Skip to main content

TEXT 11

VERSO 11

Tekst

Texto

yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye
yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye

Synonyms

Sinônimos

yat — den, som; akṣaram — stavelsen oṁ; veda-vidaḥ — personer, der kender Vedaerne; vadanti — fremsiger; viśanti — træder ind i; yat — hvori; yatayaḥ — store vismænd; vīta-rāgāḥ — i forsagelsens orden; yat — den, som; icchantaḥ — idet de ønsker; brahma-caryam — cølibat; caranti — praktiserer; tat — denne; te — for dig; padam — situation; saṅgraheṇa — summarisk; pravakṣye — jeg vil forklare.

yat — aquele que; akṣaram — a sílaba oṁ; veda-vidaḥ — pessoas versadas nos Vedas; vadanti — dizem; viśanti — entram; yat — em que; yatayaḥ — grandes sábios; vīta-rāgāḥ — na ordem de vida renunciada; yat — aquele que; icchantaḥ — desejando; brahmacaryam — celibato; caranti — praticam; tat — esta; te — a você; padam — situação; saṅgraheṇa — em resumo; pravakṣye — explicarei.

Translation

Tradução

Personer, der er lærde i Vedaerne, som reciterer oṁkāra, og som er store vismænd i forsagelsens orden, træder ind i Brahman. Ønsker man en sådan fuldkommenhed, praktiserer man cølibat. Lad Mig nu kort redegøre for den proces, gennem hvilken man kan opnå befrielse.

As pessoas que são versadas nos Vedas, que pronunciam o oṁkāra e que são grandes sábios na ordem renunciada entram no Brahman. Desejando-se tal perfeição, deve-se praticar o celibato. Eu agora vou explicar-lhe sucintamente este processo através do qual pode-se obter a salvação.

Purport

Comentário

FORKLARING: Herren Śrī Kṛṣṇa har anbefalet Arjuna at praktisere ṣaṭ-cakra-yoga, hvor man placerer livsluften mellem øjenbrynene. Herren går ud fra, at Arjuna måske ikke ved, hvordan man praktiserer ṣaṭ-cakra-yoga, og forklarer derfor fremgangsmåden i de følgende vers. Herren fortæller, at selv om Brahman er én uden nogen lige, har Brahman forskellige manifestationer og aspekter. Især for upersonalisterne er akṣara eller oṁkāra, stavelsen oṁ, identisk med Brahman. Kṛṣṇa forklarer her den upersonlige Brahman, som vismænd i forsagelsens orden træder ind i.

O Senhor Śrī Kṛṣṇa recomendou a Arjuna a prática de ṣaṭ-cakra-yoga, em que se coloca o ar vital entre as sobrancelhas. Como havia a possibilidade de que Arjuna não soubesse como praticar ṣaṭ-cakra-yoga, o Senhor explica o processo nos versos seguintes. O Senhor diz que o Brahman, embora único e inigualável, tem várias manifestações e aspectos. Especialmente para os impersonalistas, o akṣara, ou oṁkāra — a sílaba oṁ — é idêntico ao Brahman. Aqui, Kṛṣṇa explica o Brahman impessoal, no qual ingressam os sábios renunciados.

I det vediske uddannelsessystem undervises elever fra begyndelsen af i at recitere oṁ og lærer om den højeste upersonlige Brahman ved at leve sammen med den åndelige mester i fuldstændigt cølibat. På den måde erkender de to af Brahmans aspekter. Denne praksis er absolut nødvendig for elevens fremskridt i åndeligt liv, men for øjeblikket kan den form for brahmacārī-liv (som ugift i cølibat) slet ikke lade sig gøre. Verdens sociale beskaffenhed har ændret sig så meget, at det ikke længere er muligt at praktisere cølibat fra elevlivets begyndelse af. Overalt i verden findes der mange læreanstalter inden for alle mulige kundskabsområder, men der er ingen anerkendt institution, hvor elever kan blive uddannet i brahmacārī-principperne. Uden at praktisere cølibat er det meget svært at gøre fremskridt i åndeligt liv. Herren Caitanya har derfor erklæret i overensstemmelse med de skriftlige anvisninger for Kali-tidsalderen, at man i denne tidsalder ikke kan erkende den Højeste på nogen anden måde end ved at synge Herren Kṛṣṇas hellige navne: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

No sistema de conhecimento védico, os estudantes são, desde o começo, ensinados a vibrar o oṁ e aprendem sobre o Brahman impessoal último, vivendo com o mestre espiritual em celibato completo. Dessa maneira, eles compreendem dois aspectos do Brahman. Esta prática é essencial para que o estudante progrida na vida espiritual, mas hoje em dia esta vida de brahmacārī (celibatário não casado) não é absolutamente possível. A constituição social do mundo mudou tanto que não existe a possibilidade de se praticar celibato desde o início da vida de estudante. No mundo todo, há muitas instituições para diversos departamentos de conhecimento, mas não existe nenhuma instituição reconhecida em que os estudantes possam aprender os princípios de brahmacārī. Para quem não pratica celibato, o progresso na vida espiritual é muito difícil. Por isso, o Senhor Caitanya anunciou, conforme as escrituras prescrevem para esta era de Kali, que nesta era, nenhum processo de compreensão do Supremo é possível exceto o cantar dos santos nomes do Senhor Kṛṣṇa — Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.