Skip to main content

TEXT 19

ТЕКСТ 19

Tekst

Текст

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api
гя̄нам карма ча карта̄ ча
тридхаива гун̣а-бхедатах̣
прочяте гун̣а-санкхя̄не
ятха̄вач чхр̣н̣у та̄нй апи

Synonyms

Дума по дума

jñānam — viden; karma — handling; ca — også; kartā — arbejder (aktør); ca — også; tridhā — tre slags; eva — afgjort; guṇa-bhedataḥ — med hensyn til den materielle naturs forskellige kvaliteter; procyate — det siges; guṇa- saṅkhyāne — med hensyn til forskellige kvaliteter; yathā-vat — som de er; śṛṇu — hør; tāni — om dem alle; api — også.

гя̄нам – знание; карма – работа; ча – също; карта̄ – работник; ча – също; тридха̄ – от три вида; ева – несъмнено; гун̣а-бхедатах̣ – в съответствие с различните гун̣и на материалната природа; прочяте – се казва; гун̣а-санкхя̄не – в съответствие с различните гун̣и; ятха̄-ват – такива, каквито са; шр̣н̣у – слушай; та̄ни – всички те; апи – също.

Translation

Превод

Ifølge den materielle naturs tre kvaliteter findes der tre slags viden, handlinger og arbejdere. Hør nu om dem fra Mig.

В съответствие с трите гун̣и на материалната природа има три вида знание, дейност и извършители на дейността. Сега чуй за тях от мен.

Purport

Коментар

FORKLARING: I kapitel 14 blev den materielle naturs tre kvaliteter udførligt beskrevet. I det kapitel blev det nævnt, at godhedens kvalitet er oplysende, lidenskabens kvalitet er materialistisk, og uvidenhedens kvalitet er befordrende for dovenskab og sløvhed. Alle den materielle naturs kvaliteter binder én. De er ikke kilder til befrielse. Selv i godhedens kvalitet er man betinget. Kapitel 17 beskrev de forskellige former for tilbedelse, som forskellige slags mennesker i den materielle naturs forskellige kvaliteter repræsenterer. Her i dette vers siger Herren så, at Han gerne vil tale om de forskellige former for viden, arbejdere og selve arbejdet ifølge de tre materielle kvaliteter.

ПОЯСНЕНИЕ: В четиринайсета глава изчерпателно бяха описани трите материални гун̣и. Там се каза, че гун̣ата на доброто просветлява, гун̣ата на страстта усилва материализма, а гун̣ата на невежеството води до мързел и безделие. Трите гун̣и на материалната природа обвързват; те не са източници на освобождение. Дори в гун̣ата на доброто човек е обусловен. В седемнайсета глава бяха описани различните видове обожание от различните хора в различните гун̣и на материалната природа. А тук Бог казва, че желае да говори за различните видове знание, извършители и работа в съответствие с трите материални гун̣и.