Skip to main content

TEXT 2

TEXT 2

Tekst

Verš

idaṁ jñānam upāśritya
mama sādharmyam āgatāḥ
sarge ’pi nopajāyante
pralaye na vyathanti ca
idaṁ jñānam upāśritya
mama sādharmyam āgatāḥ
sarge ’pi nopajāyante
pralaye na vyathanti ca

Synonyms

Synonyma

idam — denne; jñānam — viden; upāśritya — efter at have søgt tilflugt hos; mama — Min; sādharmyam — samme natur; āgatāḥ — efter at have opnået; sarge api — selv i skabelsen; na — aldrig; upajāyante — de fødes; pralaye — i udslettelsen; na — ej heller; vyathanti — de forstyrres; ca — også.

idam — tohoto; jñānam — poznání; upāśritya — přijímající útočiště u; mama — Mé; sādharmyam — stejné přirozenosti; āgatāḥ — když dosáhli; sarge api — ani při stvoření; na — nikdy; upajāyante — narodí se; pralaye — při zničení; na — ani; vyathanti — jsou rozrušeni; ca — také.

Translation

Překlad

Ved at blive fast forankret i denne viden kan man opnå Min transcendentale natur. Således grundfæstet fødes man ikke igen, når der er skabelse på ny eller bliver forstyrret ved tiden for tilintetgørelsen.

Ten, kdo se utvrdí v tomto poznání, může dosáhnout stejné transcendentální přirozenosti, jakou mám Já. Poté se již nezrodí v době stvoření a nebude ovlivněn v době zničení.

Purport

Význam

FORKLARING: Når man først har fået perfekt transcendental viden, opnår man kvalitativ lighed med Guddommens Højeste Personlighed og bliver fri for gentagelsen af fødsel og død. Man mister imidlertid ikke sin identitet som en individuel sjæl. Det fremgår af den vediske litteratur, at de befriede sjæle, der har nået de transcendentale planeter i den åndelige verden, bestandigt ser op til den Højeste Herres lotusfødder ved at være engageret i Hans transcendentale kærlighedstjeneste. Så selv efter befrielsen mister de hengivne ikke deres individuelle identiteter.

Jakmile duše nabyde dokonalého transcendentálního poznání, je vysvobozena z koloběhu zrození a smrti a dosáhne kvalitativní totožnosti s Nejvyšší Osobností Božství. Při tom však neztratí svou individuální totožnost. Z védských spisů je zřejmé, že osvobozené duše, které dosáhly transcendentálních planet duchovního nebe, prokazují transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu a neustále vzhlížejí k Jeho lotosovým nohám. Svou individuální totožnost tedy oddaní neztrácejí ani po osvobození.

Normalt er enhver form for viden, vi får i den materielle verden, forurenet af den materielle naturs tre kvaliteter. Viden, der er ubesmittet af naturens tre kvaliteter, kaldes transcendental viden. Så snart man er forankret i denne transcendentale kundskab, befinder man sig på samme niveau som den Højeste Person. De, der er uden kundskab om den åndelige verden, hævder, at efter at være befriet fra den materielle forms materielle handlinger bliver denne åndelige identitet formløs og uden variation. Men ligesom der er materiel variation i denne verden, er der også variation i den åndelige verden. De, der er uvidende om dette, tror, at åndelig eksistens er det modsatte af materiel mangfoldighed. Men i den åndelige verden får man i virkeligheden en åndelig form. Der foregår åndelige aktiviteter der, og den åndelige situation kaldes hengivent liv. Den atmosfære siges at være ubesmittet, og der er man kvalitativt lig med den Højeste Herre. Man skal udvikle alle de åndelige kvaliteter for at få en sådan viden. Ved således at udvikle åndelige kvaliteter bliver man hverken påvirket af den materielle verdens skabelse eller ødelæggelse.

Veškeré poznání, jehož nabydeme v hmotném světě, je znečištěno třemi kvalitami hmotné přírody. Poznání, které jimi znečištěno není, se nazývá transcendentální. Jakmile se utvrdíme v transcendentálním poznání, jsme na stejné úrovni jako Nejvyšší Osoba. Ti, kdo nevědí nic o duchovním nebi, věří, že po osvobození od hmotných činností hmotné podoby se duchovní totožnost stane beztvarou. Tak jako je však hmotná různorodost zde, je rozmanitost i v duchovním světě. Lidé, kteří to nevědí, si myslí, že duchovní existence kontrastuje s hmotnou různorodostí. Živá bytost však v duchovním nebi získává duchovní podobu. Existují tam duchovní činnosti a život plný oddanosti. Je řečeno, že prostředí je tam neznečištěné a živá bytost je kvalitativně totožná s Nejvyšším Pánem. Ten, kdo chce mít přístup k tomuto poznání, musí vyvinout všechny duchovní vlastnosti. Když je vyvine, není ovlivněn ani stvořením, ani zničením hmotného světa.