Skip to main content

TEXT 61

VERŠ 61

Tekst

Verš

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe ’rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā

Synonyms

Synonyma

īśvaraḥ — den Højeste Herre; sarva-bhūtānām — på alle levende væsener; hṛt-deśe — i området omkring hjertet; arjuna — O Arjuna; tiṣṭhati — befinder Sig; bhrāmayan — får til at rejse; sarva-bhūtāni — alle levende væsener; yantra — på en maskine; ārūḍhāni — der er placeret; māyayā — under den materielle energis fortryllelse.

īśvaraḥ — Najvyšší Pán; sarva-bhūtānām — všetkých živých bytostí; hṛt-deśe — v srdci; arjuna — ó, Arjuna; tiṣṭhati — spočíva; bhrāmayan — príčina pohybu; sarva-bhūtāni — všetky živé bytosti; yantra — do stroja; ārūḍhani — vsadené; māyayā — pod vplyvom hmotnej energie.

Translation

Překlad

Den Højeste Herre befinder Sig i hjertet på alle levende væsener og leder deres færden, imens de sidder som på en maskine af materiel energi, O Arjuna.

Najvyšší Pán sídli v srdci každého, ó, Arjuna, a riadi putovanie všetkých živých bytostí, ktoré sú akoby vsadené do stroja zhotoveného z hmotnej energie.

Purport

Význam

FORKLARING: Arjuna var ikke alvidende, og hans beslutning om at tage del i krigen eller ej beroede på hans begrænsede dømmekraft. Herren Kṛṣṇa fortalte, at den individuelle sjæl ikke er alt, som er. Guddommens Højeste Personlighed eller Han Selv, Kṛṣṇa, sidder i hjertet som den lokaliserede Oversjæl og leder det levende væsen. Efter at have skiftet krop glemmer det levende væsen sine tidligere handlinger, men Oversjælen er som kenderen af fortid, nutid og fremtid vidne til alle hans handlinger. Derfor ledes alle levende væseners handlinger af denne Oversjæl. Det levende væsen får, hvad han fortjener, og bliver båret af den materielle krop, der er skabt af den materielle energi under Oversjælens ledelse. Så snart et levende væsen er blevet placeret i en bestemt krop, bliver han tvunget til at handle under fortryllelse af denne kropslige situation. En person, der sidder i en hurtigkørende sportsvogn, kører stærkere end den, der sidder i en langsommere model, selv om de levende væsener, førerne, er ens. På samme måde udformer den materielle natur på den Højeste Sjæls ordre en bestemt kropstype til en bestemt slags levende væsen, så han kan handle i overensstemmelse med sine tidligere ønsker. Det levende væsen er ikke uafhængigt. Man må aldrig se sig selv som uafhængig af Guddommens Højeste Personlighed. Den individuelle person er altid underlagt Herrens kontrol. Det er således ens pligt at overgive sig, hvilket er budskabet i næste vers.

Arjuna nie je vševedúci a jeho predsavzatie nebojovať bolo obmedzené vlastným úsudkom. Pán Śrī Kṛṣṇa hovorí, že nie jednotlivec, ale Najvyššia Božská Osobnosť je alfou a omegou všetkého. On sám sa v podobe lokalizovanej Nadduše nachádza v srdci každého, odkiaľ riadi všetky živé bytosti. Vo chvíli, keď živá bytosť získa nové telo, zabudne na svoje minulé činy, ale Nadduša, ktorá pozná minulosť, prítomnosť i budúcnosť, je svedkom všetkých jej činov. Takto vedie Nadduša všetky bytosti. Živá bytosť dostane, čo si zaslúži, a pod vedením Nadduše vstúpi do tela zhotoveného z hmotnej energie. Akonáhle živá bytosť dostane určité telo, je nútená konať v súlade s týmto telom. Človek v pretekárskom aute môže ísť rýchlejšie než človek v obyčajnom aute, aj keď vodiči, živé bytosti, sú si rovní. Podobne vytvára hmotná príroda na pokyn Nadduše rôzne telá, aby mohli rôzne bytosti konať podľa svojich osobitných túžob. Živá bytosť nie je nezávislá. Kto môže povedať, že je nezávislý na Najvyššom Pánovi? Všetci sme neustále pod Jeho dohľadom. Preto je povinnosťou každého človeka odovzdať sa Pánovi, k čomu nás osobne nabáda v nasledujúcom verši.