Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Tekst

Verš

sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā
sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā

Synonyms

Synonyma

sarva-yoniṣu — i alle livsarter; kaunteya — O Kuntīs søn; mūrtayaḥ — de former; sambhavanti — viser sig; yāḥ — som; tāsām — af dem alle; brahma — det højeste; mahat yoniḥ — kilde til fødsel i den materielle substans; aham — Jeg; bīja-pradaḥ — den sædgivende; pitā — fader.

sarva-yoniṣu — ve všech druzích života; kaunteya — ó synu Kuntī; mūrtayaḥ — podoby; sambhavanti — objevují se; yāḥ — které; tāsām — jich všech; brahma — svrchovaný; mahat yoniḥ — zdroj zrození v hmotné podstatě; aham — Já; bīja-pradaḥ — dávající símě; pitā — otec.

Translation

Překlad

Det må forstås, at alle livsarter muliggøres ved at blive født i denne materielle natur, og at Jeg er den sædgivende fader, O Kuntīs søn.

Ó synu Kuntī, existence všech druhů života je umožněna jejich zrozením v této hmotné přírodě a Já jsem otec dávající símě.

Purport

Význam

FORKLARING: Det forklares tydeligt her i dette vers, at Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, er den oprindelige fader til alle levende væsener. De levende væsener er kombinationer af den materielle natur og den åndelige natur. Sådanne levende væsener finder man ikke kun på denne planet, men på alle planeter, selv på den højeste, hvor Brahmā befinder sig. Der findes levende væsener overalt. Der er levende væsener inde i Jorden og selv i vand og i ild. Fremkomsten af alle disse levende væsener skyldes moderen, den materielle natur, og den sædgivende fader, Kṛṣṇa. Det betyder, at den materielle verden befrugtes med levende væsener, der ved skabelsestidspunktet kommer ud i forskellige former ifølge deres tidligere handlinger.

V tomto verši je přímo uvedeno, že Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, je původním otcem všech živých bytostí. Živé bytosti jsou kombinace hmotné a duchovní přirozenosti. Žijí nejen na této, ale na všech planetách, včetně té, která je nejvýše a na níž sídlí Brahmā. Jsou všude — v zemi, a dokonce i ve vodě a v ohni. Příčinou všech těchto projevení je matka, hmotná příroda, a proces, jímž Kṛṣṇa dává símě. Hmotný svět je oplodněn živými bytostmi, které se v době stvoření objevují v různých podobách, jež odpovídají jejich dřívějším činům.