Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Tekst

Verš

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

Synonyms

Synonyma

mayā — af Mig; tatam — gennemstrømmes; idam — denne; sarvam — hele; jagat — kosmiske manifestation; avyakta-mūrtinā — af den umanifesterede form; mat-sthāni — i Mig; sarva-bhūtāni — alle levende væsener; na — ikke; ca — også; aham — Jeg; teṣu — i dem; avasthitaḥ — er situeret.

mayā — Mnou; tatam — prostoupený; idam — tento; sarvam — celý; jagat — vesmírný projev; avyakta-mūrtinā — neprojevenou podobou; mat-sthāni — ve Mně; sarva-bhūtāni — všechny živé bytosti; na — ne; ca — také; aham — Já; teṣu — v nich; avasthitaḥ — spočívající.

Translation

Překlad

Hele dette univers gennemstrømmes af Mig i Min umanifesterede form. Alle levende væsener er i Mig, men Jeg er ikke i dem.

Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.

Purport

Význam

FORKLARING: Guddommens Højeste Personlighed kan ikke opfattes med de grove materielle sanser. Der står skrevet:

Nejvyšší Osobnost Božství nelze vnímat hrubohmotnými smysly. Je řečeno:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234)

Herren Śrī Kṛṣṇas navn, berømmelse, lege og så fremdeles kan ikke forstås med materielle sanser. Han åbenbares kun for den, der under dygtig vejledning er engageret i ren hengiven tjeneste. Der står i Brahma- saṁhitā (5.38), premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena, santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: Man kan altid se Guddommens Højeste Personlighed, Govinda, inden i sig selv såvel som uden for sig selv, når man har udviklet den transcendentale følelse af kærlighed til Ham. Derfor er Han ikke synlig for folk i almindelighed. Der står her, at selv om Han er altgennemtrængende og til stede overalt, kan Han ikke opfattes med de materielle sanser. Det angives med ordet avyakta-mūrtinā. Men skønt vi ikke kan se Ham, hviler alt i virkeligheden i Ham. Som vi har diskuteret det i kapitel 7, er hele den materielle kosmiske manifestation intet andet end en kombination af Hans to forskellige energier, den højere åndelige energi og den lavere materielle energi. Ligesom solskinnet spreder sig over hele universet, er Herrens energi spredt over hele skabelsen, og alt hviler i den energi.

Kṛṣṇovo jméno, slávu, zábavy a podobně nelze vnímat pomocí hmotných smyslů. Pán se zjeví pouze tomu, kdo Mu prokazuje čistou oddanou službu pod správným vedením. V Brahma-saṁhitě (5.38) stojí: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti — jestliže někdo vyvinul ke Govindovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, transcendentální láskyplný vztah, může Ho neustále vidět ve svém nitru i vně. Pro naprostou většinu lidí tedy Pán zůstává neviditelný. V tomto verši říká, že i když je všeprostupující — přítomný všude — hmotnými smysly Ho nelze vnímat. To je vyjádřeno slovem avyakta-mūrtinā. Přestože Ho však nemůžeme vidět, všechno v Něm spočívá. V sedmé kapitole jsme si vyjasňovali, že hmotný vesmírný projev je pouze kombinací Jeho dvou různých energií — vyšší neboli duchovní a nižší neboli hmotné. Tak jako se sluneční svit rozprostírá po celém vesmíru, rozpíná se Pánova energie po celém stvoření a vše v ní spočívá.

Trods det bør man ikke slutte, at fordi Han er udbredt overalt, har Han mistet Sin personlige eksistens. For at tilbagevise et sådant argument siger Herren: “Jeg er overalt, og alt er i Mig, men alligevel er Jeg hævet over alting.” For eksempel står en konge i spidsen for en regering, der er intet andet end en demonstration af kongens energi. Regeringens forskellige ministerier er intet andet end kongens energier, og hvert ministerium hviler på kongens magt. Men trods dette kan man ikke forvente, at kongen personligt er til stede i alle ministerierne. Det er et groft eksempel. På samme måde hviler alle de manifestationer, som vi ser, og alt, der findes i både denne materielle såvel som i den åndelige verden, på Guddommens Højeste Personligheds energi. Skabelsen finder sted som udbredelsen af Hans forskellige energier, for som der står i Bhagavad-gītā (10.42), viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: Han er til stede overalt gennem Sin personlige repræsentation, dvs. gennem udbredelsen af Hans forskellige energier.

Přesto bychom neměli dojít k závěru, že když se Nejvyšší rozpíná všude, ztratil svou osobnost. Aby vyvrátil takový argument, sám říká: “Jsem všude, vše je ve Mně, a přesto jsem stranou všeho.” Král například stojí v čele vlády, která není ničím jiným než projevem jeho energie — její různá oddělení jsou energiemi krále a každé z nich je postaveno na jeho moci. Přesto nelze očekávat, že bude v každém osobně přítomen. To je vzdálený příklad. Všechny viditelné projevy a vše, co existuje v hmotném i duchovním světě, spočívá v energii Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Ke stvoření dochází rozšířením Jeho různých energií. A jak uvádí Bhagavad-gītā (10.42): viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam — prostřednictvím svého osobního zastoupení, rozšíření svých energií, je přítomný všude.