Skip to main content

TEXT 11

ТЕКСТ 11

Tekst

Текст

yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye
йад акшара веда-видо ваданти
вианти йад йатайо вӣта-рг
йад иччханто брахмачарйа чаранти
тат те пада саграхеа правакшйе

Synonyms

Пословный перевод

yat — den, som; akṣaram — stavelsen oṁ; veda-vidaḥ — personer, der kender Vedaerne; vadanti — fremsiger; viśanti — træder ind i; yat — hvori; yatayaḥ — store vismænd; vīta-rāgāḥ — i forsagelsens orden; yat — den, som; icchantaḥ — idet de ønsker; brahma-caryam — cølibat; caranti — praktiserer; tat — denne; te — for dig; padam — situation; saṅgraheṇa — summarisk; pravakṣye — jeg vil forklare.

йат — который; акшарам — слог ом; веда-вида — знатоки Вед; ваданти — говорят; вианти — входят; йат — в который; йатайа — великие мудрецы; вӣта-рг — живущие в отречении от мира; йат — которого; иччханта — желающие; брахмачарйам — обет безбрачия; чаранти — исполняют; тат — то; те — тебе; падам — положение; саграхеа — в целом; правакшйе — расскажу.

Translation

Перевод

Personer, der er lærde i Vedaerne, som reciterer oṁkāra, og som er store vismænd i forsagelsens orden, træder ind i Brahman. Ønsker man en sådan fuldkommenhed, praktiserer man cølibat. Lad Mig nu kort redegøre for den proces, gennem hvilken man kan opnå befrielse.

Великие мудрецы, которые овладели знанием Вед, отреклись от мира и произносят омкару, входят в Брахман. Тот, кто стремится к этому совершенству, должен хранить безбрачие. Сейчас Я в общих чертах опишу тебе практику йоги, с помощью которой можно освободиться из материального плена.

Purport

Комментарий

FORKLARING: Herren Śrī Kṛṣṇa har anbefalet Arjuna at praktisere ṣaṭ-cakra-yoga, hvor man placerer livsluften mellem øjenbrynene. Herren går ud fra, at Arjuna måske ikke ved, hvordan man praktiserer ṣaṭ-cakra-yoga, og forklarer derfor fremgangsmåden i de følgende vers. Herren fortæller, at selv om Brahman er én uden nogen lige, har Brahman forskellige manifestationer og aspekter. Især for upersonalisterne er akṣara eller oṁkāra, stavelsen oṁ, identisk med Brahman. Kṛṣṇa forklarer her den upersonlige Brahman, som vismænd i forsagelsens orden træder ind i.

В предыдущем стихе Господь Шри Кришна рекомендовал Арджуне практику шат-чакра-йоги, занимаясь которой человек сосредоточивает жизненный воздух в межбровье. Допуская, что Арджуна мог не знать об этой практике, Господь собирается описать ее в последующих стихах. Господь говорит, что, хотя Брахман един, у Него много разных проявлений. Имперсоналисты, как правило, отождествляют Брахман с акшарой, или омкарой (слогом ом). В этом стихе Кришна говорит о безличном Брахмане, в который входят мудрецы, отрекшиеся от мира.

I det vediske uddannelsessystem undervises elever fra begyndelsen af i at recitere oṁ og lærer om den højeste upersonlige Brahman ved at leve sammen med den åndelige mester i fuldstændigt cølibat. På den måde erkender de to af Brahmans aspekter. Denne praksis er absolut nødvendig for elevens fremskridt i åndeligt liv, men for øjeblikket kan den form for brahmacārī-liv (som ugift i cølibat) slet ikke lade sig gøre. Verdens sociale beskaffenhed har ændret sig så meget, at det ikke længere er muligt at praktisere cølibat fra elevlivets begyndelse af. Overalt i verden findes der mange læreanstalter inden for alle mulige kundskabsområder, men der er ingen anerkendt institution, hvor elever kan blive uddannet i brahmacārī-principperne. Uden at praktisere cølibat er det meget svært at gøre fremskridt i åndeligt liv. Herren Caitanya har derfor erklæret i overensstemmelse med de skriftlige anvisninger for Kali-tidsalderen, at man i denne tidsalder ikke kan erkende den Højeste på nogen anden måde end ved at synge Herren Kṛṣṇas hellige navne: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

В ведической системе образования мальчиков учат произносить слог ом с раннего возраста. Живя в ашраме духовного учителя и храня целомудрие, они овладевают знанием о безличном Брахмане. Таким образом они постигают два аспекта Брахмана. Этот метод очень важен для духовного развития ученика, но в настоящее время вести образ жизни брахмачари, то есть хранить целомудрие, строго воздерживаясь от половой жизни, невозможно. Структура общества в наши дни сильно изменилась, и юношам очень трудно хранить целомудрие. В мире много разных учебных заведений, но нет ни одного, где бы учили принципам брахмачарьи.Тому, кто не воздерживается от половой жизни, совершенствоваться в духовной жизни невероятно сложно. Поэтому Господь Чайтанья провозгласил, что, согласно шастрам, в век Кали единственный способ постичь Всевышнего — это повторять святые имена Господа Кришны: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.