Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Tekst

Verš

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api
jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api

Synonyms

Synonyma

jñānam — viden; karma — handling; ca — også; kartā — arbejder (aktør); ca — også; tridhā — tre slags; eva — afgjort; guṇa-bhedataḥ — med hensyn til den materielle naturs forskellige kvaliteter; procyate — det siges; guṇa- saṅkhyāne — med hensyn til forskellige kvaliteter; yathā-vat — som de er; śṛṇu — hør; tāni — om dem alle; api — også.

jñānam — poznání; karma — práce; ca — také; kartā — konatel; ca — také; tridhā — tří druhů; eva — jistě; guṇa-bhedataḥ — z hlediska různých kvalit hmotné přírody; procyate — je řečeno; guṇa-saṅkhyāne — podle různých kvalit; yathā-vat — jak jsou; śṛṇu — slyš; tāni — o nich všech; api — také.

Translation

Překlad

Ifølge den materielle naturs tre kvaliteter findes der tre slags viden, handlinger og arbejdere. Hør nu om dem fra Mig.

Z hlediska tří kvalit hmotné přírody známe tři druhy poznání, činnosti a konatelů. Nyní si poslechni, jak se dělí.

Purport

Význam

FORKLARING: I kapitel 14 blev den materielle naturs tre kvaliteter udførligt beskrevet. I det kapitel blev det nævnt, at godhedens kvalitet er oplysende, lidenskabens kvalitet er materialistisk, og uvidenhedens kvalitet er befordrende for dovenskab og sløvhed. Alle den materielle naturs kvaliteter binder én. De er ikke kilder til befrielse. Selv i godhedens kvalitet er man betinget. Kapitel 17 beskrev de forskellige former for tilbedelse, som forskellige slags mennesker i den materielle naturs forskellige kvaliteter repræsenterer. Her i dette vers siger Herren så, at Han gerne vil tale om de forskellige former for viden, arbejdere og selve arbejdet ifølge de tre materielle kvaliteter.

Ve čtrnácté kapitole byly důkladně popsány tři úrovně kvalit hmotné přírody. Bylo tam řečeno, že kvalita dobra vše osvětluje, kvalita vášně je materialistická a kvalita nevědomosti vede k lenosti a netečnosti. Všechny kvality hmotné přírody poutají — nepřinášejí osvobození. Dokonce i kvalitou dobra je živá bytost podmíněná. V sedmnácté kapitole byly popsány různé druhy uctívání, kterým se věnují různí lidé ovlivnění různými kvalitami hmotné přírody. V tomto verši Pán říká, že si přeje hovořit o různých druzích poznání, konatelů a samotného jednání z hlediska tří hmotných kvalit.