Skip to main content

TEXT 60

TEXT 60

Tekst

Verš

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat
svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyms

Synonyma

svabhāva-jena — født af din egen natur; kaunteya — O Kuntīs søn; nibaddhaḥ — betinget; svena — af dit eget; karmaṇā — arbejde; kartum — at gøre; na — ikke; icchasi — du kan lide; yat — det, som; mohāt — på grund af illusion; kariṣyasi — du vil gøre; avaśaḥ — ufrivilligt; api — selv; tat — det.

svabhāva-jena — pocházejícími z tvé povahy; kaunteya — synu Kuntī; nibaddhaḥ — podmíněný; svena — svými vlastními; karmaṇā — činnostmi; kartum — dělat; na — ne; icchasi — chceš; yat — to, co; mohāt — působením iluze; kariṣyasi — budeš dělat; avaśaḥ — nedobrovolně; api — dokonce; tat — to.

Translation

Překlad

Under illusion undslår du dig nu for at handle i overensstemmelse med Mine anvisninger. Men du vil blive tvunget af det arbejde, der udspringer af din egen natur, og ende med alligevel at gøre nøjagtig det samme, O Kuntīs søn.

Ó synu Kuntī, pod vlivem iluze nyní odmítáš jednat podle Mého pokynu, ale činnost pocházející z tvé povahy tě k jednání přesto donutí.

Purport

Význam

FORKLARING: Hvis man nægter at handle ifølge den Højeste Herres vejledning, bliver man tvunget til at handle i henhold til de kvaliteter, som man befinder sig i. Alle er underlagt en særlig kombination af naturens kvaliteter og handler i overensstemmelse dermed. Men den, der frivilligt engagerer sig under den Højeste Herres ledelse, bliver glorværdig.

Pokud někdo odmítá jednat pod vedením Nejvyššího Pána, přinutí ho k jednání kvality, kterým podléhá. Každý je pod vlivem určité kombinace kvalit přírody a jedná podle toho. Tomu, kdo se však dobrovolně zaměstná pod vedením Nejvyššího Pána, patří všechna sláva.