Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Tekst

yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye
yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye

Synonyms

Synoniemen

yat — den, som; akṣaram — stavelsen oṁ; veda-vidaḥ — personer, der kender Vedaerne; vadanti — fremsiger; viśanti — træder ind i; yat — hvori; yatayaḥ — store vismænd; vīta-rāgāḥ — i forsagelsens orden; yat — den, som; icchantaḥ — idet de ønsker; brahma-caryam — cølibat; caranti — praktiserer; tat — denne; te — for dig; padam — situation; saṅgraheṇa — summarisk; pravakṣye — jeg vil forklare.

yat — dat wat; akṣaram — de lettergreep oṁ; veda-vidaḥ — personen die de Veda’s kennen; vadanti — zeggen; viśanti — binnengaan; yat — waarin; yatayaḥ — grote wijzen; vīta-rāgāḥ — in de onthechte levensorde; yat — dat wat; icchantaḥ — verlangend; brahmacaryam — celibaat; caranti — beoefenen; tat — dat; te — aan jou; padam — situatie; saṅgraheṇa — in het kort; pravakṣye — Ik zal uitleggen.

Translation

Vertaling

Personer, der er lærde i Vedaerne, som reciterer oṁkāra, og som er store vismænd i forsagelsens orden, træder ind i Brahman. Ønsker man en sådan fuldkommenhed, praktiserer man cølibat. Lad Mig nu kort redegøre for den proces, gennem hvilken man kan opnå befrielse.

Personen die geleerd zijn in de Veda’s, die oṁkāra chanten en die grote wijzen in de onthechte levensorde zijn, treden binnen in het Brahman. Wie zulke volmaaktheid verlangt, leeft celibatair. Ik zal je nu in het kort deze methode uitleggen waardoor men verlossing kan bereiken.

Purport

Betekenisverklaring

FORKLARING: Herren Śrī Kṛṣṇa har anbefalet Arjuna at praktisere ṣaṭ-cakra-yoga, hvor man placerer livsluften mellem øjenbrynene. Herren går ud fra, at Arjuna måske ikke ved, hvordan man praktiserer ṣaṭ-cakra-yoga, og forklarer derfor fremgangsmåden i de følgende vers. Herren fortæller, at selv om Brahman er én uden nogen lige, har Brahman forskellige manifestationer og aspekter. Især for upersonalisterne er akṣara eller oṁkāra, stavelsen oṁ, identisk med Brahman. Kṛṣṇa forklarer her den upersonlige Brahman, som vismænd i forsagelsens orden træder ind i.

Heer Śrī Kṛṣṇa raadde Arjuna aan om ṣaṭ-cakra-yoga te beoefenen, waarbij de levensadem omhoog wordt gebracht naar de plaats tussen de wenkbrauwen. Omdat de Heer rekening houdt met de mogelijkheid dat Arjuna niet weet hoe hij ṣaṭ-cakra-yoga moet beoefenen, legt Hij dit proces in de volgende verzen uit. De Heer zegt dat Brahman, hoewel het īīn is en zonder gelijke, toch verschillende verschijningsvormen en eigenschappen heeft. Vooral de impersonalist benadrukt dat de akṣara of oṁkāra — de lettergreep oṁ — identiek is met Brahman. Kṛṣṇa geeft hier uitleg over het onpersoonlijk Brahman, waarin de wijzen in de onthechte levensorde binnengaan.

I det vediske uddannelsessystem undervises elever fra begyndelsen af i at recitere oṁ og lærer om den højeste upersonlige Brahman ved at leve sammen med den åndelige mester i fuldstændigt cølibat. På den måde erkender de to af Brahmans aspekter. Denne praksis er absolut nødvendig for elevens fremskridt i åndeligt liv, men for øjeblikket kan den form for brahmacārī-liv (som ugift i cølibat) slet ikke lade sig gøre. Verdens sociale beskaffenhed har ændret sig så meget, at det ikke længere er muligt at praktisere cølibat fra elevlivets begyndelse af. Overalt i verden findes der mange læreanstalter inden for alle mulige kundskabsområder, men der er ingen anerkendt institution, hvor elever kan blive uddannet i brahmacārī-principperne. Uden at praktisere cølibat er det meget svært at gøre fremskridt i åndeligt liv. Herren Caitanya har derfor erklæret i overensstemmelse med de skriftlige anvisninger for Kali-tidsalderen, at man i denne tidsalder ikke kan erkende den Højeste på nogen anden måde end ved at synge Herren Kṛṣṇas hellige navne: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

In het Vedische kennissysteem wordt studenten vanaf het begin geleerd de lettergreep oṁ te chanten en wordt hen kennis bijgebracht over het aldoordringende onpersoonlijk Brahman; ze leren dit door strikt celibatair te leven onder begeleiding van een spiritueel leraar. Op die manier krijgen ze een besef van twee kenmerken van Brahman. Een dergelijke training is essentieel voor de student om vooruitgang te maken in het spirituele leven, maar tegenwoordig is zo’n bestaan als brahmacārī (ongehuwd, celibatair leven) volkomen onmogelijk. De sociale structuur van de wereld is zo veranderd, dat celibatair leven vanaf het begin van iemands studententijd onmogelijk is.

Over de hele wereld zijn er vele instanties voor verschillende takken van kennis, maar er zijn geen erkende instanties waar studenten een opleiding in de principes van brahmacarya kunnen volgen. Voor iemand die niet celibatair leeft, is het heel moeilijk om vooruitgang te maken in het spirituele leven. In overeenstemming met de regels voor het Kali-yuga die in de heilige teksten staan, heeft Heer Caitanya daarom verkondigd dat er in dit tijdperk geen ander proces mogelijk is om zich bewust te worden van de Allerhoogste dan het chanten van de heilige namen van Heer Kṛṣṇa: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.