Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Tekst

Verš

avyakto ’yam acintyo ’yam
avikāryo ’yam ucyate
tasmād evaṁ viditvainaṁ
nānuśocitum arhasi
avyakto ’yam acintyo ’yam
avikāryo ’yam ucyate
tasmād evaṁ viditvainaṁ
nānuśocitum arhasi

Synonyms

Synonyma

avyaktaḥ — usynlig; ayam — denne sjæl; acintyaḥ — ufattelig; ayam — denne sjæl; avikāryaḥ — uforanderlig; ayam — denne sjæl; ucyate — siges; tasmāt — derfor; evam — således; viditvā — idet du faktisk har forstået; enam — denne sjæl; na — ikke; anuśocitum — at sørge; arhasi — du fortjener.

avyaktaḥ — neviditelná; ayam — tato duše; acintyaḥ — nepochopitelná; ayam — tato duše; avikāryaḥ — neměnná; ayam — tato duše; ucyate — je řečeno; tasmāt — proto; evam — tak; viditvā — když dobře znáš; enam — tuto duši; na — ne; anuśocitum — bědovat; arhasi — měl bys.

Translation

Překlad

Det siges, at sjælen er usynlig, ufattelig og uforanderlig. Da du ved dette, burde du ikke sørge over kroppen.

Je řečeno, že duše je neviditelná, nepochopitelná a neměnná. Když to víš, neměl by ses rmoutit kvůli tělu.

Purport

Význam

FORKLARING: Som tidligere beskrevet er sjælens størrelse så lille for vores materielle beregninger, at han ikke kan ses under selv det stærkeste mikroskop og derfor er usynlig. Hvad sjælens eksistens angår, kan ingen fastslå hans eksistens ved hjælp af eksperimenter, men kun igennem beviserne i śruti eller den vediske visdom. Vi bliver nødt til at acceptere dette som sandt, for der findes ikke andre kilder til forståelse af sjælens eksistens, selv om det er et faktum, at hans eksistens kan opfattes. Der er mange ting, vi bliver nødt til at acceptere udelukkende på basis af højere autoriteter. Ingen kan benægte sin fars eksistens, som man bygger på sin mors autoritet. Der er ingen kilde ud over moderens autoritet til at forstå faderens identitet. På samme måde er der ingen anden kilde til forståelse af sjælen end at studere Vedaerne. Med andre ord er sjælen ufattelig gennem menneskelig eksperimentel viden. Sjælen er bevidsthed og bevidst, hvilket også er Vedaernes udsagn, og vi bliver nødt til at acceptere dette. I modsætning til de kropslige forandringer sker der ingen forandringer i sjælen. Som evigt uforanderlig forbliver sjælen atomisk i sammenligning med den uendelige Højeste Sjæl. Den Højeste Sjæl er uendelig, og den atomiske sjæl er uendeligt lille. Den uendeligt lille sjæl, uforanderlig som han er, kan således aldrig måle sig med den ubegrænsede sjæl, Guddommens Højeste Personlighed. Denne konklusion gentages på forskellige måder i Vedaerne blot for at bekræfte sjælens uforanderlige natur. Gentagelse af en ting er nødvendig for at forstå emnet til bunds uden fejl.

Jak již bylo popsáno, duše je z hlediska našich hmotných výpočtů tak nepatrná, že ji nemůžeme vidět ani pomocí nejsilnějšího mikroskopu — proto je neviditelná. Její existenci nelze dokázat žádnými pokusy vedle důkazu, který podává śruti neboli védská moudrost. Tuto pravdu musíme přijmout, jelikož poznání existence duše nezískáme z žádného jiného zdroje; i když je to skutečnost, kterou vnímáme. Je mnoho věcí, jež musíme přijmout za směrodatné výhradně na základě prohlášení vyšší autority. Nikdo nemůže popřít existenci svého otce, kterou dosvědčuje matka. Z jiného zdroje než od autority v podobě matky otcovu totožnost nepoznáme. Stejně tak duši není možné poznat jinak než studiem Ved. Z hlediska lidského experimentálního poznání je nepochopitelná. Vedy učí, že duše je vědomí či vědomá, a my to musíme uznat. Na rozdíl od těla se duše nemění. Jakožto věčně neměnná zůstává ve srovnání s nekonečnou Nejvyšší Duší vždy nepatrná. Nejvyšší Duše je nekonečně velká a duše je nekonečně malá. Nekonečně malá duše, která je neměnná, se tedy nikdy nemůže vyrovnat nekonečně velké duši, Nejvyšší Osobnosti Božství. Toto pojetí je ve védské literatuře opakováno různými způsoby, aby se tak zdůraznilo neměnné postavení duše. Opakování určité věci je nezbytné, abychom látce porozuměli důkladně a bez chyby.