resting in Him. As we have discussed in the Seventh Chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of His two different energies – the superior, spiritual energy and the inferior, material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy.

Trods det bør man ikke slutte, at fordi Han er udbredt overalt, har Han mistet Sin personlige eksistens. For at tilbagevise et sådant argument siger Herren: “Jeg er overalt, og alt er i Mig, men alligevel er Jeg hævet over alting.” For eksempel står en konge i spidsen for en regering, der er intet andet end en demonstration af kongens energi. Regeringens forskellige ministerier er intet andet end kongens energier, og hvert ministerium hviler på kongens magt. Men trods dette kan man ikke forvente, at kongen personligt er til stede i alle ministerierne. Det er et groft eksempel. På samme måde hviler alle de manifestationer, som vi ser, og alt, der findes i både denne materielle såvel som i den åndelige verden, på Guddommens Højeste Personligheds energi. Skabelsen finder sted som udbredelsen af Hans forskellige energier, for som der står i Bhagavad-gītā (10.42), viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: Han er til stede overalt gennem Sin personlige repræsentation, dvs. gennem udbredelsen af Hans forskellige energier.

Yet one should not conclude that because He is spread all over He has lost His personal existence. To refute such an argument the Lord says, “I am everywhere, and everything is in Me, but still I am aloof.” For example, a king heads a government which is but the manifestation of the king’s energy; the different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king’s power. But still one cannot expect the king to be present in every department personally. That is a crude example. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and in the spiritual world, are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of His different energies, and, as stated in the Bhagavad-gītā, viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: He is everywhere present by His personal representation, the diffusion of His different energies.