Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Tekstas

yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ
yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ

Synonyms

Synonyms

yatantaḥ — stræbende; yoginaḥ — transcendentalister; ca — også; enam — denne (sjæl); paśyanti — de kan se; ātmani — i selvet; avasthitam — situeret; yatantaḥ — stræbende; api — skønt; akṛta-ātmānaḥ — de, som ikke er selvrealiserede; na — ikke; enam — denne (sjæl); paśyanti — ser; acetasaḥ — de, hvis sind er uudviklede.

yatantaḥ — stengdamiesi; yoginaḥ — transcendentalistai; ca — taip pat; enam — tą; paśyanti — gali matyti; ātmani — savajame „aš“; avasthitam — būdami; yatantaḥ — stengdamiesi; api — net jei; akṛta-ātmānaḥ — dvasiškai nesusivokę; na — ne; enam — tai; paśyanti — mato; acetasaḥ — turintys neišlavintą protą.

Translation

Translation

Den stræbende transcendentalist, der er situeret i selverkendelse, kan se alt dette klart. Men de, hvis sind ikke er udviklede, og som ikke er forankrede i selverkendelse, kan ikke se, hvad der foregår, selv om de forsøger.

Atsidėję savo reikalui ir dvasiškai susivokę transcendentalistai visa tai aiškiai mato. Tačiau neišlavėjusio proto ir dvasiškai nesusivokę žmonės net ir labai stengdamiesi nesupras to, kas vyksta.

Purport

Purport

FORKLARING: Der findes mange transcendentalister på vejen til åndelig selverkendelse, men den, der ikke er situeret i selverkendelse, kan ikke se, hvordan tingene forandrer sig i det levende væsens krop. I denne forbindelse er ordet yoginaḥ betydningsfuldt. I vore dage er der mange såkaldte yogīer, og der er mange såkaldte yoga-selskaber, men i virkeligheden er de blinde, når det kommer til selverkendelse. De er blot knyttede til nogle gymnastiske øvelser og er tilfredse, hvis kroppen er sund og velbygget. Derudover har de ingen viden. De kaldes yatanto ’py akṛtātmānaḥ. Selv om de forsøger sig inden for et såkaldt yoga-system, er de ikke selvrealiserede. Sådanne mennesker kan ikke forstå sjælevandringsprocessen. Kun de, der udøver virkelig yoga og har erkendt selvet, verden og den Højeste Herre – med andre ord de Kṛṣṇa-bevidste bhakti-yogīer, der er engageret i ren hengiven tjeneste – kan forstå, hvad der foregår.

KOMENTARAS: Dvasinės savivokos keliu žengia daug transcendentalistų, tačiau tik dvasiškai susivokusieji gali suprasti, kaip gyvosios esybės kūne vyksta pokyčiai. Šiuo atveju labai svarbus žodis yoginaḥ. Pastaruoju metu atsirado labai daug yogų ir nemažai tokių pat yogos draugijų, tačiau dvasinės savivokos dalykuose jie iš tikrųjų akli. Juos tedomina tam tikri gimnastikos pratimai ir jie visiškai pasitenkina tuo, kad jų kūnas gerai sudėtas ir sveikas. Kitokių žinių jie neturi. Jie vadinami yatanto ‘py akṛtātmānaḥ. Nors jie ir siekia vadinamosios yogos aukštumų, tačiau nesuvokė savojo „aš“. Tokie žmonės nepajėgia perprasti sielos persikėlimo proceso. Tik tie, kurie praktikuoja tikrą yogą ir suvokė savąjį „aš“, pasaulį ir Aukščiausiąjį Viešpatį, kitaip sakant, bhakti-yogai, mintis sutelkę į Kṛṣṇos ir tarnaujantys Jam su besalyginiu atsidavimu – tik jie gali suprasti, kaip viskas vyksta.