Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Verš

yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye
yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye

Synonyms

Synonyma

yat — den, som; akṣaram — stavelsen oṁ; veda-vidaḥ — personer, der kender Vedaerne; vadanti — fremsiger; viśanti — træder ind i; yat — hvori; yatayaḥ — store vismænd; vīta-rāgāḥ — i forsagelsens orden; yat — den, som; icchantaḥ — idet de ønsker; brahma-caryam — cølibat; caranti — praktiserer; tat — denne; te — for dig; padam — situation; saṅgraheṇa — summarisk; pravakṣye — jeg vil forklare.

yat — to, co; akṣaram — slabiku oṁ; veda-vidaḥ — znalci Ved; vadanti — pronášejí; viśanti — vstupují; yat — do čeho; yatayaḥ — velcí mudrci; vīta-rāgāḥ — ve stavu odříkání; yat — to, co; icchantaḥ — přející si; brahmacaryam — celibát; caranti — praktikují; tat — to; te — tobě; padam — postavení; saṅgraheṇa — souhrnem; pravakṣye — vysvětlím.

Translation

Překlad

Personer, der er lærde i Vedaerne, som reciterer oṁkāra, og som er store vismænd i forsagelsens orden, træder ind i Brahman. Ønsker man en sådan fuldkommenhed, praktiserer man cølibat. Lad Mig nu kort redegøre for den proces, gennem hvilken man kan opnå befrielse.

Znalci Ved, velcí mudrci ve stavu odříkání, kteří pronášejí oṁkāru, se dostávají do Brahmanu. Ti, kdo touží po této dokonalosti, zachovávají neustále celibát. Tento proces, který umožňuje dosáhnout osvobození, ti nyní stručně vysvětlím.

Purport

Význam

FORKLARING: Herren Śrī Kṛṣṇa har anbefalet Arjuna at praktisere ṣaṭ-cakra-yoga, hvor man placerer livsluften mellem øjenbrynene. Herren går ud fra, at Arjuna måske ikke ved, hvordan man praktiserer ṣaṭ-cakra-yoga, og forklarer derfor fremgangsmåden i de følgende vers. Herren fortæller, at selv om Brahman er én uden nogen lige, har Brahman forskellige manifestationer og aspekter. Især for upersonalisterne er akṣara eller oṁkāra, stavelsen oṁ, identisk med Brahman. Kṛṣṇa forklarer her den upersonlige Brahman, som vismænd i forsagelsens orden træder ind i.

Śrī Kṛṣṇa doporučil Arjunovi ṣaṭ-cakra-yogu, při níž yogī soustředí vzduch života mezi obočí. Předpokládal, že Arjuna nemusí vědět, jak se ṣaṭ-cakra-yoga provádí, a proto mu tento proces v následujících verších vysvětlí. Pán říká, že i když je Brahman jediný, má různé projevy a aspekty. Zvláště pro impersonalisty je akṣara neboli oṁkāra — slabika oṁ — totožná s Brahmanem. Kṛṣṇa zde hovoří o neosobním Brahmanu, do něhož se dostávají mudrci žijící ve stavu odříkání.

I det vediske uddannelsessystem undervises elever fra begyndelsen af i at recitere oṁ og lærer om den højeste upersonlige Brahman ved at leve sammen med den åndelige mester i fuldstændigt cølibat. På den måde erkender de to af Brahmans aspekter. Denne praksis er absolut nødvendig for elevens fremskridt i åndeligt liv, men for øjeblikket kan den form for brahmacārī-liv (som ugift i cølibat) slet ikke lade sig gøre. Verdens sociale beskaffenhed har ændret sig så meget, at det ikke længere er muligt at praktisere cølibat fra elevlivets begyndelse af. Overalt i verden findes der mange læreanstalter inden for alle mulige kundskabsområder, men der er ingen anerkendt institution, hvor elever kan blive uddannet i brahmacārī-principperne. Uden at praktisere cølibat er det meget svært at gøre fremskridt i åndeligt liv. Herren Caitanya har derfor erklæret i overensstemmelse med de skriftlige anvisninger for Kali-tidsalderen, at man i denne tidsalder ikke kan erkende den Højeste på nogen anden måde end ved at synge Herren Kṛṣṇas hellige navne: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Ve védském vzdělávacím systému se žáci od samého začátku učí pronášet oṁ a poznávají nejvyšší neosobní Brahman tak, že žijí s duchovním učitelem a dodržují naprostý celibát. Tímto způsobem realizují dva aspekty Brahmanu. Příprava tohoto druhu je velice důležitá pro žákův pokrok v duchovním životě, ale v současné době takový život brahmacārīna (svobodného chlapce zachovávajícího celibát) není možný. Společenská struktura světa se změnila do té míry, že dodržovat celibát od začátku studentského života je nemožné. Na celém světě je mnoho institucí zaměřených na studium různých druhů poznání, ale neexistuje uznaná instituce, která by učila studenty zásadám brahmacārīnů. Pokud se nežije v celibátu, je velice obtížné dosáhnout duchovního pokroku. Proto Pán Caitanya ve shodě s pokyny písem určenými pro Kali-yugu vyhlásil, že v tomto věku není možné poznat Nejvyššího žádným jiným způsobem než zpíváním svatých jmen Pána Kṛṣṇy: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.