Skip to main content

TEXT 11

11. VERS

Tekst

Szöveg

yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye
yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye

Synonyms

Szó szerinti jelentés

yat — den, som; akṣaram — stavelsen oṁ; veda-vidaḥ — personer, der kender Vedaerne; vadanti — fremsiger; viśanti — træder ind i; yat — hvori; yatayaḥ — store vismænd; vīta-rāgāḥ — i forsagelsens orden; yat — den, som; icchantaḥ — idet de ønsker; brahma-caryam — cølibat; caranti — praktiserer; tat — denne; te — for dig; padam — situation; saṅgraheṇa — summarisk; pravakṣye — jeg vil forklare.

yat – amelyiket; akṣaram – az oṁ szótagot; veda-vidaḥ – akik ismerik a Védákat; vadanti – mondják; viśanti – behatolnak; yat – amibe; yatayaḥ – a nagy bölcsek; vīta-rāgāḥ – a lemondott életrendben; yat – amit; icchantaḥ – kívánva; brahmacaryam – cölibátust; caranti – gyakorolnak; tat – azt; te – neked; padam – helyzetet; saṅgraheṇa – összefoglalva; pravakṣye – meg fogom magyarázni.

Translation

Fordítás

Personer, der er lærde i Vedaerne, som reciterer oṁkāra, og som er store vismænd i forsagelsens orden, træder ind i Brahman. Ønsker man en sådan fuldkommenhed, praktiserer man cølibat. Lad Mig nu kort redegøre for den proces, gennem hvilken man kan opnå befrielse.

A Védákat jól ismerő bölcsek, akik az oṁkārát ismétlik, valamint a lemondás rendjének nagy szentjei a Brahmanba hatolnak. Az ilyen tökéletességre vágyakozók cölibátusban élnek. Most röviden elmagyarázom neked azt a folyamatot, amely által felszabadulhat az ember.

Purport

Magyarázat

FORKLARING: Herren Śrī Kṛṣṇa har anbefalet Arjuna at praktisere ṣaṭ-cakra-yoga, hvor man placerer livsluften mellem øjenbrynene. Herren går ud fra, at Arjuna måske ikke ved, hvordan man praktiserer ṣaṭ-cakra-yoga, og forklarer derfor fremgangsmåden i de følgende vers. Herren fortæller, at selv om Brahman er én uden nogen lige, har Brahman forskellige manifestationer og aspekter. Især for upersonalisterne er akṣara eller oṁkāra, stavelsen oṁ, identisk med Brahman. Kṛṣṇa forklarer her den upersonlige Brahman, som vismænd i forsagelsens orden træder ind i.

Az Úr Śrī Kṛṣṇa azt javasolja Arjunának, hogy gyakorolja a ṣaṭ-cakra-yogát, amelynek során az ember az életlevegőjét a két szemöldöke közé rögzíti. Arra gondolva, hogy Arjuna esetleg nem ismeri ezt a yogát, az Úr a következő versekben elmagyarázza a módszert. Elmondja, hogy bár a Brahman egyetlen, mégis különféle megnyilvánulásai és aspektusai vannak. Az akṣara vagy oṁkāra, az oṁ szótag különösen az imperszonalisták számára azonos Brahmannal. Kṛṣṇa itt arról a személytelen Brahmanról beszél, amelybe a lemondott életrend bölcsei hatolnak.

I det vediske uddannelsessystem undervises elever fra begyndelsen af i at recitere oṁ og lærer om den højeste upersonlige Brahman ved at leve sammen med den åndelige mester i fuldstændigt cølibat. På den måde erkender de to af Brahmans aspekter. Denne praksis er absolut nødvendig for elevens fremskridt i åndeligt liv, men for øjeblikket kan den form for brahmacārī-liv (som ugift i cølibat) slet ikke lade sig gøre. Verdens sociale beskaffenhed har ændret sig så meget, at det ikke længere er muligt at praktisere cølibat fra elevlivets begyndelse af. Overalt i verden findes der mange læreanstalter inden for alle mulige kundskabsområder, men der er ingen anerkendt institution, hvor elever kan blive uddannet i brahmacārī-principperne. Uden at praktisere cølibat er det meget svært at gøre fremskridt i åndeligt liv. Herren Caitanya har derfor erklæret i overensstemmelse med de skriftlige anvisninger for Kali-tidsalderen, at man i denne tidsalder ikke kan erkende den Højeste på nogen anden måde end ved at synge Herren Kṛṣṇas hellige navne: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

A védikus oktatási rendszerben a cölibátust fogadott tanítványokat, akik a lelki tanítómesterrel élnek, kezdettől fogva az oṁ ismétlésére és a végső, személytelen Brahman ismeretére tanítják, s így a Brahman két aspektusának ébredhetnek tudatára. Ez a gyakorlat nagyon lényeges a lelki életben fejlődni kívánó tanítványok számára, ám korunkban ez a brahmacārī élet (a cölibátus) egyáltalán nem lehetséges. Napjaink társadalma olyannyira megváltozott, hogy az embernek nincs lehetősége arra, hogy fiatal éveitől kezdve cölibátusban éljen. A tudás különféle területeinek világszerte számtalan intézménye létezik, ám olyan elismert intézmény nincsen, ahol a tanítványok elsajátíthatnák a brahmacārī elveket. Mindaddig, amíg az ember nem fogad cölibátust, nagyon nehezen fejlődhet a lelki életben. Az Úr Caitanya ezért az írások Kali-korszakra vonatkozó parancsolatai alapján azt hirdette, hogy ebben a korban nincs más módszer a Legfelsőbb elérésére, mint az Úr Kṛṣṇa szent nevének éneklése: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.