Skip to main content

KAPITEL FJORTEN

第14章

Den materielle naturs tre kvaliteter

物質自然の三様式

TEXT 1:
Guddommens Højeste Personlighed sagde: Lad mig endnu engang forklare for dig denne højeste visdom, den bedste af al kundskab, der satte alle vismændene i stand til at opnå den højeste fuldkommenhed.
第1節:
バガヴァーンは語られた。再び私はこの至上の知恵を宣(の)べる。一切の知識に勝るこれを体得して、全ての聖賢たちは最高完成に達した。
TEXT 2:
Ved at blive fast forankret i denne viden kan man opnå Min transcendentale natur. Således grundfæstet fødes man ikke igen, når der er skabelse på ny eller bliver forstyrret ved tiden for tilintetgørelsen.
第2節:
この知識を体得することによって、人は私自身と同様の超越的資質を達成する。そのような立場につけば、人は創造のときに誕生せず破壊のときに乱されない。
TEXT 3:
Den samlede materielle substans, der kaldes Brahman, giver ophav til fødsel, og det er denne Brahman, Jeg befrugter og derved muliggør alle levende væseners fødsel, O Bharatas efterkommer.
第3節:
ブラフマンとよばれる総物質実体は誕生の源であり、わたしがその中に種子をまく。バラタの子よ、そのようにしてあらゆる生命体が生まれ出てくる。
TEXT 4:
Det må forstås, at alle livsarter muliggøres ved at blive født i denne materielle natur, og at Jeg er den sædgivende fader, O Kuntīs søn.
第4節:
クンティーの子よ、多種多様な生命体は全て物質自然に誕生することにより生存可能になったのだが、その種を与える父は私であると知れ
TEXT 5:
Den materielle natur består af tre kvaliteter – godhed, lidenskab og uvidenhed. Når det evige levende væsen kommer i forbindelse med naturen, bliver han betinget af disse kvaliteter, O stærkarmede Arjuna.
第5節:
物質自然は徳、激情、無知という三様式で成り立っている。剛勇の士アルジュナよ、生命体が物質自然に交わるとこの三様式によって束縛される。
TEXT 6:
O du syndfrie, siden godhedens kvalitet er renere end de andre kvaliteter, er den oplysende, og den befrier én for alle syndige reaktioner. De, der befinder sig i denne kvalitet, bliver betinget af en følelse af lykke og viden.
第6節:
罪なき者よ、徳の様式は他の二様式より純粋で輝き、そして人を罪悪業報から救う。この徳の様式に属する人びとは、幸福感と知識によって束縛されている。
TEXT 7:
Lidenskabens kvalitet affødes af ubegrænsede begær og længsler, og som sådan bindes det legemliggjorte levende væsen til materielle frugtstræbende handlinger, O Kuntīs søn.
第7節:
クンティーの子よ、激情の様式は際限のない欲望と渇望から生じ、そのために肉体をまとう生命体は物質的な果報的活動に縛られる。
TEXT 8:
O Bharatas efterkommer, du må forstå, at mørkets kvalitet, der er affødt af uvidenhed, er alle legemliggjorte levende væseners forblindelse. Konsekvensen af denne kvalitet er vanvid, sløvhed og søvn, der binder den betingede sjæl.
第8節:
バラタの子よ、無知から生じた闇の様式は肉体をまとう生命体の迷妄である。この様式に支配されていると狂気、怠惰、多眠によって縛られる。
TEXT 9:
O Bharatas efterkommer, godhedens kvalitet betinger én til lykke, lidenskab betinger én til frugtstræbende handling, og uvidenhed, der tilslører ens viden, binder én til galskab.
第9節:
バラタの子よ、徳の様式は人を幸福に束縛し、激情の様式は人を果報的活動に束縛する。そして無知の様式は知識を覆って人を狂気に縛りつける。
TEXT 10:
O Bharatas efterkommer, nogle gange er godhedens kvalitet fremherskende og overskygger lidenskaben og uvidenhedens kvaliteter. Nogle gange vinder lidenskabens kvalitet over godhed og uvidenhed, og andre gange bliver godhed og lidenskab overskygget af uvidenhed. På den måde foregår der en konstant kamp om herredømmet.
第10節:
ときには徳の様式が優勢で激情の・無知の様式を制し、また激情の様式が優勢で徳・無知の様式を制することもある。そして無知が勝り徳・激情の様式を制する場合もある。バラタの子よ、三様式はこのように常に競い合っている。
TEXT 11:
Manifestationen af godhedens kvalitet kan opleves, når alle kroppens porte er oplyste af viden.
第11節:
徳の様式の現われは、肉体の九門が知識の光で照らされることにより経験される。
TEXT 12:
Når lidenskabens kvalitet tiltager, udvikles symptomer som stærk tilknytning, frugtstræbende handling, intens bestræbelse og ustyrlig længsel og begær, O du bedste af Bhārataer.
第12節:
バラタ一族の首領よ、激情の様式の増長のしるしは、大きな執着、果報的活動、激しい奮闘努力、抑制不能の欲望、そして渇望が増すことである。
TEXT 13:
Når uvidenhedens kvalitet tiltager, manifesteres mørke, uvirksomhed, galskab og illusion, O Kurus søn.
第13節:
クルの息子よ、無知の様式が増長すれば暗愚、怠惰、狂気そして妄想が現われる。
TEXT 14:
Når man dør i godhedens kvalitet, opnår man de højere rene planeter, hvor de store vismænd bor.
第14節:
徳の様式の中で死ぬ人は、偉大な聖賢たちの住む純粋でより清らかな惑星に行く。
TEXT 15:
Dør man i lidenskabens kvalitet, bliver man født blandt dem, der er optaget af frugtstræbende handlinger, og når man dør i uvidenhedens kvalitet, fødes man i dyreriget.
第15節:
激情の様式の中で死ぬ人は、果報的な活動を行う者たちの世界に生まれ、無知の様式の中で死ぬ人は、動物王国に誕生する。
TEXT 16:
Resultatet af fromme handlinger er rent og siges at være i godhedens kvalitet. Men handling i lidenskabens kvalitet medfører lidelse, og handlinger i uvidenhedens kvalitet resulterer i tåbelighed.
第16節:
敬虔な活動の結果は純粋であり、徳の様式であるといわれている。しかし激情の様式の中で為された活動は悲惨な結果に終わり、無知の様式の中で為された活動は愚昧を生ずる。
TEXT 17:
Fra godhedens kvalitet opstår der virkelig viden, fra lidenskabens kvalitet udvikles der grådighed, og fra uvidenhedens kvalitet opstår der tåbelighed, galskab og illusion.
第17節:
徳の様式からは真の知識が生じ、激情の様式からは渇望が生ずる。そして無知の様式からはぐ鈍感狂気が生ずる。
TEXT 18:
De, der befinder sig i godhedens kvalitet, stiger gradvist op til de højere planeter. De, der er i lidenskabens kvalitet, opholder sig på de jordiske planeter, og befinder man sig i uvidenhedens afskyelige kvalitet, falder man ned til de helvedesagtige verdener.
第18節:
徳の様式に住する者はより高い惑星へと昇り、激情の様式に住する者は地球的惑星に留まり、忌まわしい無知の様式に住する者たちは地獄的惑星に堕ちていく。
TEXT 19:
Når man korrekt ser, at det i alle aktiviteter er intet andet end naturens kvaliteter, der agerer, og når man kender den Højeste Herre, der er transcendental til disse kvaliteter, opnår man Min åndelige natur.
第19節:
全ての活動は物質自然の三様式の動きに他ならぬことと、そしてこれら全ての様式を超越したお方である至上主を知る者は、私の精神的な資性を達成する。
TEXT 20:
Når det legemliggjorte levende væsen er i stand til hæve sig over disse tre kvaliteter, der er forbundet med den materielle krop, kan han blive fri for fødsel, død, alderdom og deres medfølgende lidelser og nyde nektar allerede i dette liv.
第20節:
肉体をまとう者がその体をかかわる三様式を超越したとき、生老死とそれらの苦から解放され、その生涯のうちにも甘露を味わう。
TEXT 21:
Arjuna spurgte: O min kære Herre, hvad kendetegner en person, der er transcendental til disse tre kvaliteter? Hvordan opfører han sig, og hvordan sætter han sig ud over naturens kvaliteter?
第21節:
アルジュナ問う。主よ、三様式を超越した人の徴候は何ですか。そのような人はどのように行動し、そしてどのようにして三様式を超越したのですか。
TEXTS 22-25:
Guddommens Højeste Personlighed sagde: O Pāṇḍus søn, den, der ikke hader oplysning, tilknytning og illusion, når de er til stede, eller længes efter dem, når de forsvinder; som er uden vaklen og er uforstyrret og forbliver neutral og transcendental under alle disse reaktioner fra de materielle kvaliteter velvidende, at kvaliteterne alene er aktive; som hviler i sig selv, og som anser lykke og lidelse som én og samme ting; som ser med samme syn på en klump jord, en sten og et stykke guld; som er ligevægtig over for det ønskede og det uønskede; som er vedholdende og ligevægtig i ros og ris, ære og vanære; som behandler ven og fjende ens, og som har forsaget alle materielle handlinger – et sådant menneske siges at have hævet sig over naturens kvaliteter.
第22・23・24・25節:
バガヴァーンは答えられた。パーンドゥの子よ、光輝、執着、迷妄が現われても嫌わず、消えても追求しない者、これら物質自然の三様式の作用に動揺することも悩むこともなく、活動するのは物質の三様式のみと観じ、それらを超越し中立を保つ者、自己に定住して幸と不幸を区別せず、土塊も石も黄金も同等に見て、賞賛と非難、また名誉と不名誉に心を動かさず着実な者、友と敵を同じようにあつかい、物質次元の活動を破棄した者、以上のような人物が自然の三様式を超越しているといえる。
TEXT 26:
Den, der engagerer sig fuldstændigt i hengiven tjeneste uden afvigelse under nogen omstændigheder, hæver sig øjeblikkeligt over den materielle naturs kvaliteter og kommer således til Brahman-niveauet.
第26節:
いかなる状況においても逸れることなく完全な献身奉仕を行う者は、すみやかに三様式を超越してブラフマンの段階に達する
TEXT 27:
Og Jeg er grundlaget for den upersonlige Brahman, der er udødelig, uforgængelig og evig og er den naturlige position for den højeste lyksalighed.
第27節:
私が非人格的ブラフマンの基であり、その非人格的ブラフマンとは、不死不滅であり究極の幸福という根本的境地である